Licznik Odwiedzin Tumblr
licznik odwiedzin Tumblr

Portal Wojenno-Obronny Polskich Orłów Wiedzy Wiary Mocy Prawa
( zespoły, grupy, drużyny, oddziały ),
w ostatecznym czasie decydującego okresu najbliższych lat wojny, reprezentuje interesy pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego, natychmiast mobilizuje patriotyczny, narodowy potencjał intelektualny i ekonomiczny Polaków, inwestuje w Polskie Orły, natychmiast działa, w celu odzyskania pełnej suwerenności, niepodległości i niezależności pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego, pod skrzydłami Polskich Orłów.

Nazwa organizacji:
Ruch Obywatelski Obywateli Ruch Wyborczy Wyborców
Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów Polskich Orłów
Skrót nazwy organizacji:
Polskie Orły

Adres pocztowy: 90-950 Łódź, ul. Tuwima 38/22.   Adres e-mail: stanmocy@gmail.com    Nr tel. do wysyłania SMS-ów: (+48) 731 915 338.
Adres witryny: http://www.stanmocy.com    Adres strony na FB: https://www.facebook.com/2roorww/

Misją organizacji jest wiedza, wiara, moc, prawo.
Celem organizacji jest wspieranie prywatnego i publicznego dobra, w szczególności, w ostatecznym czasie decydującego okresu najbliższych lat wojny, jest reprezentowanie interesów pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego, natychmiastowe mobilizowanie patriotycznego, narodowego potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polaków, inwestowanie w Polskie Orły, natychmiastowe działanie, w celu odzyskania pełnej suwerenności, niepodległości i niezależności pojedynczego Polaka, Narodu i Państwa Polskiego, pod skrzydłami Polskich Orłów.

Formy relacji i współpracy, z organizacją:
1. Partner, sponsor – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zadeklarowana chęć utrzymywania dialogu i współpracy z organizacją, z obowiązkiem wpłacania darowizn.
2. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – zadeklarowane, dobrowolne poparcie, wsparcie, uczestnictwo w realizacji programu organizacji bez formalnego członkostwa w organizacji, z obowiązkiem wpłacania darowizn.
3. Kandydat na członka organizacji – osoba fizyczna – zadeklarowane, dobrowolne, formalne oświadczenie woli uzyskania członkostwa w organizacji, z obowiązkiem wpłacania składek członkowskich.
4. Członek organizacji – osoba fizyczna – zadeklarowane, dobrowolne, formalne członkostwo w organizacji, z obowiązkiem wpłacania składek członkowskich.

Podstawowe jednostki organizacyjne organizacji to: zespoły, grupy, drużyny, oddziały.
Według ogólnej zasady, spotkania Polskich Orłów w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, organizujemy zgodnie z harmonogramem, cotygodniowo, w każdą sobotę, w godzinach od 18:00 do 22:00.

Podmiot jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską, charytatywną, non profit, organizacją, której podstawą działalności jest wsparcie ekonomiczne, materialne, finansowe (darowizny i składki członkowskie), intelektualne, fizyczne.

Środki finansowe na prowadzenie działalności organizacji pochodzą wyłącznie z następujących źródeł:
1) składki członkowskie,
2) darowizny.
Wpłat z dopiskiem: „składka członkowska” lub „darowizna” należy dokonać na wskazane rachunki bankowe lub blikiem na nr tel. (+48) 731915338.

Podstawową bazą intelektualną i fizyczną jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie, świadomie, bez wynagrodzenia działają w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, angażując się w działalność na rzecz organizacji.

Podstawa prawna istnienia organizacji: art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z póź. zm.).
Podstawa prawna działania organizacji: akt założycielski, decyzja, regulamin z dnia 30 stycznia 2020 r. (z późn. zm.) o utworzeniu i działalności podmiotu gospodarki narodowej, jako ruch obywatelski obywateli, ruch wyborczy wyborców.
Ogólna forma prawna: podmiot gospodarki narodowej.
Podstawowa forma prawna (kod jednoznakowy): jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, kod 2.
Szczególna forma prawna (kod trzyznakowy): organizacja społeczna oddzielnie niewymieniona niewpisana do KRS, kod 060.
Typ organizacji: organizacja charytatywna, non profit.
Rodzaj przeważającej działalności podmiotu gospodarki narodowej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): sekcja: S, dział: 94, grupa: 94.9, klasa: 94.99, podklasa, kod PKD: 94.99.Z, nazwa: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Podmiot podlega obowiązkowi ewidencyjnemu i identyfikacji podatników i płatników oraz posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
NIP: 7252296943.

Podmiot posiada, do wpłat w walucie polskiej PLN, następujące rachunki bankowe:
PKO Bank Polski SA nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.
Bank Pekao SA nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167.
Wpłat z dopiskiem: „składka członkowska” lub „darowizna” należy dokonać na wskazane rachunki bankowe lub blikiem na nr tel. (+48) 731915338.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, (NIP: 7252296943), jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą działalności jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem finansowania i utrzymania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

Misją i nadrzędnym celem organizacji non-profit jest prowadzenie aktywnej, publicznej działalności obywatelskiej we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.
Organizacja non-profit Polskich Orłów, zwalcza antypolskie koronawirusy biologiczne i społeczne, patogeny biologiczne, patologie społeczne, zwalcza naruszanie praw i dóbr osobistych każdego Polaka i całego Polskiego Narodu, zwalcza naruszanie polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska, walczy z anarchią, z rozbiciem dzielnicowym państwa, z tworzeniem wewnętrznych instytucji, jako państw w państwie Rzeczpospolita Polska.

Pouczenie! Zawiadomienie! Wezwanie! - Ten serwis publicystyczny jest przeznaczony tylko i wyłączenie dla uprawnionych osób pełnoletnich, tzn. które ukończyły 18 lat, aktualnych członków, uczestników, partnerów i nowych kandydatów organizacji, tzn. tych, którzy w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) dni wpłacili składki członkowskie lub darowizny we właściwej formie, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z zaleceniem, że z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie Ci, wyżej wymienieni, dla których jest on przeznaczony, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z ZAKAZEM odwiedzania witryny i korzystania z jej zasobów, z obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia serwisu, przez nieuprawnione osoby.
Nieuprawnione osoby, które nie zastosowały się do ZAKAZU, odwiedziły tą witrynę, korzystały z jej zasobów, zostaną obciążone obowiązkiem dokonania przedmiotowych wpłat stosownych kwot w sposób dobrowolny lub egzekucyjny.

Redaktor Naczelny: Janusz Rutkowski
– Przewodniczący Polskich Orłów. Coach. Szef Akademii Sztuki Świadomości. Ekspert Medycyny Komórkowej.
Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi.

Janusz Rutkowski (pseudonim: Janusz Orzeł-Komandos) - polski patriota i publicysta. Kreator i działacz społeczny. Założyciel i przewodniczący podmiotu gospodarki narodowej, obywatelskiej organizacji non-profit pod nazwą "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów". Założyciel i redaktor naczelny obywatelskiego serwisu publicystycznego pod nazwą "ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19". Założyciel, coach, szef Akademii Sztuki Świadomości Zdrowego Stylu Życia i Prawdziwego Rozwoju Ludzkości. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi. Zagorzały zwolennik i kreator konsekwentnej, radykalnej, praktycznej walki z patogenami biologicznymi i patologiami społecznymi. Wolny, mądry "Polski Orzeł", zrodzony na planecie Ziemia, a jego przodkowie pochodzą z planety Nibiru, tj. z 12 planety w Układzie Słonecznym i jak co 3 600 lat, znowu odwiedzą planetę Ziemia między rokiem 2 060 a 2 374, jeszcze przed przybyciem planety Nibiru do peryhelium w roku 2 894.

NOWA NORMALNOŚĆ
W dniu 6 kwietnia 2020 roku, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, przez Premiera Mateusza Morawieckiego, (który powiedział: „zapomnijcie o dawnym życiu, bo świat już nie wróci do tego stanu, w jakim był jeszcze kilka miesięcy temu”), został oficjalnie ogłoszony i już potwierdzającymi faktami wprowadzony, nowy stan rzeczy, Nowa Normalność, tj. Nowe Niewolnictwo, tj. Nowy Porządek Świata (ang. New World Order) i w różnych formach trwa wojna międzyludzka.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że "mózg to nie mydło, nie ubędzie go, gdy się go użyje", a ponieważ każdy posiada mózg, ale niektórzy go nie używają, podobnie jak mydła, dlatego każdy musi posiadać świadomość tego, że:
w dniu 6 kwietnia 2020 roku, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, przez Premiera Mateusza Morawieckiego, (który powiedział: „zapomnijcie o dawnym życiu, bo świat już nie wróci do tego stanu, w jakim był jeszcze kilka miesięcy temu”), został oficjalnie ogłoszony i już potwierdzającymi faktami wprowadzony, nowy stan rzeczy, Nowa Normalność, tj. Nowe Niewolnictwo, tj. Nowy Porządek Świata (ang. New World Order) i w różnych formach trwa wojna międzyludzka.
A fakty te, równoważne są w skutkach z więzieniem, niewolnictwem lub śmiercią większej części populacji ludzkiej, czyli z koniecznością tworzącą obowiązek indywidualnego, osobistego określenia się przez każdą osobę, że czynnie lub biernie akceptuje ten stan rzeczy lub, że aktywnie przeciwdziała temu stanowi rzeczy.
W związku z powyższym, wypełniając obowiązek, uprzejmie zawiadamiam, iż przeze mnie została podjęta następująca decyzja wyboru:
- czynnie lub biernie akceptuję ten stan rzeczy: NIE.
- aktywnie przeciwdziałam temu stanowi rzeczy: TAK.
W związku z powyższym, wypełniając obowiązek, oświadczam, że:
- nie zgadzam się i odmawiam współpracy z organizacją ROO RWW Polskie Orły: NIE.
- zgadzam się i deklaruję współpracę z organizacją ROO RWW Polskie Orły: TAK.


Studenckie IMPREZKI z piwkiem, integracyjne, kulturalne, naukowe,
rozrywkowe, wartościowe, charytatywne, z okazji pokazywania,
że jesteśmy dumni z miana „Studenci Polskie Orły” w mieście Łodzi.
Studenci - Polskie Orły nigdy nie poddają się w walce o swoje prawa, nie pozwalają się duraczyć i oszukiwać.
Jedyna organizacja pod nazwą ROO RWW Polskie Orły walczy o prawa wszystkich studentów.
Dołącz do Studentów - Polskich Orłów!!!
Prześlij "Formularz Kontaktowy" na e-mail: stanmocy@gmail.com i przyjdź na "Studencką Imprezkę".

Oto dowody walki Studentów - Polskich Orłów o prawa studentów:

Polskie Orły uprzejmie informują, że w dniu 28.08.2020 r. Przewodniczący ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Janusz Rutkowski został przyjęty na studia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021 na Kierunek Inżynieria Zarządzania, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, z tego powodu, Januszowi i wszystkim osobom, koleżankom i kolegom, studentkom i studentom roku zerowego, które również zostały przyjęte na studia na wszystkich uczelniach i wydziałach, Polskie Orły z radością serdecznie gratulują.

Rozpoczęcie studenckiego roku akademickiego jest tylko jednym z wielu wspaniałych powodów i momentów do zaproszenia wszystkich studentów, ze wszystkich uczelni i wydziałów, wspierających Polskie Orły, na studenckie spotkania Polskich Orłów i spontaniczne IMPREZKI z piwkiem, integracyjne, kulturalne, naukowe, rozrywkowe, wartościowe, charytatywne, z okazji pokazywania, że jesteśmy dumni z miana „Studenci Polskie Orły” w mieście Łodzi.

Podstawowe jednostki organizacyjne organizacji to: zespoły, grupy, drużyny, oddziały.
Według ogólnej zasady, spotkania Polskich Orłów w zespołach, grupach, drużynach, oddziałach, organizujemy zgodnie z harmonogramem, cotygodniowo, w każdą sobotę, w godzinach od 18:00 do 22:00.

Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniami i IMPREZKAMI oraz chętne na piwko, uprzejmie prosimy o kontakt i rejestrację na profilu Janusz Rutkowski (Orzeł - Komandos) na Facebooku https://www.facebook.com/janusz.rutkowski.228840 lub na e-mail: stanmocy@gmail.com
W formularzu należy podać imię, nazwisko, e-mail, telefon, wpłaconą kwotę darowizny.
Wszyscy, którzy dokonają wpłaty darowizny na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów są mile widziani.
Również, mile widziane są zgłoszenia propozycji terminów i miejsc odbywania spotkań oraz propozycje różnych innych inicjatyw i ofert.
Osoby, które dokonają rejestracji na „IMPREZKĘ z piwkiem”, zostaną poinformowane o terminie i miejscu „IMPREZKI z piwkiem”.
Formularz Kontaktowy wyślij na: stanmocy@gmail.com

PROKLAMACJA Polskich Orłów z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Plan natychmiastowego działania na okres lat 2020 – 2023.
Hej! Kto Polak! Natychmiast inwestuj w Polskie Orły!
Natychmiastowa MOBILIZACJA narodowego potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polaków w obronie Narodu i Państwa Polskiego pod skrzydłami Polskich Orłów.

Tak się robi rewolucję! Oto 4 etapy wojny informacyjnej, która zmiotła pół świata.
Na którym etapie jest Polska i kto rozgrywa uliczne protesty?

10 sierpnia 2020 roku

PROKLAMACJA mobilizacji Polskiego Narodu w czasie politycznej wojny.
WEZWANIE Polskich Patriotów, Polskich Orłów
do natychmiastowego zjednoczenia się Polskiego Narodu i działania w czasie politycznej wojny,
a nie czekania do następnych wyborów za trzy lata.
Łódź, 1 sierpnia 2020 roku.

Czy potrafimy, tu i teraz, w czasie politycznej wojny, natychmiast zjednoczyć się, jako Polski Naród? Dlaczego organizacja Polskich Orłów, reprezentująca polskie interesy, koniecznie musi natychmiast rozwinąć się i przejąć władzę samorządową na wszystkich szczeblach w Polsce?
Krótkie uzasadnienie konieczności, w czasie politycznej wojny, mobilizacji i natychmiastowego zjednoczenia się Polskiego Narodu, natychmiastowego inwestowania w Polskie Orły, rozwoju organizacji Polskich Orłów i przejęcia władzy samorządowej na wszystkich szczeblach w Polsce przez Polskie Orły.

W wielu wymiarach, m.in. majętności i suwerenności Narodu Polskiego, czas spokoju, obojętności, neutralności, bezczynności dla Polaków już się skończył.
Obecnie żyjemy w czasie politycznej wojny. To jest czas największego zagrożenia, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku.
Ten czas politycznej wojny, to jest czas:
- na mobilizację i natychmiastowe zjednoczenie się Narodu Polskiego,
- na odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego i gospodarczego Polaków,
- na wyjście z kryzysu moralnego,
- kiedy z powrotem, na nowo zaczniemy szanować swoją historię Polski, swoją tożsamość Polaka, swoją Ojczyznę - Polskę,
- kiedy zrozumiemy, że szacunek i miłość do Ojczyzny – Polski, patriotyzm, to nie jest nacjonalizm, tylko powinność, obowiązek, tak jak szanujemy swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków, pradziadków,
- kiedy zaczniemy szanować siebie jako Naród Polski,
- kiedy na nowo uwierzymy, że potrafimy wyciągać wnioski z naszej historii Polski,
- kiedy zwycięży w nas wolna wola utrzymania państwa Polskiego z pobudek idealistycznych i pragmatycznych.

Wielu różnych publicystów, redaktorów, polityków twierdzi, że obecnie żyjemy w czasie politycznej wojny, która się przewala przez nasz nieszczęśliwy kraj, no i dobrze by było, by pokazać wszystkie aspekty tej wojny, zawsze prowadzące do odkrycia tej prawdy, którą liczni lewaccy macherzy politycznej poprawności starają się ukryć przed mniej wartościowym, gorszym, polskim narodem tubylczym, skrycie manipulując nim dla osiągania korzyści politycznych, materialnych i ideologicznych w postaci doprowadzania go do stanu bezbronności. No i przede wszystkim wypada zdefiniować i pokazać strony wojujące, a także kwestie kryzysu moralnego, a na tle kryzysu przywództwa w ogóle, również kryzysu przywództwa moralnego.

Na polskiej scenie politycznej są, Polską rotacyjnie rządzą, no i ze sobą wojują trzy stronnictwa:
- Ruskie, - Pruskie i - Amerykańsko-Żydowskie.

Zaczęło się to pod koniec drugiej połowy lat osiemdziesiątych i trwa do dnia dzisiejszego – bo powstałe w tamtych czasach zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii.
Mamy bowiem u nas zjawisko dziedziczenia pozycji społecznej, zgodnie z którym dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci reżyserów – reżyserami, dzieci piosenkarzy – piosenkarzami, dzieci sędziów – sędziami, oczywiście niezawisłymi, jakże by inaczej, no a dzieci konfidentów – konfidentami, bo to przecież taki sam zawód jak każdy inny.

Obecnie zaciekle wojuje Stronnictwo Pruskie ze Stronnictwem Amerykańsko-Żydowskim, które nieustannie ostrzą zęby na nasz kraj.
Stronnictwo Ruskie zepchnięte jest do głębokiej defensywy, na margines, chociaż jest nadal, no bo tak całkiem wypchnąć z polskiej sceny politycznej jego nie można.

Te trzy polityczne stronnictwa reprezentują interesy ruskie, interesy pruskie i interesy amerykańsko-żydowskie.
Ich przedstawiciele (agenci) są rozlokowani i działają we wszystkich partiach politycznych, a w tym reprezentowanych w Sejmie RP i w instytucjach władzy.

Polska scena polityczna zdominowana została przez dwie antagonistyczne partie:
1) obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm i
2) obóz zdrady i zaprzaństwa,
które w miarę kontynuowania politycznej wojny w Polsce będą wchłaniały albo eliminowały zalążki każdej alternatywy.
Bo zarówno w interesie płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, jak i uczestników obozu zdrady i zaprzaństwa leży, by ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się żadna polityczna alternatywa.

Niestety, brak nam Stronnictwa Polskiego, które zatrzyma postępujące szaleństwo.
Problemem polskiej sceny politycznej jest to, że nie ma Stronnictwa Polskiego. Niestety, brak nam stronnictwa polskiego, tzn. brak jest politycznego stronnictwa reprezentującego interesy polskie. Na scenie politycznej Polski, nikt skutecznie nie reprezentuje interesów Polaków i Polski. Obecnie, żadna siła polityczna w Sejmie RP nie jest czysto polska i nie działa w czystych polskich interesach.

No, ale to można teraz zbudować na bazie organizacji Polskich Orłów, trzeba tylko zmobilizować cały Naród Polski do natychmiastowego zjednoczenia się wokół Polskich Orłów, inwestowania w Polskie Orły, rozwoju struktur organizacji Polskich Orłów na obszarze całego kraju i przejęcia władzy samorządowej na wszystkich szczeblach w Polsce przez Polskie Orły.

Kryzys moralny ma głęboki i szeroki, wielopłaszczyznowy wymiar.

Część hierarchii kościoła rzymsko-katolickiego organizuje dni judaizmu, które sugerują, że nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez judaizmu. No to jak nie można zrozumieć, tylko trzeba się podpierać rozmaitymi religiami-protezami, no to, co to chrześcijaństwo jest w ogóle warte?
Metropolita Łódzki arcybiskup Ryś w rozmowie z jakimś rabinem powiedział, że żadna religia nie może rościć sobie pretensji do prawdy. Od razu trzeba sobie postawić pytanie: To, co w takim razie głosi, przepowiada kościół rzymsko-katolicki, skoro nie mamy pewności, czy to co głosi jest prawdą?
To jest właśnie jeden z przykładów kryzysu przywództwa moralnego.

Obecnie, co możemy na bieżąco obserwować, w Europie i Stanach Zjednoczonych prowadzona jest rewolucja komunistyczna i to w pełnym natarciu, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawy, niestety. Jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to dlatego, że ta rewolucja obecnie jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą myśmy poznali.
Bo myśmy poznali strategię bolszewicką, ale to nie jest jedyna strategia. Są i alternatywne.

Strategia bolszewicka się składała z trzech elementów:
– Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych. – Masowego terroru. – Masowego duraczenia.
Przyniosła rezultaty – przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. Obecnie więc, odstąpiono od tej strategii i rewolucja jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach dwudziestych XX wieku, zaproponował włoski komunista Antonio Gramsci. On uznał, że Marks się pomylił, że Marksowska formuła, jakoby byt określał świadomość, która w działaniach politycznych przekłada się właśnie na strategię bolszewicką, na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa.

Dlatego, Gramsci uznał, że głównym czynnikiem alienującym człowieka, tzn. trzymającym go w niewoli, nie jest wcale przemoc, czy stosunki własnościowe, tylko kultura burżuazyjna.
Zatem Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej trzeba uczynić sferę ludzkiej świadomości, czyli kulturę. W związku z tym, w tej strategii na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady:
– państwowego monopolu edukacyjnego, – mediów, – przemysłu rozrywkowego.

Otóż wiele wskazuje na to, że proces duraczenia ostatnio się w naszym nieszczęśliwym kraju nasila się między innymi za sprawą mediów głównego nurtu.
Bardzo ładnie duraczenie pokazał Janusz Szpotański w poemacie „Caryca i zwierciadło”, w którym wkłada w karminowe usta Carycy Leonidy takie oto pouczenia:
„na czarne - białe mówić nada, bo to przemawia do Zapada. Nada Ich przekonywać mudro, że wojna - mir, że chlew - to źródło, a okupacja - wyzwolenie”.

Jednym z objawów tego duraczenia jest przyzwyczajanie ludzi do przeciwnego znaczenia słów, czy określeń.
Na przykład - wolność słowa, czy tolerancja. Kiedyś tolerancja oznaczała cierpliwe znoszenie czegoś, co jest wstrętne, szkodliwe, albo niebezpieczne - ze względu na jakąś wyższą rację.
Dzisiaj nowa formacja totalniaków usiłuje narzucić przekonanie, że tolerancja, to akceptacja - na przykład sodomitów i gomorytów, albo konfidentów w charakterze autorytetów moralnych.
Z kolei wolność słowa oznacza, według tych totalniaków, uświadomienie sobie konieczności coraz to nowych ograniczeń swobody wypowiedzi.
Ograniczenia te przyjmują postać tematów tabu, których albo nie wolno w ogóle publicznie poruszać, albo tylko w zatwierdzony przez totalniaków sposób - ale również postać tak zwanych „kłamstw” - już to w postaci „kłamstwa oświęcimskiego”, już to „kłamstwa wałęsowskiego”, albo „kłamstwa smoleńskiego”.
A przecież tylko patrzeć, jak pojawi się największy, uniwersalny knebel w postaci „mowy nienawiści”, którą można będzie objąć wszystko, co nie spodoba się totalniakom.

Narzędzia terroru są stworzone. Wystarczy przejrzeć ustawodawstwo. Ale nie są stosowane na skalę masową.
Dlatego, że duraczenie przynosi znakomite rezultaty. I drugi powód to jest taki, o którym Machiavelli wspominał w traktacie o sprawowaniu władzy pt. „Książę”, pisząc, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. No to się nie stosuje, bo duraczenie przynosi rezultaty.
A stosunki własnościowe same się ukształtują.

Strategia rewolucji komunistycznej się zmienia, natomiast cel się nie zmienia.

Pierwszym celem jest wyhodowanie człowieka sowieckiego, który tym się różni od normalnego człowieka, że wyrzekł się wolnej woli. No i w związku z tym, człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba dokonywać samodzielnych wyborów, a on już tej umiejętności się wyrzekł.

Drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie ludziom sowieckim sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć, w postaci państwa totalitarnego.

Państwo totalitarne m.in. tym się charakteryzuje, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. No to likwiduje władzę rodzicielską, władzę religijną, władzę właściciela nad rzeczą. W rezultacie, jaka jest ewolucja ustawodawstwa w dziedzinie własności? Teraz, obecnie, własność staje się atrapą, podobną do orła wypchanego.
Atrapa to makieta lub przedmiot służący do oszukania obserwatora, imitacja; pojęcie odnoszone czasem do pojęć abstrakcyjnych.
Orzeł wypchany ma wszystko to samo, co i orzeł żywy. Ma dziób, skrzydła, szpony, ogon, wszystko, tyle, że nie lata. I coś takiego się dzieje.

Ta strategia, przy pozorach łagodności, jest groźniejsza, bo jest podstępna. Człowiek terroryzowany, to zdaje sobie sprawę z tego, no trudno nie zauważyć, że jest poddany terrorowi. Odczuwa to na własnej skórze. Natomiast człowiek zoperowany, to on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że to wszystko jest naprawdę. Nie zdaje sobie sprawy, że żyje w rzeczywistości podstawionej. I to się realizuje.

Ta rewolucja dokonuje się przy wykorzystaniu instytucji Unii Europejskiej i instytucji państw członkowskich.
Narzucane są pewne standardy, pewne rozwiązania, które obliczone są na niszczenie organicznych więzi społecznych, żeby narody europejskie doprowadzić do stanu bezbronności.
A jak już zostaną doprowadzone do stanu bezbronności to poddać je bezlitosnej eksploatacji.

Nasze wnioski: Te osoby, które poddają się operacji komunistycznej, co tak chcą, no to, jak tak chcą, to tak będą mieli.
Ale te osoby muszą zejść Nam, z naszej drogi, bo My - Polscy Patrioci, Polskie Orły tak nie chcemy, My - Polscy Patrioci, Polskie Orły idziemy inną, własną drogą.

W związku z tym, że jesteśmy w głębokim kryzysie wielowymiarowym i atakowani przez wszystkich, czy powinniśmy iść na wojnę „z butelkami na czołgi”, czy lepiej, jako całe społeczeństwo, zrobimy mądrze, wycofując się z tego kursu wojennego, chcąc przeczekać okres nawałnicy, np. powstanie wielkopolskie wybuchło wtedy, kiedy była szansa wygrania?

Wielkopolanie spotkali się z bardzo dużą presją ze strony państwa pruskiego i broniąc się przed tą presją obmyślili skuteczne środki obrony, które potem umożliwiły nawet zbrojne wystąpienie.

Otóż, My – Polskie Orły w ten sposób podchodzimy do polityki:
- bez efekciarstwa,
- bez publicznych wystąpień, ulicznych manifestacji, zadym, publicznych burd z udziałem wielu osób, często brutalnych,
- ale też bez jakiegoś defetyzmu,
- skromie,
- ale z ogromną wiedzą, wiarą, mocą,
- skutecznymi środkami prawnymi,
- cierpliwie i metodycznie pewne cele realizujemy.

Wśród tych celów obywatelskich, politycznych najważniejsze są dwa: odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego i gospodarczego Polaków.

1. Odblokowanie narodowego potencjału intelektualnego Polaków, czyli indywidualnego i narodowego potencjału świadomości i mądrości.

1) Pierwszy potencjał to świadomość i mądrość ogólna, pod hasłami: „Miej odwagę być mądrym”, „Mózg to nie mydło, nie ubędzie go, gdy się go użyje”.

2) Drugi potencjał to polska narodowa świadomość patriotyczna, to zrozumienie, że szacunek i miłość do Ojczyzny - Polski, patriotyzm, to nie jest nacjonalizm, tylko powinność, obowiązek, tak jak szanujemy swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków, pradziadków, a przy planowaniu celów, należy kierować się interesem i dobrem naszych dzieci, wnuków i wnuków naszych wnuków, w ramach interesów Narodu Polskiego i Polski.

2. Odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego Polaków, który dosyć szczelnie jest zablokowany przez trzy czynniki:

1) Wadliwy model ekonomiczny państwa, skonstruowany przez generała Kiszczaka w gronie osób zaufanych „okrągłego stołu”, jeszcze w roku 1989, nazywany „kapitalizm kompradorski”.
W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby a w szczególności - wywiad wojskowy z komunistycznym rodowodem. Sitwa ta, za pośrednictwem agentury nie tylko kontroluje kluczowe segmenty gospodarki z sektorem paliwowym i finansowym na czele, ale za pośrednictwem agentury w aparacie państwa i mediach zabezpiecza tę kontrolę nie tylko przed wszelką interwencją osób niepowołanych, ale również - przed wtargnięciem niepowołanych osób na obszar zastrzeżony dla sitwy. Dlatego też agentury w strukturach państwa, ani w społecznych kręgach opiniotwórczych za żadne skarby nie tylko wyeliminować, ale nawet ujawnić nie można.

Z tego punktu widzenia niezwykle pouczający jest głośny w Polsce przypadek pana Romana Kluski, który nie tylko przeborował sobie dostęp do rynku, ale również odniósł na nim spektakularny sukces. Wtedy okazało się, że on do żadnej sitwy nie należy, że w tym segmencie rynku jest intruzem - więc został natychmiast stamtąd wyciśnięty - ale nie przez konkurencję, tylko przez aparat państwa, który - co się okazało w ciągu następnych 10 lat - złamał wszystkie prawa przez siebie ustanowione!

Kapitalizm kompradorski jest szkodliwy zarówno ze względu na interes narodowy, jak i interes państwowy.
Trzeba jak najszybciej zlikwidować model politycznego kapitalizmu kompradorskiego i zastąpić go zwyczajnym kapitalizmem. Jest to konieczne ze względu na interes narodowy i państwowy. Jest to możliwe technicznie, bo wymaga zmiany prawa.
Natomiast jest to bardzo trudne, a kto wie, czy w ogóle możliwe politycznie. Rzecz w tym, że razwiedka, będąca głównym beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego, od połowy lat 80-tych ma w naszym nieszczęśliwym kraju władzę polityczną. Zatem tylko ona mogłaby dokonać tej operacji.
Jakże jednak ma ją przeprowadzić, jakże ma likwidować kapitalizm kompradorski, skoro ciągnie z niego grubą rentę?

I kto wie, czy nie to właśnie jest naszym największym problemem politycznym?

2) Postępującą biurokratyzację państwa, wadliwy system służby cywilnej, wadliwy system funkcjonowania funkcjonariuszy publicznych, wadliwy system sądownictwa.
Biurokratyzacja państwa cały czas trwa, niezależnie od tego, kto rządzi.

3) Niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku, który wrócił do realizacji w po 1 maja 2004 roku, kiedy nastąpił anszlus ośmiu państw środkowo-europejskich do Unii Europy.
Polska jest członkiem faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r., na mocy tzw. Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest przedsięwzięciem, którego Niemcy były i są politycznym kierownikiem.
Projekt Mitteleuropa to polityczny program będący celem wojennym Niemiec podczas I wojny światowej, zakładający dominację Cesarstwa Niemieckiego nad Europą Środkową i jej eksploatację przez Niemcy, aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz stopniową germanizację ludów podbitych. Dotyczył powojennego urządzenia obszaru Europy południowo-wschodniej i przewidywał, że tam zostaną utworzone państwa pozornie niepodległe, a de facto, tak naprawdę, niemieckie protektoraty o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. Tak właśnie jest obecnie.

Na ten czynnik na razie wpływu nie mamy, chociaż, w przypadku realizacji Projektu Trójmorza, to on by stworzył szansę uwolnienia się od tych ograniczeń narzuconych państwom środkowej Europy przez projekt Mitteleuropa.

„Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, jakie bogate kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska.”
Polska się do tego nie zastosowała, natomiast w ramach Unii Europejskiej dołączyła do bogatych krajów zachodnich. W rezultacie nastąpiła recepcja różnych rozwiązań, tzw. standardów europejskich, do prawa polskiego. Wskutek tej recepcji, Polska została zmuszona do tego, żeby zaczęła się zachowywać tak, jak by była bogatym krajem zachodnim. W rezultacie, wszystko, z dnia na dzień, przestało się u nas opłacać. Z tego, m.in., powodu, wejście Polski do UE było niekorzystne.

W Europie jest państwo - Szwajcaria, które nie należy do UE, bo nie chce. Było tam już pięć referendum i za każdym razem liczba przeciwników wejścia do Unii Europejskich rosła, więc szóstego nie robiono, żeby nie było 100% przeciwników. No tak, ale Szwajcaria jest bogatym krajem. No tak, ale została bogatym krajem, nie dlatego, że się gdzieś zapisała i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się rozsądnie rządzi. No to my też, nie liczmy na to, że Unia sypnie złotem i znowu będzie jak za Gierka, tylko się rządźmy rozsądnie, to się zbliżymy do poziomu Szwajcarii.
Niestety, większość obywateli jest zdania przeciwnego.

Obecność Polski w Unii Europejskiej była i jest potrzebna bardziej Niemcom niż Polakom, bo to sprawia, że Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa. Po 12 latach skutki tego są widoczne.

Co by było, gdybyśmy np. chcieli wyjść z Unii Europejskie? Wyjść, ale co dalej? Dalej możemy, albo nadal robić głupstwa i wtedy wyjście nam nic nie da. Albo przestać robić głupstwa i zacząć się rozsądnie rządzić. Nadzieja na to, że przestaniemy robić głupstwa jest nieduża. Nadal głupstwa mogą być robione i to jeszcze gorsze.
Polska nadal może popełniać głupstwa będąc w UE. To, czy jakieś państwo jest w Unii czy nie, to nie chroni, nie immunizuje, nie uodparnia tego państwa przed głupotą, więc nadal może.

Natomiast nieprawdziwa jest ocena, że obecność Polski w Unii, nie ma wpływu na politykę naszego państwa, bo ma ogromny wpływ. Można to stwierdzić na podstawie faktów w każdej dziedzinie, a nawet na podstawie statystyki, np. w pracach legislacyjnych na półrocze było 116 projektów ustaw, z tego 100 to były dyrektywy UE, a 16 to były nowelizacje posiadające certyfikat zgodności z prawem Unii Europejskiej. Unia Europejska ma decydujący wpływ na polskie prawo, bo ponad 80% prawa obowiązującego w Polsce pochodzi z Brukseli. Dlatego nie można mówić, że to nie ma znaczenia, bo to jest ogromny balast zniewolenia i odebrania suwerenności państwa.
Moglibyśmy od tego balastu się uwolnić i traktować jako wymierna korzyść.

Jeżeli nie odblokujemy tych dwóch narodowych potencjałów, tj. intelektualnego i gospodarczego, to nie mamy czego szukać!
To będzie tylko gadanie, pokrzykiwanie, narzekanie, bez żadnego pokrycia.
To tak, jak ktoś, kto kibicuje na meczu bokserskim: wykrzykuje, podskakuje, przytupuje, wymachuje rękami, ale wiadomo, że to nie on walczy i nie ma wpływu na wynik walki.
To oznacza, że ten kto narzeka, a nie walczy, to nie ma prawa narzekać, bowiem narzekając bez walki to tylko się ośmiesza, upokarza, kompromituje i irytuje tych, co walczą.

Jeżeli nie chcemy się skazać na taką upokarzającą rolę kibica na polskiej scenie politycznej, to musimy zacząć od początku, tzn. od stworzenia zalążka intelektualnej siły Narodu Polskiego, z wolą utrzymania Państwa Polskiego z pobudek idealistycznych i pragmatycznych, a następnie go wzmacniać i rozwijać.
Z takiej intelektualnej siły Narodu Polskiego mogą następnie powstać inne siły Państwa Polskiego, np. w postaci siły gospodarczej, militarnej, itd.

W Polsce toczy się polityczna woja, która ma szeroki, wielopłaszczyznowy wymiar.
W wojnie tej, nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o wrogie przejęcie terytorium i państwowości polskiej, o zniewolenie Polaków, o dokonanie 6 (szóstego) rozbioru Polski, o zgrozo przy zaangażowaniu konstytucyjnych organów państwa polskiego.

Zostało ujawnione prowadzenie tajnych rozmów i ustaleń między rządami Polski i USA w sprawie amerykańskiej ustawy 447 JUST, dotyczących majątkowych roszczeń amerykańskich organizacji żydowskich wobec Polski i Narodu Polskiego, które odbyły się m.in. 29 października 2018 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.
Wbrew kłamliwym zapewnieniom Rządu PIS, ta amerykańska ustawa będzie w Polsce realizowana, zgodnie z oczekiwaniami strony żydowskiej i amerykańskiej, a polski Rząd w tajnych ustaleniach już na to przystał.

- Ze strony Żydów mamy do czynienia z usiłowaniem kradzieży zuchwałej.

- Ze strony imperium amerykańskiego mamy do czynienia z wymuszeniem rozbójniczym.
Amerykanie realizują to, co sobie założyli z Polską, realizują interesy amerykańskie, a nie polskie. Ambasador USA w Polsce Pani Georgette Mosbacher raczy pouczać polskich polityków, co mogą, a czego nie mogą powiedzieć w swoim kraju.

- Natomiast ze strony polskiego rządu, prezydenta belwederskiego i wszystkich, wszystkich, którzy wdają się w te konspiracje, konspiracje przed Narodem Polskim, mamy do czynienia ze zdradą.
To już nie żadna teoria spiskowa. Notatka służbowa z 29 października 2018 roku, ujawniona przez redaktora Michalkiewicza, zaświadcza spiskową praktykę w naszych dziejach najnowszych.
Mamy tu do czynienia z kolaboracją i ze zdradą.
A zatem wszyscy, wszyscy którzy w tym spisku, w tej zmowie, na majętności i suwerenności Narodu Polskiego, uczestniczą są zdrajcami.

Zdrada powinna być przykładnie karana, a to powinno być i będzie zapisane w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli chcecie Polacy doczekać się prawa i sprawiedliwości w tej sprawie, to koniecznie natychmiast inwestujcie w Polskie Orły i dołączcie do tworzenia wielkiej, jednolitej, polskiej siły, Polskich Patriotów, Polskich Orłów. My mówimy „NIE” roszczeniom żydowskim, bezzasadnym roszczeniom, wyciąganiu ręki po mienie bez spadkowe. Tym roszczeniom nie można w żaden sposób uczynić zadość, pozostając w granicach prawa cywilizowanego i stąd naciski pozaprawne, niecywilizowane, zakulisowe.

Niestety, może okazać się, że już w niedługim horyzoncie czasowym, w pewnym momencie, polski rząd, innemu państwu, pozwoli na zbyt wiele robić coś w Polsce.

Polska i Polacy zostali sprzedani, przez wszystkich kolaborantów i zdrajców, zarówno przez rząd, jak i przez opozycję.
Większość narodu nawet nie wie o co chodzi, a nawet nie chce wiedzieć. Po co wiedzieć, lepiej bezmyślnie iść jak stado baranów. To bezpieczne w ich mniemaniu i nie wymaga wysiłku.
Ale uwaga!
Za kilka lat się obudzicie jako biedni, ludzie na niższym poziomie niż drugiego sortu, jako trzecia kategoria, najmniej wartościowy, najgorszy, polski naród tubylczy, bez prawa do sprzeciwu. Będziecie płacić i płakać, wy i następne pokolenia. Sprzedajna elita będzie żyła w luksusie a reszta narodu-roboli-niewolników, będzie zapieprzała i biedowała.
Tak już było za rozbiorów, za żydokomuny. Tylko teraz będzie gorzej bo jarzmo olbrzymie.
Niemcy przez 55 lat spłacali Żydów na kwotę ok 40 mld $ a Polska ma im zapłacić 330 mld $.
Czyli przez najbliższe 454 lata będziemy żebrakami.

Po zrealizowaniu żydowskich roszeń i amerykańskich oczekiwań, środowiska żydowskie uzyskałyby w Polsce dominującą pozycję ekonomiczną, społeczną i polityczną, krótko mówiąc mielibyśmy szlachtę. A to oznacza, że Naród Polski we własnym kraju, choć już nie we własnym kraju, zostałby zepchnięty do trzeciej kategorii.
Pierwszą kategorię stanowiliby okupanci, drugą kategorię stanowiliby kolaboranci, a reszta trzecią.

Dlatego to jest największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku.

Jaka jest na to reakcja polskich władz, nie tylko obozu rządzącego, ale i nieprzejednanej opozycji?
Tą reakcją jest milczenie. Tą reakcją jest brak reakcji. A nawet gorzej niż brak reakcji, bo o tym jaki jest stosunek do tej sprawy mogliśmy się przekonać 19 lipca 2019 roku, kiedy to w Sejmie był głosowany projekt ustawy anty-roszczeniowej, który został odrzucony głosami PiS. Tylko 3 posłów PiS wyłamało się i głosowało za dalszym procedowaniem projektu tej ustawy. Opozycja wstrzymała się od głosu. Tylko posłowie Konfederacji i część posłów pozostałych klubów, ten projekt poparli. Oznacza to, że w Sejmie jest znikoma mniejszość chcących odwrócić to zagrożenie, ten proces zbrodniczy dla Polski i Polskiego Narodu.

Za co Polacy będą trzecią kategorią we własnym, choć już nie we własnym kraju?
Za swoją głupotę, że reprezentujący Polskę nie mówili głośno i dobitnie na arenie międzynarodowej prawdy o wojnie, współpracy Żydów z Niemcami, kłamstwie o Jedwabnym. Ich poprawność polityczna i unikanie narażania się Żydom będzie bardzo dużo nas kosztować. Ale my tych zdrajców wybraliśmy. Fakt ze ukryli swoje prawdziwe oblicze i oszukali Naród.

Ale Naród nie może cały czas tłumaczyć się niewiedzą.
Trzeba wziąć odpowiedzialność za los swój i Ojczyzny.
Trzeba natychmiast zacząć myśleć i działać.

Dlatego Polscy Patrioci, Polskie Orły natychmiast muszą temu przeciwdziałać, w sposób zorganizowany, m.in. przejąć władzę samorządową na wszystkich szczeblach, na terenie całego kraju, w Polsce.

Niestety, może się okazać, że w pewnym sensie były to nasze ostatnie wybory.

Prawdopodobnie mogą nastąpić nieodwracalne, makabryczne w skutkach, wydarzenia jednocześnie w trzech, różnych punktach świata, równoważne w skutkach z brakiem możliwości przeprowadzenia w Polsce wyborów za trzy lata.
Na pewno, kiedyś, po pewnym okresie, w dalszej perspektywie, wybory odbędą się, bo świat się nie skończy, ale część Polaków, być może, już ich nie doczeka.
Lepiej nabyć nawyk noszenia maseczek przy okazji koronawirusa.
Dlatego, koniecznie, Polacy muszą przystąpić do działania NATYCHMIAST, a nie czekać na następne wybory za trzy lata!
Godzina startu już minęła, ale każdy Polak, Polski Patriota, może i powinien do Nas, Polskich Orłów, natychmiast dołączyć, a im wcześniej, tym przybliża nasze zwycięstwo.

Jesteśmy w czasie wojny politycznej, w czasie natychmiastowego, konkretnego, zbiorowego, wspólnego, ale zdyscyplinowanego działania.
Stop destrukcji i anarchii.
W tym czasie i w tych warunkach, nie ma miejsca na niezdecydowanie, niesubordynację, destrukcję i anarchię.

Polskie Orły ogłaszają amnestię dla wszystkich politycznie zagubionych, uczciwych Polaków.

W ramach amnestii, wzywamy wszystkich Polskich Patriotów i każdego osobo Polskiego Patriotę, a w tym, w szczególności, pełniących jakąkolwiek funkcję, w jakichkolwiek władzach, organach samorządowych, instytucjach, na terenie całego kraju, do zgłaszania się i deklarowania, że od dziś nie będzie kolaborantem i zdrajcą Ojczyzny, interesów Polski i Polskiego Narodu, że będzie reprezentował polskie interesy Polski i Polskiego Narodu, że będzie w swoich działaniach lojalny wobec Polski i Narodu Polskiego.

Ci, którzy nie skorzystają z tej amnestii, a okażą się zdrajcami interesów Polski i Polskiego Narodu zostaną sprawiedliwie osądzeni.
Zdrada powinna być przykładnie karana, a to powinno być i będzie zapisane w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Może, w końcu wielu z Was otworzy oczy na realny problem i największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską i nad Narodem Polskim od 1939 roku i natychmiast zmobilizuje się, zjednoczy z Polskimi Orłami i przystąpi do działania.
Może wolna wola utrzymania Państwa Polskiego, wśród Polaków, z pobudek idealistycznych i pragmatycznych, przyczyni się do tego.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców,
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

Obecna aktywność i działalność ROO RWW Polskie Orły na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej:

PROGRAM i PLAN DZIAŁANIA dla wszystkich POLAKÓW – POLSKICH PATRIOTÓW na najbliższy okres.

Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, (NIP: 7252296943), jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą działalności jest społeczna praca wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem finansowania i utrzymania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.

Misją i nadrzędnym celem organizacji non-profit jest prowadzenie aktywnej, publicznej działalności obywatelskiej we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.
Organizacja non-profit Polskich Orłów, zwalcza antypolskie koronawirusy biologiczne i społeczne, patogeny biologiczne, patologie społeczne, zwalcza naruszanie praw i dóbr osobistych każdego Polaka i całego Polskiego Narodu, zwalcza naruszanie polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska, walczy z anarchią, z rozbiciem dzielnicowym państwa, z tworzeniem wewnętrznych instytucji, jako państw w państwie Rzeczpospolita Polska.

PLAN i ZADANIA dla wszystkich POLAKÓW – POLSKICH PATRIOTÓW na najbliższy okres:

1. Obecnie, na bieżąco, POLSKA i POLACY inwestują w POLSKIE ORŁY, ponieważ to jest inwestowanie w POLSKĘ i w POLSKI NARÓD.
Obecnie są najlepsze warunki do inwestowania, budowania i rozwijania organizacji non-profit Polskie Orły, ponieważ to jest jedyna, polska, patriotyczna, niezależna, oddolna siła społeczna integrująca wszystkich Polaków, działających na rzecz interesów silnego, polskiego narodu i państwa.
Polska wolna, silna, bogata, nowoczesna może istnieć i rozwijać się tylko z Polskimi Patriotami, Polskimi Orłami.

2. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy na rzecz organizacji ROO RWW Polskie Orły, wśród obywateli, wyborców, aktywną REKRUTACJĘ oraz REKOMENDUJEMY właściwe osoby, spełniające określone patriotyczne kwalifikacje do uzyskania następujących relacji z organizacją: Partner, Uczestnik, Kandydat na Członka, Członek Organizacji.

3. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, tworzymy struktury programowo-organizacyjne ROO RWW Polskie Orły, w celu merytorycznego przygotowania, wolontariuszy, obywateli, wyborców, partnerów, uczestników, kandydatów na członków i członków organizacji, tj. tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w działalność na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów, do uczestnictwa w najbliższych wyborach oraz skorzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, w celu przejęcia przez Polskich Patriotów, Polskich Orłów władzy na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa.

4. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, tworzymy rezerwę kadrową wykwalifikowanych specjalistów, fachowców, ekspertów, w celu przejęcia, po wyborach, władzy na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa.

5. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy na rzecz organizacji ROO RWW Polskie Orły, wśród obywateli, wyborców, aktywną AKCJĘ UŚWIADAMIAJĄCĄ o KONIECZNOŚCI INWESTOWANIA w organizację non-profit ROO RWW Polskie Orły, ze względu na fakt, że tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym i obecnie jedynym, źródłem finansowania organizacji non-profit Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
Fakt ten równoważny jest w skutkach z koniecznością, powinnością, obowiązkiem każdego Polskiego Patrioty dokonywania wpłat z dopiskiem „darowizna” lub „składka członkowska”, na rzecz organizacji non-profit ROO RWW Polskie Orły.

Określ się:
- Kim jesteś dla organizacji?
- Jaki masz status w organizacji?
- Jakie masz relacje z organizacją?
- Czym jest organizacja dla Ciebie?

MIEJ ODWAGĘ, obecnie, na bieżąco, inwestować w swoją edukację, wiedzę, oświecenie, być mądrym patriotą, dołączyć do Polskich Orłów, dokonać na rzecz organizacji non-profit Polskich Orłów, zgłoszenia i wpłaty z dopiskiem „darowizna” lub „składka członkowska”.

Tylko darowizny i składki członkowskie są podstawowym, obecnie jedynym, źródłem utrzymania organizacji non-profit ROO RWW Polskie Orły.

Dane kontaktowe i do wpłat:
Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
90-950 Łódź-1, ul. J. Tuwima 38/22.
Tel. (+48) 731 915 338.
E-mail: stanmocy@gmail.com
Website: www.stanmocy.com
NIP: 7252296943.
Wpłaty składek członkowskich i darowizny w złotych polskich należy dokonać na rachunki bankowe:
Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757, lub
blikiem na numer telefonu: (+48) 731 915 338.

6. Obecnie, na bieżąco, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzimy aktywną, publiczną działalność obywatelską, we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa, państwa, świata.

Odpowiedz na pytania:
- Skąd przychodzimy?
- Kim jesteśmy?
- Dokąd zmierzamy?

"Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel.
Niezdolność do takiej miłości – to dla mnie grzech pierworodny, z którego rodzą się wszystkie inne grzechy."

- Anthony Quinn

Powyższe słowa Anthony Quinna i stanowisko redakcji tego portalu, nie uwzględniają praktykujących zboczeńców seksualnych, piewców seksualnych dewiacji, sodomitów i gomorytów, znanych jako lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe.

Do tych, którzy określają się skrótem LGBT.
Tak, oczywiście macie rację, nie jesteście ideologią, bo z całą pewnością jesteście praktykującymi zboczeńcami seksualnymi, piewcami seksualnych dewiacji, jesteście po prostu lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi i transpłciowymi, [z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, skrót LGBT], a fakt ten równoważny jest w skutkach z takim faktem, że jesteście ludźmi odbiegającymi od naturalnej normy biologicznej, czyli nie tylko nie jesteście żadną ideologią, ale nawet nie jesteście normalnymi ludźmi.


"Poprzez oświecenie i doskonalenie moralne, poprzez najbardziej subtelne i niezawodne metody, stawiamy sobie za cel uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi, szerzenie oświaty i propagowanie idei oświeceniowych, walkę z przesądami i ignorancją, z anarchią, zwycięstwo cnoty i mądrości nad głupotą i nikczemnością.
Dokonywać będziemy najważniejszych odkryć we wszelkich dziedzinach nauki.
Wykształcać będziemy dążenia do szlachetności i wielkości.
Zapewnimy niezawodną nagrodę za osiągnięcie całkowitej doskonałości na tym świecie, które uchroni nas przed prześladowaniami, złym losem i opresją, a nadto zwiąże ręce despotyzmom we wszelkich możliwych formach.
Wiedza oświeceniowa nie oznacza znajomości rzeczy abstrakcyjnych, które napawają ducha niepotrzebną dumą, ale znajomości rzeczy praktycznych, które czynią ludzi lepszymi. Chodzi tylko i wyłącznie o edukację, ale nie w sferze deklaratywnej, lecz poprzez faworyzowanie i nagradzanie cnoty. Osiągniemy całkowitą doskonałość."
- Adam Weishaupt

Wciąż aktualne. Żądanie od Rzeczpospolitej Polskiej, p.t.: "Kocham Polskę, dlatego napraw grzech pierworodny".
Rzeczpospolita Polska jest piękna, dzika i krwawa, nie jest państwem prawa i sprawiedliwości, jest dziką dżunglą drapieżnych ludo-zwierząt pożerających się nawzajem?

Państwo Rzeczpospolita Polska, dla zwykłago obywatela na najniższym szczeblu hierarchii społecznej, funkcjonuje patologicznie, czyli państwo prawa i sprawiedliwości nie istnieje, bo morduje prawo i sprawiedliwość i obywateli, stosując do tego dwie metody sprawowania władzy, tj.:

1. Pierwsza metoda. "Metoda Derek Chauvin". Przeznaczona jest dla funkcjonariuszy publicznych. Polega ona na tym, że oficjalnie, zgodnie z prawem, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, funkcjonariusze publiczni mogą mataczyć, oszukiwać, mordować zwykłych obywateli. Jeśli zastosują należytą ostrożność, np. obywatel nie nagra video z ich udziałem na gorącym uczynku, to nigdy nie zostaną ukarani.

2. Druga metoda. "Metoda George Floyd". Przeznaczona jest dla zwykłaych obywateli. Polega ona na tym, że obywatel, aż do swojej śmierci, w sposób bezsiłowy prosi, błaga, woła o pomoc, o ratunek, o to, aby władza go nie zabijała. Metoda ta dla obywatela jest bezskuteczna, bo władza nie słucha obywatela, tylko coraz bardziej go dusi, aż w końcu go zabija, morduje. Władza uważa, że obywatel może tylko tą bezsiłową metodą dochodzić się swoich praw, mimo, że nie przynosi ona skutku dla obywatela. Metoda ta równoważna jest w skutkach ze śmiercią obywatela. W wypadku, gdyby obywatel ośmielił się zastosować inną metodę, np. siłową, to natychmiast zostanie uznany za wroga władzy i zostaje oficjalnie, zgodnie z prawem, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, unicestwiony przez funkcjonariuszy publicznych.

- Czy rządzili i rządzą nami oszuści i zdrajcy, czy idioci, którzy mordowali i mordują prawo i sprawiedliwość i obywateli?
I jedni, i drudzy!
- Kto jest odpowiedzialny i winny za taki stan rzeczy?
Ci, co dali im władzę, czyli naiwni wyborcy - niewolnicy, są współwinni ich zbrodni.
Ci, co sprawują władzę i ustanawiają patologiczne, zbrodnicze prawo.
Ci, co stosują, wykonują patologiczne, zbrodnicze prawo, czyli funkcjonariusze publiczni.

- Jeśli bezsiłowe wołanie o ratunek, "Metodą George Floyd", nie odnosi skutku, to jakie inne działanie będzie skuteczne?
- Policja i prokuratura nie ścigą sprawców. Sądy wydają wyroki "śmierci" na niewinnych.
- Zatem, nie można dziwić się ludziom, którzy nie rządzą, lecz walczą o życie, o przetrwanie, o sprawiedliwość ludzką, jeśli władza, rękoma funkcjonariuszy publicznich, chce ich zniewolić, wymordować, eksterminować, unicestwić.
Czy jest rozwiązanie tego patologicznego stanu rzeczy?
Tak, jest takie rozwiązanie:
- Sprawcy (posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze publiczni i inni) muszą ponieść taką samą karę za usiłowanie (nawet nieudolne), jak za sprawstwo, m.in. za stowrzenie patologicznego, zbrodniczego prawa i za jego stosowanie!

Wciąż aktualne moje żądania od Rzeczpospolitej Polskiej, p.t.: "Kocham Polskę, dlatego napraw grzech pierworodny".
- Stosuję "Metodę George Floyd" i wołam: Nie mogę oddychać. Nie mogę oddychać. Oni mnie stopniowo usiłują zabić! Od dawna wołam o ratunek i nic.
- Zamordowali moją ś.p. matkę, a teraz usiłują mnie zabić.
- Żądam: Oddania zrabowanego majątku, a w tym mieszkania.
- Żądam: Wypłaty zadośćuczynienia za naruszenie moich praw i dóbr osobistych, za doznane krzywdy, a w tym za zamordowanie mojej ś.p. matki.
- Żądam: Ścigania i ukarania sprawców, w pierwszej kolejności funkcjonariuszy publicznych, m.in.
sędziów, prokuratorów, policjantów.
- Żądam: Zlikwidowania bezkarnych i bogatych "bogów" oraz patologicznego, morderczego, niewolniczego prawa.
- Na wszystkich winnych tego patologicznego stanu rzeczy "Rzucam Klątwę".
- Na to nie ma przedawnienia! - Za to nie ma rozgrzeszenia! - Za to nie ma wybaczenia!

Oto przykład działalności funkcjonariuszy publicznich.
Oficjalnie, w biały dzień, na oczach wszystkich, wszelkimi metodami, różnymi sposobami, funkcjonariusze publiczni mordują zwykłych obywateli.

W dniu 25 maja 2020 r., w miejscowości Minneapolis, w stanie Minnesota, USA, oficjalnie, w biały dzień, na ulicy, na oczach wszystkich, czterech funkcjonariuszy publicznych zamordowało obywatela George'a Floyda, który przez śmiercią prosił: "Nie mogę oddychać" "Proszę" "Nie mogę oddychać" "Proszę" "Nie zabijajcie mnie" "Proszę".

Funkcjonariusz publiczny Derek Chauvin - w biały dzień, na ulicy, na oczach innych obywateli, naciskając kolanem na szyję, dusił obywatela przez 8 minut i 46 sekund, z czego przez 2 minuty i 53 sekundy zamordowany denat już nie żył.
Funkcjonariusz publiczny Alexander Kueng - trzymał obywatela za plecy podczas mordowania.
Funkcjonariusz publiczny Thomas Lane - trzymał obywatela za nogi podczas mordowania.
Funkcjonariusz publiczny Tou Thao - przyglądał się czynnościom mordowania i odganiał innych obywateli, którzy żądali pomocy dla mordowanego obywatela.

Śmierć denata następiła na "wiele minut" przed przyjazdem karetki.
George Floyd zmarł na wiele minut przed przyjazdem karetki, która zabrała go do szpitala. Ratownicy próbowali reanimować pacjenta w karetce, jednak nie udało im się już przywrócić mu pulsu. Doszło do zatrzymania akcji serca. Użyto defibrylatora, jednak bez skutku. George Floyd zmarł, zanim położono go na nosze i przetransportowano do szpitala.

Funkcjonariusz publiczny Derek Chauvin ma postawiony zarzut dopuszczenia się morderstwa drugiego stopnia.
Trzej funkcjonariusze publiczni: Alexander Kueng, Thomas Lane, Tou Thao mają postawione zarzuty udzielenia pomocy w morderstwie i nakłaniania do niego.

Po śmierci George'a Floyda przez USA i cały świat, również w Polsce, przetoczyła się fala protestów i wciąż nie widać ich końca.
Podczas zamieszek aresztowano tysiące osób, a wielu policjantów i demonstrujących zostało rannych. Zginęło też co najmniej pięć osób. Wśród nich jest 53-letni David McAtee, który został zastrzelony przez policję podczas zamieszek w Louisville.

Winni tych morderstw są również wszyscy Ci, których nie widać, a którzy rządzą i decydują, czyli ...

American law and justice and where is Polish law and justice? Amerykańskie prawo i sprawiedliwość, a gdzie jest polskie prawo i sprawiedliwość?
Również w Rzeczpospolitej Polskiej żądam ścigania i ukarania sprawców, w pierwszej kolejności funkcjonariuszy publicznych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów.

"Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów,
Polskich Orłów, Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19" "Braterstwo Polskiego Narodu"
"Braterstwo Polskich Patriotów" "Braterstwo Polskich Orłów" "Braterstwo Orła" "Braterstwo Oświeconych Nowych Iluminatów XXI wieku" "Braterstwo Mądrości Węża z Eridu Pierwszego Miasta na Ziemi w Sumerze"
"Braterstwo Naukowe Inżyniera Enki z Nibiru" "Braterstwo Przodków z Nibiru 12 Planety Układu Słonecznego"

Organizacja non-profit, zwalcza antypolskie koronawirusy, patogeny biologiczne, patologie społeczne, naruszanie praw Polaków i polskich swobód demokratycznych, walczy o polską socjalną demokrację w silnym państwie Rzeczpospolita Polska. NIP: 7252296943. Wpłaty składek członkowskich, darowizn i inne w złotych na rachunki bankowe: Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757, lub blikiem na telefon: (+48) 731 915 338. Zgłoszenia, zapisy, kontakt: 90-950 Łódź-1, ul. J. Tuwima 38/22. Tel. (+48) 731 915 338. E-mail: stanmocy@gmail.com

Pouczenie! - Ten serwis publicystyczny jest przeznaczony tylko i wyłączenie dla osób pełnoletnich, tzn. które ukończyły 18 lat, aktualnych członków, uczestników, partnerów i nowych kandydatów organizacji, tzn. tych, którzy w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) dni wpłacili składki członkowskie lub darowizny we właściwej formie, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z zaleceniem, że z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie Ci, wyżej wymienieni, dla których jest on przeznaczony, a wskazany fakt równoważny jest w skutkach z obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia serwisu przez pozostałe osoby.

Redaktor Naczelny: Janusz Rutkowski
– Przewodniczący. Coach. Szef Akademii Sztuki. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi.

Janusz Rutkowski (pseudonim: Janusz Orzeł-Komandos) - polski patriota i publicysta. Kreator i działacz społeczny. Założyciel i przewodniczący podmiotu gospodarki narodowej, obywatelskiej organizacji non-profit pod nazwą "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów". Założyciel i redaktor naczelny obywatelskiego serwisu publicystycznego pod nazwą "ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19". Założyciel, coach, szef Akademii Sztuki Świadomości Zdrowego Stylu Życia i Prawdziwego Rozwoju Ludzkości. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi. Zagorzały zwolennik i kreator konsekwentnej, radykalnej, praktycznej walki z patogenami biologicznymi i patologiami społecznymi. Wolny, mądry "Polski Orzeł", zrodzony na planecie Ziemia, a jego przodkowie pochodzą z planety Nibiru, tj. z 12 planety w Układzie Słonecznym i jak co 3 600 lat, znowu odwiedzą planetę Ziemia między rokiem 2 060 a 2 374, jeszcze przed przybyciem planety Nibiru do peryhelium w roku 2 894.

– ROO RWW Polskie Orły jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą jest praca społeczna członków, wolontariuszy, tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz organizacji Polskich Orłów, działającej w różnych obszarach publicznej działalności obywatelskiej.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.


Ostrzeżenie nr 1! Przestroga nr 1!
Wezwanie nr 1 do dobrowolnego opuszczenia tego serwisu!
Janusz Rutkowski ostrzega po raz pierwszy!
Z tego serwisu publicystycznego mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uprawnione.

Natychmiast opuść ten serwis publicystyczny, ponieważ nie jesteś osobą uprawnioną do korzystania z tego serwisu, chyba że, potwierdzisz swoje uprawnienia, wysyłając, sms-em na nr (+48)-731-915-338 i e-mailem: stanmocy@gmail.com, informację o dokonanej wpłacie składki członkowskiej i darowizny, przelewem na rachunek: Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na numer telefonu: (+48)-731-915-338.

Zapamiętaj - Remember!!!

- Ostrzegam, jeśli tego nie zrobisz, to zawiśnie nad Tobą „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa,
tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem!!!

- Wyjaśnienie słowa "spierdalaj": potoczne polskie słowo używane jako odsyłacz, będący przeciwieństwem wołacza. Jest to wyższy stopień, dobitny, zdecydowany, w formie rozkazu, prośby o szybkie wykonanie wskazanej czynności. Stosowane, gdy rozmówca nie reaguje na zwroty grzecznościowe lub mniej dobitne, np.: Panie, idź pan sobie!, Panie, odczep się pan!, Panie, idź pan w chuj! lub Spieprzaj, dziadu!
Minister Pracy i Opieki Społecznej Jolanta Fedak użyła tego zwrotu w konwersacji ze swym kolegą Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia Rady Ministrów w czasie powitalnej wymiany grzeczności między zebranymi. Minister Sawicki zinterpretował „spierdalaj” Minister Fedak, jako „gwałtowną prośbę o szybkie oddalenie się w nieustalonym kierunku”. Można przyjąć to określenie jako definicję.
Bezokolicznik utworzony od tego słowa („spierdalać”), znaczy dokładnie to samo co „uciekać”, ale jego znaczenie jest bardziej dobitne. Na hasło Uciekamy! wszyscy rozglądają się i zastanawiają Co się stało?, natomiast na hasło Spierdalamy! wszyscy zaczynają… spierdalać.
Słowo spierdalać lubi występować w parze ze słowem kurwa. Podobnie jak słowo kurwa, tak i słowo spierdalać uważane jest za slogan i stosowane jest w użytku publicznym, które to akceptuje. Słowo to wywodzi się w linii prostej od słowa pierdoła. Spierdolić to nic innego jak wykonać coś w sposób godny pierdoły, czyli źle. Słowo pierdoła nie jest zakazane.
Na drodze powyższego wyjaśnienia stwierdzamy zatem, że to właśnie magiczne i wieloznaczne słowo jest jednym z przykładnych absurdów języka polskiego i dziwnych naleciałości pseudokulturalnych wywodzących się od rdzennej, podstawowej części społeczeństwa.
Typy spierdalania:
1. Przed rasistami – aktualnie najczęściej występuje wtedy, kiedy jeden kolorowy człowiek wyjmie z kieszeni wyrzutnię rakiet i zacznie strzelać do białasów. Gdy skończy mu się amunicja, rasista wyciąga nóż bądź pistolet i jest możliwe spierdalanie przed nim.
2. Przed dresiarzami – zazwyczaj występuje w celu uniknięcia tzw. wpierdolu lub po jego pierwszej fazie. Wyjątkowe są sytuacje, kiedy przystankers chce wyłudzić od nas telefon komórkowy przy wsiadaniu do autobusu.
3. Przed matką – zazwyczaj po wypiciu „nieco za dużo” wódki lub taniego substytutu znanego pod tajemniczą nazwą „płyn do mycia naczyń”.
4. Przed śmiercią – występuje nadzwyczaj często z wyjątkiem ortodoksyjnych ateistów.
5. Przed USA – nadzwyczaj częste i codzienne spierdalanie, powodowane ucieczką przed ogólnie wszelkim kapitalizmem.
6. Ze szkoły – w przypadku trudnego bądź nieoczekiwanego sprawdzianu.
7. Przed policją – w celu uniknięcia spisania.
8. Przed kanarami – w celu uniknięcia mandatu.
9. W podskokach – najszybsza znana i skatalogowana forma spierdalania.

– Aby natychmiast zrozumieć dzisiejszy świat i obecną sytuację, dowiedz się tego, co zawsze chciałeś wiedzieć, ale nikt nie śmiał Ci powiedzieć!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Wstępne wprowadzenie do czasów obecnych.

Na planecie Ziemia, obecnie, w dalszym ciągu, realizowane są konflikty i wojny o władzę, przez pozaziemskie istoty przybyłe na Ziemię ok. 455 000 lat temu, z planety Nibiru, tj. 12 planety Układu Słonecznego. Są to, co najmniej, dwa (lub więcej), nawzajem zwalczające się, klany zwolenników, zwane "strażnikami", dwóch nawzajem przeciwstawnych koncepcji rozwoju ludzi, zwanych "śmiertelnikami" lub "niewolnikami" i sprawowania władzy na Ziemi, a mianowicie:
1) - Jedni, zwani "Enlilowie", byli przeciwni stworzeniu Homo Sapiens, a obecnie są zwolennikami i strażnikami utrzymania władzy nad ludźmi, jako nieświadomymi, prymitywnymi niewolnikami. Są to tzw. "strażnicy zła, ciemności, systmu zniewolenia, władzy, jako królewskiej monarchii absolutnej, przekazujący sobie władzę z ojca na syna".
2) - Drudzy, zwani "Enkidowie", wbrew woli pierwszych, stworzyli inżynierią genetyczną Homo Spapins, a obecnie są zwolennikami i strażnikami nauczania, uświadamiania ludzi, rozwoju wolnej, demokratycznej cywilizacji. Są to tzw. "strażnicy dobra, oświecenia, upowszechniania wiedzy, systemu socjalnej demokracji".

Oba zwalczające się klany, dla prowadzenia między sobą totalnej wojny, wykorzystują ludzi, stosując wszelkie, bezwzględne metody i techniki, np. nieustannie prowadzą militarne, cybernetyczne, biologiczne, psychologiczne wojny, manipulują psychiką ludzi, tworzą różne organizacje, np. wolnomularzy, masonów, Kościół Scjentologiczny, itp., których członkowie przenikają do innych i wypaczają ich działanie lub eliminują je, np. bawarskich Iluminatów Adama Weishaupta, tworzą fałszywe pojęcia i teorie, kłamstwo nazywają prawdą (np. polityka), a prawdę zamieniają na fałsz (np. pojęcie "spiskowe teorie"), ze złych ludzi robią dobrych, a z dobrych ludzi robą złych (kompromitują publicznie), tworzą totalny chaos pojęć, wszystko na opak, aby "śmiertelnicy" byli całkowicie zdezorientowani. Bardziej agresywną, atakujacą, negatywną grupą są "strażnicy ciemności, zła, systemu zniewolenia".
Dlatego już dziś zdobądź członkostwo lub zaktualizuj swoje członkostwo w naszej organizacji, odważ się być mądrym, oświeconym Polskim Patriotą, Polskim Orłem!

Poznaj sześć okresów czasowych "Prawdziwego Rozwoju Ludzkości":
1) Czasy Początku - ok. 4 600 000 000 lat temu - formowanie Układu Słonecznego wokół gwiazdy Słońce, powstanie 12 (dwunastu) planet w Układzie Słonecznym, a w tym Nibiru, Ziemi - jako części (jednej z wielu, które tworzą pas asteroidów - planetoid między Marsem a Jowiszem) oderwanej od największej planety Tiamat, po jej zderzeniu z księżycami planety Nibiru, które nastąpiło ok. 4 000 000 000 lat temu. Rok galaktyczny, tj. obieg Słońca wokół środka galaktyki "Droga Mleczna", wynosi 250 000 000 lat ziemskich.
2) Czasy Pierwsze - ok. 150 000 000 lat temu - rozwój cywilizacji poza planetą Ziemia i ich wewnętrzne konflikty i wojny.
3) Czasy Dawne - od ok. 455 000 lat temu - kolonizacja planety Ziemia przez istoty pozaziemskie z planety Nibiru i ich wewnętrzne konflikty, bez udziału Homo Sapiens.
4) Czasy Przeszłe - od ok. 311 000 lat temu - kontrolowana inżynieria genetyczna DNA, kilku etapowe (Adamu i Tiamat, Adapa/Adam i Titi/Ewa) tworzenie Homo Sapiens Sapiens, kontrolowany rozwój cywilizacji ludzkiej, przez istoty pozaziemskie z planety Nibiru; wykorzystanie i udział ludzi w wewnętrznych konfliktach i wojnach istot pozaziemskich.
5) Czasy Obecne - od 556 roku przed naszą erą, tj. od 2 576 lat temu - pernamentne wojny o władzę między ludźmi na Ziemi, bez bezpośredniego ujawniania się istot pozaziemskich. [Wyjaśnienie: czyli od ostatniego przejścia planety Nibiru przez peryhelium (od gr. peri, przy i helios, Słońce), tj. przez punkt na orbicie ciała niebieskiego - Nibiru, krążącego po eliptycznej orbicie wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia obu ciał. Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium lub afelium (polska nazwa – punkt odsłoneczny; od gr. apo: od i helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia (apocentrum) tego ciała od Słońca. W przypadku ciał poruszających się wokół Słońca po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, co okres orbitalny, w wypadku Nibiru, co 3 600 lat ziemskich, a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich. Naukowcy nie wiedzą, czy i jaki wpływ na to ma ruch peryhelionowy, tj. efekt zmiany położenia peryhelium ciała orbitującego wokół Słońca, z dwóch powodów: zaburzenia orbity spowodowane oddziaływaniem innych planet i efekt związany z relatywistycznymi właściwościami pola grawitacyjnego, spowodowany specyfiką pola Schwarzschilda, w którym istotne są efekty związane z ogólną teorią względności.]
6) Czasy Przyszłe - do 2 894 roku naszej ery - plany, cele, ideologie, warianty nowych porządków świata. [Wyjaśnienie: czyli do najbliższego przejścia planety Nibiru przez peryhelium.]

Dodatkowo, w prezencie dla niewtajemniczonych, wyjaśniam, że czas można liczyć wg trzech cykli czasowych:
Cylk 1: czas krótki, szybki, ziemski. 1 cykl = 1 obieg Ziemi wokół Słońca = 1 rok ziemski.
Cykl 2: czas długi, nibiriański, tzw. "boski". 1 cykl = 1 obieg planety Nibiru wokół Słońca = 1 rok nibiriański, tzw. "boski" = 1 sar = 3 600 lat ziemskich, od 13 000 lat ziemskich temu, 1 rok nibiriański, tzw. "boski" = 1 sar = ok. 3 450 lat ziemskich.
Cykl 3: czas średni, zodiakalny, niebiański, platoński, precesji, pośredni między ziemskim a tzw. "boskim". 1 era zodiakalna = 72 lata ziemskie (co 72 lata ziemskie kumulacja precesji o 1st) x 30st (360st : 12 = 30st) = 2 160 lat ziemskich. 1 rok/cykl zodiakalny = 12 er zodiakalnych x 2 160 lat = 25 920 lat ziemskich.

Poznaj plany, cele, ideologie, warianty, metody, techniki: tworzenia fikcji, kłamstwa, pretekstów, wywoływania i prowadzenia militarnych, cybernetycznych, biologicznych, psychologicznych wojen, manipulowania ludźmi i ich psychiką, ukrywania faktów i artefaktów, współczesnych i archeologicznych dowodów, współczesnego i archeologicznego rzeczywistego stanu faktycznego, nowych porządków świata.
Poznaj sposoby rozpoznawania, co najmniej dwóch przeciwstawnych, nawzajem zwalczajacych się ogólnoświatowych klanów, tzn.:
1) - Tych, posiadających sumienia i zasady etyczne, moralne. "Strażników dobra, prawdy, oświecenia. Wyzwolicieli. Enkidów" i
2) - Tych, nieposiadających sumienia i zasad etycznych, moralnych. "Strażników zła, kłamstwa, ciemności. Morderców. Enlilów".

Wydawałoby się, że kryterium rozpoznawania dobra i zła jest bardzo proste, ale tak nie jest, bowiem:
"Ten, kto chce mnie skrzydzić lub zabić jest moim wrogiem.
Ale pamiętaj: Nie każdy i nie zawsze, kto na Ciebie sra, jest Twoim wrogiem. Nie każdy i nie zawsze, kto Cię z gówna wyciąga, jest Twoim przyjacielem."

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Wstępne wprowadzenie do obecnego stanu państwa Rzeczpospolita Polska, Polskiego Narodu, miasta Łódź.

Przez cały okres historii Polskie Państwo było rozkradane, przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, a Polski Naród był morodwany i eksterminowany.
Ten proces trwa do dziś i obecnie jest realizowany następująco:

1. Przede wszystkim, oficjalnie, w sposób jawny, dokonują tego wszystkie, bez żadnego wyjątku, siły polityczne reprezentowane w Sejmie RP i Senacie RP oraz wiele nurtów publicznych, społecznych, politycznych pozaparlamentarnych, które są w opozycji do PiS.

2. W sposób ukryty, pełzający, poprzez wprowadzanie "po cichu", przez "Zjednoczoną Prawicę", jako koalicję trzech partii: PiS, Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina, nowych, patologicznych, antyobywatelskich, zmian przepisów (np. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), KPC, KPK, KPA, itp., itd.), które to fakty równoważne są w skutkach ze stworzeniem możliwości oficjalnego, zgodnego z prawem, selektywnego okradania, zabijania, mordowania poszczególnych osób i selektywnej eksterminacji Polaków, przez dyktatorów utworzonych tzw. "Państw" w państwie Rzeczpospolita Polska, np. Rektorów Uczelni (np. PŁ), Prezydentów Miast (np. m. Łodzi) oraz przez tzw. "bogów", tj. bezkarnych funkcjonariuszy publicznych, np. sędziów, prokuratorów, urzędników, służbę cywilną, itd.

Obecnie w Rzeczpospolitej Polskiej są, co najmniej, dwa (lub więcej), nawzajem zwalczające się, klany zwolenników, zwane "strażnikami", dwóch nawzajem przeciwstawnych koncepcji rozwoju ludzi, zwanych "śmiertelnikami" lub "niewolnikami" i sprawowania władzy w Rzeczpospolitej Polskiej, a mianowicie:
1. - Ci, nieposiadający sumienia i zasad etycznych, moralnych, którzy powołują się na patologiczne prawo i instrumentalnie je stosują, którzy są nazywani
"Strażnikami zła, kłamstwa, ciemności", "Mordercami", "Enlilami".
2. - Ci, posiadający sumienia i zasady etyczne, moralne, którzy walczą z patologicznym prawem i go nie stosują, którzy są nazywani
"Strażnikami dobra, prawdy, oświecenia", "Wyzwolicielami", "Enkidami".

Było 8 (osiem) rozbiorów Polski, a 9 (dziewiąty) rozbiór Polski obecnie trwa:
1. Pierwszy rozbiór Polski - 1772 rok. Zaborcy: Rosja, Prusy, Austria.
2. Drugi rozbiór Polski - 1793 rok. Zaborcy: Rosja, Prusy.
3. Trzeci rozbiór Polski - 1795 rok. Zaborcy: Rosja, Prusy, Austria.
4. Czwarty rozbiór Polski - 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu. Zlikwidowano i podzielono Księstwo Warszawskie pomiędzy zaborców: Rosję, Prusy, Austrię.
5. Piąty rozbiór Polski - 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie. Najeżdzcy, zaborcy, okupanci: Niemcy, Związek Radziecki.
6. Szósty rozbiór Polski - Teheran XII.1943 - Jałta II.1945 - Poczdam VIII.1945. Decydenci: Związek Radziecki, USA, Wielka Brytania. Okupant: Związek Radziecki.
7. Siódmy rozbiór Polski - 5 kwietnia 1989 roku. Miejsca: ośrodek MSW w Magdalence pod Warszawą (od 06.02.1989 r. do 05.04.1989 r.) i Urząd Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. Siódmego Rozbioru Polski, nazwanego "Okrągły Stół", nie dokonały państwa, lecz żydowskie i masońskie ekipy, których łączyła zbieżność interesów i dążeń. W obawie i lęku przed przejęciem władzy w państwie przez patriotyczne siły Polskiego Narodu, do obrad nie dopuszczono działaczy nurtu patriotyczno-niepodległościowego, wg starej tezy: "Dla Polaków można czasem coś zrobić, z Polakami nigdy!". "Okręgły Stół" to ukryty plan likwidacji Polski, który był realizowany według planu opracowanego przez trzech żydów-masonów: George Soros, Jeffrey Sachs, David Lipton, nazwanego "Terapia Szokowa", później fikcyjnie nazwany "Planem Balcerowicza", którego nigdy nie było, a kluczowym założeniem był faktyczny rozbiór gospodarczy, sprzedaż, Polski, a który był finansowany przez Georga Sorosa za pośrednictwem Fundacji Stefana Batorego.

8. Ósmy rozbiór Polski - 1 maja 2004 roku. Polska jest członkiem faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r., na mocy tzw. Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się 8 kwietnia 1994 roku w Atenach z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskie i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 roku. Celem faszystowsko-masońskiej Unii Europejskiej jest zniszczenie narodów i państw Europy, aż do ich całkowitej eksterminacji i unicestwienia. Dlatego obecny Prezydent RP Andrzej Duda i rząd PiS-u bronią Polskę przed tym i forsują Europę wolnych Narodów i Państw Narodowych.

9. Dziewiąty rozbiór Polski - obecnie jest w toku.

Obecny, dziewiąty rozbiór Polski polega na rozbicu i osłabieniu państwa, na uczynieniu zwykłago Polaka niewolnikiem, na tworzeniu w państwie Rzeczpospolita Polska, tzw. "Państw w Państwie", tzn. tworzy się instytucje/jednostki/samorządy i/lub istniejącym instytucjom/jednostkom/samorządom i funkcjonariuszom publicznym (w szczególności m.in.: sędziom, prokuratorom), urzędnikom, służbie cywilnej itd., nadaje się prawa lub uprawnienia do tworzenia własnego prawa, sprzecznego z interesami zwyklego, przeciętnego Polaka i Polskiego Narodu.

Jest on realizowany następująco:

1. Przede wszystkim, oficjalnie, w sposób jawny, dokonują tego wszystkie, bez żadnego wyjątku, siły polityczne reprezentowane w Sejmie RP i Senacie RP oraz wiele nurtów publicznych, społecznych, politycznych pozaparlamentarnych, które są w opozycji do PiS.

2. W sposób ukryty, pełzający, poprzez wprowadzanie "po cichu", przez "Zjednoczoną Prawicę", jako koalicję trzech partii: PiS, Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina, nowych, patologicznych, antyobywatelskich, zmian przepisów (np. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), KPC, KPK, KPA, itp., itd.), które to fakty równoważne są w skutkach ze stworzeniem możliwości oficjalnego, zgodnego z prawem, selektywnego okradania, zabijania, mordowania poszczególnych osób i selektywnej eksterminacji Polaków, przez dyktatorów utworzonych tzw. "Państw" w państwie Rzeczpospolita Polska, np. Rektorów Uczelni (np. PŁ), Prezydentów Miast (np. m. Łodzi) oraz przez tzw. "bogów", tj. bezkarnych funkcjonariuszy publicznych, np. sędziów, prokuratorów, urzędników, służbę cywilną, itd.

Najważniejsze, bez uwzględniania oczywistych, realizowanych przez całą opozycję do PiS, negatywne przykłady to:

1. PiS oficjalnie walczy z kastą sędziów, głośno mówi o przeprowadzeniu reformy sądownictwa, a obecnie "po cichu" wprowadzono takie zmiany w przepisach prawnych (KPC, KPK, KPA, itd.), które są patologiczne, zbrodnicze, niekorzystne dla zwykłago, przeciętnego obywatela, natomiast z funkcjonariuszy publicznych, np. sędziów i prokuratorów uczyniono Super, Super Kasty, których dotychczas jeszcze nie było. Teraz dopiero, za czasów rządu PiS, mogą oni (tj. sędziowie, prokuratorzy, itd) mataczyć, oszukiwać, dopuszczać się bezkarnie czynów zabronionych i niedozwolonych dla zwykłago obywatela. Teraz dopiero, po wprowadzeniu najnowszych zmian w prawie, za czasów rządu PiS, sądy przestały być sądami, a stały się siedliskiem patologii życia publicznego w Polsce, koronowirusów społecznych, oszustwa, matactwa, itd. Zwykły obywatel teraz nie może szukać sprawiedliwości w sądach i w organach rzekomo powołanych do ścigania, np. w prokuraturach, w policji. Przykładem są wszystkie Sądy i Prokuratury w Łodzi. W Łodzi, przez Sądy (np. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmiescia w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi) są wydawane wyroki tzw. "ŚMIERCI", które równoważne są w skutkach z mordowaniem osób.
A Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa, opanowane przez partię Solidarna Polska, nie tylko w pełni to akceptuje, to na domiar złego, oficjalnie, w mediach, chwali się wprowadzeniem tych zmian w przepisach prawa.

2. Wprowadzenie, przede wszystkim przez partię Porozumienie Jarosława Gowina, która opanowała Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zbrodniczej, makabrycznej dla zwykłych obywateli i studentów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), spowodowało, że uczelnie stały się samodzielnymi, dyktatorskimi państwami, kierowanymi przez dyktatorów - rektorów, które stały się fabrykami wykształconych niewolników, "folwarkami zwierzęcymi", w których studenci są traktowani gorzej niż "świnie", które ustalają własne patologiczne prwo sprzeczne z obowiązującym w Polsce i zasadami współżycia, nie respektują wyroków sądów, a niektóre działania równoważne są w skutkach z narażaniem i pozbawianiem życia osób niepoprawnych politycznie, w których studentów zmusza się do różnych nieetycznych rzeczy, np. składania ślubowania, że będą przestrzegać patologicznego prawa uczelni a nie prawa Rzeczpospolitej Polskiej, itd.
A Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opanowane przez partię Porozumienie Jarosława Gowina, nie wypełnia obowiązków nadzorczych, lecz w pełni akceptuje zbrodnicze praktyki rektorów.
Makabrycznym przykładem jest Politechnika Łódzka w mieście Łodzi, z dyktatorem - rektorem Sławomirem Wiakiem.

3. Państwo Rzeczpospolita Polska nie istnieje, bo działa patologicznie, na najniższych szczeblach administracyjnych, np. Prezydent Miasta, Samorząd, Wojewoda, Urzędy. Dla przeciętnego, zwykłago Polaka państwo nie funkcjonuje lub działa patologicznie, bowiem ludzie są okradani, "mordowani", a skargii obywateli do władz centralnych są bezskuteczne, pozostają bez odpowiedzi. Przykład: w mieście Łodzi jest chyba najwieksza w Polsce mafia funkcjonariuszy publicznych, urzędników, pracowników służby cywilnej, na czele z Prezydentem Miasta Łodzi, przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem sądu Hanną Zdanowską, włącznie z radnymi i posłami PiS z regionu łódzkiego (np. poseł ziemi łódzkiej, Wiceprezes RM Piotr Gliński, który przywłaszczył dokumenty i nie chce oddać), którzy taki stan akceptują i na interwencje obywateli nie reagują.

4. Zbrodnicza polityka, którą chwali się obecny Prezydent RP Andrzej Duda i Rząd RP, finansowania zbrodniczych działań największej na świecie korporacji onkologiczno-farmaceutyczno-szczepionkowej. Zakazuje się popularyzowania nowych naukowych dziedzin medycyny: "Medycyny Komórkowej", "Medycyny Anti-Aging" i wprowadzania, opartej na nich, nowej opieki zdrowotnej, stosowania właściwych dawek witamin (np. C), mikroelementów, flawonoidów i ich suplementacji, uświadamiania, że nowotwór jest pierwszym stadium szkorbutu. Skazuje się wyrokami sądu osoby, które nie są przeciwnikami szczepień, tylko domagają się usunięcia ze szczepionek toksycznych, trujących, zabójczych substancji, które mają doprowadzić do eksterminacji, zmniejszenia populacji ludzkiej, podobnie jak to robią inne patogeny biologiczne, np. koronawirusy.

5. Ukrywa się fakty i artefakty, współczesne i archeologiczne dowody, współczesny i archeologiczny rzeczywisty stan faktyczny, prawdziwy rozwój ludzkości. Wbrew istniejącym dowodom, wmawia się nam, tzn. "śmiertelnikom", "prymitywnym robotnikom", "niewolnikom", że jesteśmy jedynymi rozumnymi istotami w kosmosie, że na Ziemi, na Księżycu i na Marsie nie ma śladów obcych cywilizacji.

Pomimo, że generalny kierunek polityki i bardzo wiele realizowanych programów PiS są bardzo dobre dla Polski i Polaków, które należy konsekwentnie kontynuować i są przez nas zdecydowanie popierane, to jednak, obecnie PiS realizuje zbyt dużo rozwiązań patologicznych, niekorzystnych dla przeciętnego Polaka, dla Polskiego Narodu, równoważnych w skutkach z dziewiątym rozbiorem Polski. Obecnie trudno jest jednoznacznie rozszyfrować:
Czy te negatywne dla przeciętnego, zwykłego Polaka, Polskiego Narodu i Polski, patologiczne działania są wynikiem świadomej polityki, z premedytacją prowadzonej przez kierownictwo partii PiS? lub
Czy są wynikiem ukrytych sił w "Zjednoczonej Prawicy", które jak "Koń Trojański", zwany teraz "Koniem Jarosława Gowina", prowadzą własną zdradziecką politykę i chcą od środka rozwalić PiS, a kierownictwo PiS nie może sobie z nimi poradzić?

Obecnie w Polsce jest badzo dużo prawdziwych patriotów, np. pod obywatelskim projektem ustawy pod symboliczną nazwą "STOP 447" podpisało się ponad 200 000 Polaków.
Prawdziwy nurt patriotyczno-niepodległościowy Polskiego Narodu i Polski skupiony w wielostrukturalnej organizacji o nazwie: "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19" "Braterstwo Polskiego Narodu" "Braterstwo Polskich Patriotów" "Braterstwo Polskich Orłów" "Braterstwo Orła" pod kierownictwem Przewodniczącego Janusza Rutkowskiego, obecnie nie jest reprezentowany w sejmie.
Poszczególni, indywidualni, patriotyczni działacze, którzy są np. w PiS, Ruchu Narodowym, nie mają większości sejmowej i układają się ze zdrajcami Polskiego Narodu i Polski.
Natomiast pozostali patrioci będący w takich organizacjach jak np.: Ruch Narodowy, Roty i Marsz Niepodległości, jeszcze nie dołączyli do Polskich Orłów. A to jest ich wielki błąd!

Polacy, dla uratowania siebie, Polskiego Narodu i Narodowego Państwa Polskiego, muszą wiedzeć, zrozumieć, że:

1. W najbliższych wyborach prezydenckich, należy poprzeć i wybrać na Prezydenta RP, tylko i wyłącznie, Andrzeja Dudę.

2. Dołączyć do organizacji "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów" i rozbudować struktury tej organizacji na obszarze całej Polski.

3. W najbliższych, wszystkich wyborach, popierać i wybierać do wszelkich władz, tych, co posiadają sumienia i zasady etyczne, moralne, którzy walczą z patologicznym prawem i go nie stosują, którzy są nazywani "Strażnikami dobra, prawdy, oświecenia", "Wyzwolicielami", "Enkidami", czyli przedstawicieli organizacji "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów".

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Wciąż aktualne. Żądanie od Miasta Łodzi, p.t.: "Kocham Łódź, dlatego napraw grzech pierworodny".
Łódź jest piękna, dzika i krwawa, nie jest miastem prawa i sprawiedliwości, jest dziką dżunglą drapieżnych ludo-zwierząt pożerających się nawzajem?
Nie mogę oddychać. Policja i prokuratura nie ścigą sprawców. Sądy wydają wyroki śmierci na niewinnych.

Żądam: Oddania zrabowanego majątku, a w tym mieszkania.
Żądam: Wypłaty zadośćuczynienia za naruszenie moich praw i dóbr osobistych, za doznane krzywdy, a w tym za zamordowanie mojej ś.p. matki.
Żądam: Ścigania i ukarania sprawców, w pierwszej kolejności funkcjonariuszy publicznych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów.
Żądam: Zlikwidowania bezkarnych lub/i bogatych "bogów" oraz patologicznego, morderczego, niewolniczego prawa.
- Na wszystkich winnych tego patologicznego stanu rzeczy rzucam klątwę.
- Na to nie ma przedawnienia! - Za to nie ma rozgrzeszenia! - Za to nie ma wybaczenia!

Do Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców Polskich Patriotów Polskich Orłów, w różnych formach, masowo wpływają protesty przeciwko objęciu urzędu Prezydenta Miasta Łodzi przez przestępcę Hanną Zdanowską, skazaną prawomocnym wyrokiem sądu.
Proponuję, aby każdy patriota, mieszkaniec Miasta Łodzi oraz każdy Polak z całej Polski, myślący rozsądnie i strategicznie, posiadający świadomość ogromnej, poważnej wagi sytuacji i rozwoju zdarzeń, przesłał do nas oświadczenia i przyłączył się do naszej Organizacji Polskich Orłów, zarówno w Mieście Łodzi, jak i w całej Polsce.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Wielka tragedia mieszkańców Miasta Łodzi źródłem narodzin Nowych Oświeconych Iluminatów w Łodzi.

W wyborach samorządowych 21.10.2018 r. mieszkańcy Miasta Łodzi, w ilości 321.165, tj. 59,86 % wyborców, pozwolili się oszukać i dali się zastraszyć, grupie kłamców w ilości 215.323, tj. 40,14 % wyborców, którzy w wyborach samorządowych w 2018 roku zagłosowali na układ totalnej opozycyjnych do Rządu RP i PiS, pod nazwą "Hanna Zdanowska", przestępca, skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
Twoją ostatnią szansą ratunku przed niesprawiedliwością jest Organizacja Polskich Orłów.
Przyłącz się do nas. Rekrutacja online, na email: stanmocy@gmail.com

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów w Łodzi
w dniu 31.10.2018 roku wezwał Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau do przestrzegania i wykonywania obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w tym udzielenia odpowiedzi na złożone w dniu 26.10.2018 roku pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, w którym domaga się podjęcia zdecydowanych działań i zajęcia stanowiska w sprawie
„Zakazu rządzenia Miastem Łódź przez przestępcę Hannę Zdanowską, jako osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu, i ją popierających.”.
Do dnia dzisiejszego Pan Zbigniew Rau, były Wojewoda Łódzki, obecny poseł na Sejm RP, nie odpowiedział na nasze pisma.

Pan Zbigniew Rau, były Wojewoda Łódzki, obecny poseł na Sejm RP, jako Wojewoda Łódzki, dopuścił się przestępstwa urzędniczego, zaniechania działania i okłamania obywateli.

Sprawiedliwość partii "Prawo i Sprawiedliwość" jest taka, że zamiast ukarać Pana Zbigniewa Rau, to PiS przy pomocy naiwnych łódzkich wyborców-niewolników "awansował" go na posła na Sejm RP, a fakt ten równoważny jest w sktukach z faktem uzyskania przez Pana Zbigniewa Rau imunitetu bezkarnego "boga".

Podobnie naiwni łódzcy wyborcy-niewolnicy uczynili bezkarnym "bogiem" senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z PO.

Ludzie sami sobie zgotowali ten los, wykopali groby, wydali na siebie i na innych wyrok śmierci, czyli są mordercami.

Osądzone to będzie już wkrótce, jako że właśnie nadszedł kres cyklu czasu chaosu, kłamstawa, obłudy, hypokryzji Tych, nieposiadających sumienia i zasad etycznych, moralnych: "Strażników zła, kłamstwa, ciemności. Morderców. Enlilów".
Już za chwilę nastąpi dzień sądu, rozliczenia "strażników zła" po przesłaniu, na Ziemię z planety Nibiru, mocy wsparcia dla Tych, posiadających sumienia i zasady etyczne, moralne: "Strażników dobra, prawdy, oświecenia. Wyzwolicieli. Enkidów".

Moc wsparcia zostanie przesłana na Ziemię, jeszcze zanim planeta Nibiru, jako poruszająca się po eliptycznej orbicie ciała niebieskiego obiegającego Słońce, przybędzie do peryhelium (od gr. peri, przy i helios, Słońce), tzn. do punktu na jej orbicie znajdującego się w miejscu największego zbliżenia (perycentrum) obu ciał, tj. Nibiru i Słońca, co następuje cyklicznie po upływie orbitalnego okresu 3 600 lat ziemskich (a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich).

Moc wsparcia zostanie przesłana na Ziemię, jeszcze zanim wielka armada statków kosmonautów z planety Nibiru przybędzie na Ziemię, przed przybyciem Nibiru do peryhelium.

Owego dnia, gdy planeta Nibiru będzie blisko, zatrzęsie się Ziemia, a rzeki zmienią bieg, zapadnie ciemność w południe, a w nocy na niebie zapłonie ogień, tzn. będzie widoczna planeta Nibiru. Będą to naturalne zjawiska w Kosmosie, ale również bedzie to wyrok przeznaczenia, tzn. nastapi konfrontacja pomiędzy strażnikami dobra i strażnikami zła, a ludzie, śmiertelnicy, niewolnicy zginą, jeśli się nie porozumieją.

Porozumienie ludzi nie polega na stworzeniu NWO, czyli na stworzeniu jednego światowego rządu, a ludzi uczynienia niewolnikami.
Porozumienie ludzi polega na oświeceniu ich, doskonaleniu moralnym i uczynienie lepszymi, dobrymi.


Wbrew fałszywym, powszechnym pomówieniom, dziś nie ma bawarskich Iluminatów (Oświeconych) i nikt nie kontynuuje działalności bawarskich Iluminatów (Oświeconych) w realizowaniu prawdziwych idei epoki oświecenia, które były podstawą założenia w dniu 1 maja 1776 r. w Ingolstadt, w kraju związkowym Bawaria, Niemcy, przez Johanna Adama Weishaupta stowarzeszenia bawarskich Iluminatów (Oświeconych), istniejącego przez krótki czas i działajacego w elektoracie Bawarii, do oficjalnego czasowego zawieszenia działalności w kwietniu 1785 i ostatecznej likwidcji w 1790 r.

Johann Adam Weishaupt (ur. 6 lutego 1748 w Ingolstadt, Bawaria, Niemcy, zm. 18 listopada 1830 w Gocie) - profesor prawa kanonicznego i filozofii praktycznej, działacz publiczny, założyciel stowarzyszenia Oświeconych - Iluminatów (od łacińskiego illuminatus – oświecony, l. mn. illuminati), w którym przyjął pseudonim Spartakus.
Jego ojciec Johann Georg Weishaupt (1717-1753) zmarł, gdy Adam miał 5 lat. Wtedy zaopiekował się nim jego ojciec chrzestny, Johann Adam von Ickstatt.
Zarówno ojciec, jak i ojciec chrzestny byli profesorami prawa na Uniwersytecie w Ingolstadt. Ickstatt był zwolennikiem filozofii oświecenia i i filozofii Christiana Wolffa (Christian Wolff niemiecki filozof, matematyk, i prawnik, profesor na Uniwersytecie w Halle, jeden z czołowych przedstawicieli wczesnego oświecenia. Uchodzi za najwybitniejszego filozofa niemieckiego między Leibnizem a Kantem. Rozwijał także inne dyscypliny wiedzy, takie jak ekonomia, prawo czy administracja. Jeden z twórców nauki o prawach natury. Usiłował godzić myśl racjonalistyczną z objawieniem.).
Adam Weishaupt rozpoczął edukację w wieku 7 lat w szkole jezuickiej. Potem studiował historię, prawo i filozofię w rodzinnym mieście. W 1768 roku został doktorem prawa, zaś w 1772 został profesorem prawa na Uniwersytecie w Ingolstadt, Bawaria, Niemcy. W tym samym roku ożenił się z Afrą Sausenhofer z Eichstätt.
Po tym jak papież Klemens XIV zniósł Zakon Jezuitów w 1773 roku objął on katedrę prawa kanonicznego, dotąd zarezerwowaną tylko dla członków Zakonu Jezuitów. W 1775 roku na Uniwersytecie w Getyndze zaznajomił się z filozofią empiryczną Johanna Georga Heinricha Federa.


Cały okres działania stowarzyszenia bawarskich Iluminatów - Oświeconych można podzielić na trzy okresy:
1) Pierwszy okres - "Ideowy, Prawdziwy, Studencki", od 1 maja 1776 r., tj. powstanie stowarzyszenia, do 1 lipca 1780 r., tj. mason baron Adolph Knigge przystępuje do Iluminatów.
2) Drugi okres - "Masoński, Zakłamany, Królewski", od 1 lipca 1780 r. do lutego 1784 r., tj. wyrok masońskiego sądu polubownego, nazwanego kongresem, zwołanego w Weimarze, którym pozbawiono Adama Weishaupta i masona barona Adolpha Knigge władzy w Iluminatach, lub do 1 lipca 1784 r., tj. Adam Weishaupt traci formalnie całkowitą władzę w Iluminatach na rzecz masonów, a mason baron Adolph Knigge formalnie opuszcza Iluminatów. W tym okresie masoni przekształcili stowarzyszenie oświeconych w lożę masońską.
3) Trzeci okres - "Końcowy, Likwidacyjny", od 1 lipca 1784 r. do IV.1785 r., tj. oficjalne zawieszenie działalności Iluminatów lub do 1790 r., tj. pełna likwidacja Iluminatów.

Dnia 1 maja 1776 r. Adam Weishaupt razem z dwoma swoimi studentami założył stowarzyszenie Związek Perfektibilistów (z łacińskiego perfectibilis, „zdolny do doskonalenia”), niem. Bund der Perfektibilisten - „Koło Doskonalących się”, w którym przyjął pseudonim Spartakus.
Jako symbol stowarzyszenia wybrał sowę, atrybut rzymskiej bogini mądrości Minerwy.
Adam Weishaupt był bardzo pozytywną, mądrą i odpowiedzialną osobą, pragnął chronić swych studentów przed jezuickimi intrygami, które wszędzie podejrzewał, przede wszystkim jednak chciał im zapewnić dostęp do współczesnej, krytycznej wobec Kościoła literatury. W tym celu założył Tajny Związek Mądrości (niem. Geheimer Weisheitsbund), będący początkowo jedynie kółkiem czytelniczym, liczącym nie więcej niż 20 członków.
Organizacja ta jednak nie spełniła jego oczekiwań, tak jak i obserwowane z pewnego dystansu loże masońskie.

Adam Weishaupt postrzegał zakon różokrzyżowców (nauka różokrzyżowców wywodzi się z gnozy, alchemii, kabały, neoplatonizmu, filozofii), związany z wolnomularstwem, jako stale wzmacniające się siły zła, którym należy się przeciwstawić. O tym mistycznym, związanym z wolnomularstwem, zakonie pisał w 1790 w swoim dziele Pythagoras oder Betrachtungen über die geheime Welt- und Regierungskunst:

"Dwie okoliczności miały decydujące znaczenie. Mniej więcej w tym czasie [1776] oficer nazwiskiem Ecker założył w Burghausen lożę, która zajmowała się alchemią i zaczęła się gwałtownie rozszerzać. Jeden z członków tej loży przybył do Ingolstadt, aby zwerbować tu najzdolniejszych studentów. Na nieszczęście jego wybór padł na tych, na których i ja miałem oko. Myśl, że dobrze rokujący młodzieńcy mieliby zostać w ten sposób zgubieni, że miałbym patrzeć, jak opanowuje ich ta zaraza, jak staczają się w złotoróbstwo i podobne szaleństwa, myśl ta był dla mnie bolesna i nieznośna. Dlatego poszedłem po radę do młodego człowieka, którego darzyłem największym zaufaniem. Ten zachęcił mnie do użycia mojego wpływu na studentów, aby jak to tylko możliwe uporządkować ten nieład, przez skuteczne antidotum, przez założenie towarzystwa."

W 1778 Franz Xaver von Zwack, dawny uczeń Weishaupta i późniejszy administrator bawarskiej części Palatynatu, przeprowadził reorganizację zakonu, dzięki czemu zaczął się on bardziej dynamicznie rozwijać.
Adam Weishaupt zaproponował nową nazwę: Zakon Pszczół (niem. „Bienenorder”). Miało to wyrażać ideę, że członkowie pod kierunkiem królowej pszczół będą zbierać nektar wiedzy.
Zdecydowano się jednak na „Związek Iluminatów” (niem. „Bund der Illuminaten”), a następnie „Zakon Iluminatów” (niem. „Illuminatenorden”), Iluminaci (od łacińskiego illuminatus – oświecony, l. mn. illuminati).

Początkowo zakon tworzyła garstka studentów i fascynatów członków założycieli, wśród których większość stanowili studenci.
Po dwóch latach wszystkich iluminatów było zaledwie 20-25. Po przeszło trzech – nie więcej niż 60. W 1780 liczył on około 60 członków.

Na tym etapie reorganizacji Zakon Iluminatów Adama Weishaupta był w opozycji do wolnomularstwa, lóż masońskich, które nie spełniały jego oczekiwań.
Po czterech latach działalności Iluminatów, w 1780 roku, na swoje nieszczęście, Adam Weishaupt spotkał masona barona Adolpha Knigge.
Adolph Knigge był postacią o złej reputacji, pomimo, że obecnie znany jest głównie dzięki książce: Über den Umgang mit Menschen - O obchodzeniu się z ludźmi, dziś często zwanej po prostu „Knigge”. Było to coś więcej niż podręcznik dobrego wychowania; zawierało studium ludzkich charakterów i zalecało branie pod uwagę różnic, takich jak wykształcenie, charakter i wiek przy „obchodzeniu się z ludźmi”, wobec czego była pracą niemal socjologiczną.

Dla Adama Weishaupta i jego stowarzyszenia oświeconych, to był początek końca Iluminatów - Oświeconych.

Współpraca Adama Weishaupta z masonem baronem Adolphem Knigge doprowadziła do: zwerbowania masonów, przejęcia Iluminatów przez masonów, przekształcenia stowarzyszenia oświeconych w lożę masońską, protestów i wystąpienia ze stowarzyszenia większości członków założycieli, wyrzucenia Adama Weishaupta i Adolpha Knigge z Iluminatów, rozwiązania i zlikwidowania Iluminatów bawarskich.

Wbrew fałszywym, powszechnym pomówieniom, Adam Weishaupt był zwolennikiem filozofii epoki oświecenia (epoki rozumu i filozofów, ze sztandarowym dziełem encyklopedią powszechną i mottem: "Miej odwagę być mądrym", cechującej się: naturalizmem, racjonalizmem, optymizmem, reformizmem), deizmu (czyli akceptacji Boga nie troszczącego się o świat), republikanizmu (ustroju politycznego, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony na określony czas w wyniku wyborów), wartości rewolucji francuskiej (demokracja, wolność, równość i braterstwo, idea republiki rządzonej przez wybrany w wolnych wyborach parlament).

Adam Weishaupt miał na celu walkę z „przesądami i ignorancją”, z anarchią.

Adam Weishaupt nie miał zamiaru tworzenia stowarzyszenia tajnego, ale pragnął chronić swych studentów przed śmiercią, bowiem w tamtych czasach nie wolno było stworzyć wolnego stowarzyszenia, a za głoszenie wolnych poglądów groziła śmierć.
To samo zresztą, również jest dzisiaj w Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem wg GUS, nie można stworzyć, zgodnej z prawem, z Konstytucją RP, wolnej organizacji, a to równoważne jest w skutkach z tym, że wszystkie organizacje nazywane "pozarządowymi" są fikcją, kłamstwem.

Adam Weishaupt stworzył Illuminatenorden, Zakon Iluminatów, Stowarzyszenie Oświeconych mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne, które za cel stawiało sobie szerzenie oświaty i propagowanie idei oświeceniowych oraz powstrzymywanie działalności jezuitów, różokrzyżowców, związanych z wolnomularstwem, przeciwdziałanie masonerii. Stowarzyszenie Adama Weishaupta propaguje wartości epoki Oświecenia, podkreślając, że wiedza oświeceniowa nie oznacza znajomości rzeczy abstrakcyjnych, które „napawają ducha niepotrzebną dumą” (taką właśnie nadętą dumą napawają się pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej w Łodzi na czele z Sławomirem Wiakiem rektorem-dyktatorem), ale znajomości rzeczy praktycznych, które czynią ludzi lepszymi.
Adam Weishaupt powiedział, cytat:

[Stowarzyszenie] "poprzez najbardziej subtelne i niezawodne metody stawia sobie za cel zwycięstwo cnoty i mądrości nad głupotą i nikczemnością. [Będziemy stowarzyszeniem], które dokonywać będzie najważniejszych odkryć we wszelkich dziedzinach nauki, które wśród swoich członków wykształcać będzie dążenia do szlachetności i wielkości, które zapewni im niezawodną nagrodę za osiągnięcie całkowitej doskonałości na tym świecie, które uchroni ich przed prześladowaniami, złym losem i opresją, a nadto zwiąże ręce despotyzmom we wszelkich możliwych formach. Osiągniemy całkowitą doskonałość.".

Statut Generalny organizacji z roku 1781 nie był szczególnie wywrotowy. Podkreślano w nim, że zakonowi chodzi tylko i wyłącznie o „edukację, ale nie w sferze deklaratywnej, lecz poprzez faworyzowanie i nagradzanie cnoty”, która była podstawą założenia i działania Iluminatów (Oświeconych).

Dlatego tu i teraz, My - Polscy Patrioci, Polskie Orły, Nowi Oświeceni Iluminaci XXI wieku, musimy być i jesteśmy "Strażnikami dobra, prawdy, oświecenia. Wyzwolicielami. Enkidami".

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

"Polityka została wymyślona po to, aby kłamstwo brzmiało jak prawda."George Orwell.

George Orwell, właściwie Eric Arthur Blair (ur. 25 czerwca 1903, zm. 21 stycznia 1950) – brytyjski pisarz i publicysta, uczestnik hiszpańskiej wojny domowej. Urodzony w Motihari w Bengalu, do Anglii przyjechał w 1907 roku. Jego dzieła odznaczają się inteligencją, dowcipem i wrażliwością na nierówności społeczne. Zagorzały krytyk systemów totalitarnych, zwolennik socjalizmu demokratycznego. Antykomunistyczny socjalista. W sierpniu 1945 r. zostaje wiceprzewodniczącym The Freedom Defence Committee (rozwiązanej w 1949) – organizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych i praw obywatelskich. Często uznawany za najlepszego kronikarza angielskiej kultury XX wieku, Orwell pisał powieści i felietony; zajmował się także krytyką literacką. Za jego najbardziej znane dzieła uznawane są: futurystyczna, antyutopijna powieść „Rok 1984” i satyryczna opowieść będąca alegorią systemu totalitarnego „Folwark zwierzęcy”. Obie te książki sprawiły, że Orwell należy do grona najchętniej czytanych pisarzy XX wieku. Wywarł istotny wpływ na współczesną kulturę. Przymiotnik „orwellowski” określa sytuacje, w których system zagraża wolności jednostki bądź całych społeczeństw, szczególnie w zakresie prywatności. Zwroty takie jak „Wielki Brat patrzy”, czy „Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze” są używane w potocznym języku. Powieść „Rok 1984” była także inspiracją dla stworzenia popularnego reality-show Big Brother, emitowanego w kilkunastu krajach.

- PATOLOGICZNE PRAWO zostało wymyślone i jest stosowane w praktyce po to, aby przedstawiciele władzy m.in. funkcjonariusze publiczni, np.: sędziowie,
prokuratorzy, policjanci, mogli bezkarnie dopuszczać się czynów, które są niedozwolone i zabronione dla zwykłych ludzi - niewolników.

- Poęcie "SPISKOWA TEORIA" zostało wymyślone przez "strażników ciemności, zła, systmu władzy, zniewolenia" i jest używane przez masonów, królów, władców, polityków, funkcjonariuszy publicznych, służby cywilne, ośrodki akademickie, korporacje, instytucje finansowe, media, religie i innych strażników systemu zniewolenia, po to,
aby prawda brzmiała jak kłamstwo,
aby afirmować powszechne oszustwo, uznawać zło za dobro,

aby "strażnicy oświecenia, upowszechnienia wiedzy, dobra, systemu wolności", nie mogło skutecznie przekazywać prawdziwej wiedzy astronautów tzw. "bogów", ziemianom, zwanych "śmiertelnikami", aby wszystko było na opak, aby wypaczać znaczenia pojęć, czynów i działań, aby z pozytywnych, normalnych, zdrowych, wolnych, mądrych ludzi, zrobić ludzi negatywnych, nienormalnych, chorych umysłowo, bez wyobraźni, z chorą wyobraźnią, nawiedzionych, obłąkanych, błazeńskich, żądnych sensacji, krótkowzrocznych, pochopnych, nierozważnych, nieostrożnych, nieroztropnych, niezrównoważonych, narwanych, lekkomyślnych, niebezpiecznych, nieodpowiedzialnych, nieracjonalnych, niepoważnych, niemądrych, nierozumnych, nieinteligentnych, nielogicznych, niedorzecznych, bezsensownych, debilnych, durnowatych, gapowatych, gamoniowatych, głupowatych, bezmyślnych, prymitywnych robotników, niewolników.

- MAGIA na obecnym etapie rozwoju, jest to praktyczne wykorzystanie sił natury, nad którymi nie panuje nauka.
- MAG jest to nauczyciel, pośrednik przekazujący wiedzę tzw. "sekrety bogów", ziemianom tzn. "śmiertelnikom".

- Nigdy nie wiesz, kiedy kończy się POLITYKA i NAUKA, a zaczyna PRAWDA i MAGIA."
Janusz Rutkowski

Jednak, użycie pojęć: "polityka", która kłamstwo nazywa prawdą i "spiskowa teoria", która prawdę nazywa kłamstwem, nie jest tak proste, jest bardziej skomplikowane niż to się wydaje, z tego powodu, że w celu ukrycia prawdy i uniemożliwienia, a przynajmniej utrudnienia jej odkrycia, w praktyce te dwie matody stosuje się jednocześnie, uzupełniająco. Wygląda to tak: ktoś przedstawia przedmiot sprawy, tezę, diagnozę jako prawdę. W celu wykazania, że ta prawda jest kłamstwem, tworzy się "prawdziwą spiskową teorię", która wyśmiewa prawdę i nazywa ją kłamstwem. Jadnak tą "prawdziwą spiskową teorię" można łatwo obalić dowodami, czyli wykazać, że jest fałszywa, a postawiona teza jest prawdziwa. Aby to uniemożliwić lub przynajmniej utrudnić wykorzystuje się politykę, tzn. tworzy się kłamstwo i nazywa je prawdą, tzn. tworzy się równolegle kilka "fałszywych spiskowych teorii" związanych z przedmiotem sprawy, które pokazują kłamstwo jako prawdę. Wykazuje się, że te "fałszywe spiskowe teorie" są prawdziwe, czyli przedstawiona teza jest fałszywa. Na tej podstawie wykazuje się, że również "prawdziwa spiskowa teoria" jest prawdziwa, czyli przedstawiona teza jest fałszywa, pomojając fakty udawadniające coś odwrotnego, czyli prawdziwość postawionej tezy, a fałszywość "prawdziwej spiskowej teorii".

Przykładem takiej sytuacji mogą być prawdziwe i fałszywe spiskowe teorie o nieistniejącym bawarskim Zakonie Iluminatów (Zakonie Oświeconych), założonym przez profesora prawa kanonicznego i filozofii praktycznej Johanna Adama Weishaupt (ur. 6 lutego 1748 w Ingolstadt, Bawaria, Niemcy, zm. 18 listopada 1830 w Gocie), który istniał w okresie od 01.V.1776 do IV.1785 - 1790, tzn. obecnie prawie wszystkie obiegowe informacje, czyli "prawdziwe spiskowe teorie" (które są fałszywe) o nieistniejących bawarskich Iluminatach (Oświeconych) są fałszywe. Nieistniejący bawarscy Iluminaci (Oświeceni), wbrew historycznym fakom, są fałszywie utożsamiani z istniejącymi masonami (wolnomularzami) i z historycznymi wydarzeniami, na które bawarscy Iluminaci (Oświeceni) nie mogli mieć wpływu, np. na powstanie "Bractwa Węża" w Sumerze, Stanów Zjednoczonych, Rewolucji Francuskiej. Na tą okoliczność, jednym z setek dowodów jest to, że bawarskim Iluminatom (Oświeconym) przypisuje się dziesiątki symboli szatanistycznych, gdy tymczasem bawarscy Iluminaci (Oświeceni) mieli tylko jeden wspaniały symbol mądrości, a była nim SOWA, atrybut rzymskiej bogini mądrości Minerwy. Masoni mówią: to nie my zrobiliśmy to czy tamto, to zrobili iluminaci. Chodzi o to, aby winą za działalność istniejących masonów (wolnomularzy) obciążyć nieistniejących bawarskich Iluminatów (Oświeconych).

W naszym serwisie publicystycznym prezentujemy tylko niektóre dowody na to, że określenia "spiskowe teorie" prawdę nazywają kłamstwem. Więcej dowiesz się, jeśli wpłacisz składkę członkowską i darowiznę. Jeśli nie zostały dokonane przez Ciebie wpłaty, to nie masz prawa być w tym miejscu, i szybko stąd spierdalaj, bo wisi nad Tobą „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa, tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem!!!
Oto tylko kilka następnych tematów dotyczacych rzekomych teorii spiskowych, które każdy Polski Orzeł winien przestudiować.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.


- Źródło: "Fakt24" 2015-10-06 18:30. "7 spiskowych teorii, które okazały się prawdą. Zobaczcie teorie spiskowe, z których szydzono, bo miały być wymysłem chorej wyobraźni ludzi żądnych sensacji. Szydercy przycichli, gdy okazało się, że coś jest na rzeczy...
1. Szydzono ze śp. Andrzeja Leppera, który mówił o więzieniu terrorystów w Polsce. Ileż było kpin, gdy śp. Andrzej Lepper mówił z mównicy sejmowej o tajnych lotach w Klewkach i więzieniach, które miały być na Mazurach. I co? Wszystko okazało się prawdą. Mało tego, Polska być może będzie musiała płacić torturowanym w naszym kraju więźniom wysokie odszkodowania.

2. Incydent w Zatoce Tonkijskiej. USA wymyśliły sobie, że zaatakowano ich lotniskowce, by mieć pretekst do wojny. Wydarzenia w Zatoce Tonkińskiej w sierpniu 1964 były oficjalną przyczyną przystąpienia USA do wojny w Wietnamie. (Zginęły w niej 2 miliony cywili, a po stronie USA zginęło ok. 60 tys. żołnierzy). Opinii publicznej w USA wmawiano, że wietnamskie kutry storpedowały amerykańskie niszczyciele. Gdy pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że incydent był wymyśloną historią na potrzeby propagandy (New York Times napisał o tym w 1971 roku) nie wszyscy chcieli w to wierzyć. A jednak, raporty na temat wydarzenia zostały spreparowane. 30 listopada 2005 specsłużby potwierdziły, iż administracja prezydenta Johnsona otrzymała nieprawdziwe informacje na temat incydentu.

3. Polskie specsłużby wymyślały kłamstwa o Tymińskim. Tymińskiego nazywano oszołomem, a on był bezbronny, gdy w mediach głównego nurtu pojawiały się kłamliwe informacje na jego temat. Dopiero niedawno wyszło na jaw, że wszystkim kręciły służby specjalne. Chodziło o to, by nie wygrał wyborów prezydenckich. UOP i Krzysztof Kozłowski (ówczesny minister spraw wewnętrznych w rządzie Mazowieckiego) oskarżyli go o to, że ma związek z Libią (krajem wiązanym wówczas z terroryzmem) oraz z Kolumbią (gdzie silne były wpływy handlarzy narkotyków). Wszystkie oskarżenia okazały się fałszywe. Tuż przed końcem kampanii wyborczej Telewizja Polska podała, że stosuje on przemoc wobec żony – po wyborach telewizja przegrała prawomocnie proces o pomówienie.

4. Badanie Tuskegee. Amerykański rząd chciał wymordować czarnoskórych farmerów za pomocą kiły. Amerykańska Publiczna Służba Zdrowia (United States Public Health Service) wielokrotnie zaprzeczała, ale gdy pojawiły się dowody na tę zbrodnie rządu USA, wszystko wyszło na jaw. Chodzi o eksperyment medyczny w miejscowości Tuskegee w Alabamie. Zebrano tam 600 czarnoskórych farmerów nieświadomych tego, że są chorzy na kiłę. Choć po wojnie penicylina stała się standardem w leczeniu kiły, lekarstw im nie podawano. Dlaczego? Badano, jak umiera człowiek zarażony syfilisem. Celu eksperymentu nie znali jedynie ci, którzy stali się jego ofiarami. Eksperyment kontynuowano przez 40 lat i zakończono w 1972, długo po tym jak żony i dzieci zostały zakażone kiłą, a wielu mężczyzn umarło z powodu tej choroby.

5. USA testowały broń chemiczną, dzięki której armia mogłaby kontrolować mózgi wrogów. Za prezydentury Forda, władze wstrzykiwały ludziom LSD. Ten narkotyk, który ma silne działanie psychodeliczne wymyślono w tajnych laboratoriach rządu USA. Testowano tam różne środki chemiczne na ludziach, by badać ich mózgi, gdy są na haju. Eksperymenty o kryptonimie MKULTRA były prowadzone pod kontrolą CIA. Amerykanie chcieli stworzyć broń chemiczną, dzięki której mogliby sterować pracą ludzkiego mózgu i kontrolować umysł z wykorzystaniem substancji chemicznych.

6. Kościół Scjentologiczny przenika do rządów. Scjentolodzy to bardzo groźna, ale i bogata sekta. Ma pieniądze, bo wnika w szeregi elit politycznych, finansowych i kulturalnych. Tam władze kościoła manipulują tymi, których zwerbowali. Najpierw wszyscy się z tego śmiali, ale przestali kpić, gdy wyszła na jaw tajna operacja rządu amerykańskiego o nazwie Snow White. Miała na celu wytropienie scjentologów w Białym Domu i kongresu, z którego wyciekały tajne informacje.

7. Rządy najbogatszych krajów knują z wielkimi korporacjami, czyli afera z TPP. TPP to tajny traktat regulujący własność intelektualną (zawarty miedzy 12 krajami). Ma on regulować bardzo wiele aspektów życia sporej części ludzkości takich

jak medycyna/leki, wydawców, dostawców internetu, swobód obywatelskich i patentów biologicznych. Traktat został zdemaskowany przez WikiLeaks."

Jest miliony określeń "spiskowych teorii", które prawdę nazywają kłamstwem, a dowody na to są opublikowane m.in. na WikiLeaks i w innych wiarygodnych publikatorach ujawniających ukrywane fakty i artefakty, współczesne i archeologiczne dowody.

- WikiLeaks (z ang. leak, „przeciek”) to jest witryna internetowa umożliwiająca publikowanie w sposób anonimowy dokumentów (często tajnych) rządowych i korporacyjnych przez informatorów chcących zasygnalizować działania niezgodne z prawem. Witryna rozpoczęła działalność w grudniu 2006, a w listopadzie 2007 zawierała 1,2 mln dokumentów.

- Przestań wierzyć "Strażnikom Zła i Ciemności", ukrywającym współczesny i archeologiczny rzeczywisty stan faktyczny i prawdziwy rozwój ludzkości.

- Zdobądź członkostwo w naszej organizacji i dołącz do "Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów, Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19" "Braterstwa Polskiego Narodu" "Braterstwa Polskich Patriotów" "Braterstwa Polskich Orłów" "Braterstwa Orła" "Braterstwa Iluminatów - Oświeconych XXI wieku" "Braterstwa Mądrości Węża z Eridu Pierwszego Miasta na Ziemi w Sumerze" "Braterstwa Naukowego Inżyniera Enki z Nibiru" "Braterstwa Przodków z Nibiru 12 Planety Układu Słonecznego"

i poznaj prawdę, która przez pojęcie "spiskowa teoria" nazywana jest kłamstwem, poznaj prawdziwe fakty i artefakty, z których szydzi się, bo rzekomo są wymysłem chorej wyobraźni ludzi żądnych sensacji. Zawsze, gdy okazuje się, że coś jest na rzeczy, szydercy na chwilę przycichną, ale nadal nie ustają w pernamentnym, totalnym okłamywaniu ludzi, aby realizować swoje nikczemne cele. Dlaczego?
Dlatego, że są bogaci, mają pieniądze i władzę i nie ponoszą żadnych konsekwencji, bo ludzie - niewolnicy biernie im na to pozwalają.

Jean Claude Van Damme: "Rothschildowie i Rockefellerowie rządzą światem. Świat pod kontrolą Domu Rothschild."
Aktor kina akcji Jean Claude Van Damme oznajmił podczas programu telewizyjnego, że rodziny takie jak Rothschildowie i Rockefellerowie mają więcej do powiedzenia niż politycy czy prezydenci. Po krótkiej wymianie zdań na temat kandydatów na stanowisko prezydenta USA aktor oznajmił: „Cóż, oni nie wygrają wyborów. Wciąż mamy Rockefellerów. Ludzi takich jak Rothschildowie, te wielkie rodziny które dominują na kontynentach, nie jest to tylko Francja, ale całe kontynenty. Te rodziny powstały w 1827 roku poprzez 5 synów, one się rozprzestrzeniły…” Wg innych źródeł, współczesnym światem rządzi przede wszystkim trzynaście wpływowych rodzin: 1) Rothschild, 2) Rockefeller,
3) Bundy, 4) Collins, 5) Du Pont, 6) Freeman,
7) Kennedy, 8) Li, 9) Astor, 10) Onassis, 11) Reynolds, 12) Russel i 13) Van Duyn.
Ty nie pozwól na to! Od dziś przestań być bierny! Odważ się być bardziej aktywny! Wpłać składkę członkowską i darowiznę! Działaj z Nami - Polskimi Orłami!
Jeśli, to nie zostało przez Ciebie zrobione,
to nie masz prawa być w tym miejscu!

Nie pozwól na to, aby Nas okłamywano i oszukiwano, wpłać składkę członkowską i darowiznę!!!

STOP !!! DOKONAJ WPŁATY !!! albo WYPIERDALAJ STĄD!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Ostrzeżenie nr 2! Przestroga nr 2!
Wezwanie nr 2 do dobrowolnego opuszczenia tego serwisu!
Janusz Rutkowski ostrzega po raz kolejny!
Z tego serwisu publicystycznego mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uprawnione.

Natychmiast opuść ten serwis publicystyczny, ponieważ nie jesteś osobą uprawnioną do korzystania z tego serwisu, chyba że, potwierdzisz swoje uprawnienia, wysyłając, sms-em na nr (+48)-731-915-338 i e-mailem: stanmocy@gmail.com, informację o dokonanej wpłacie składki członkowskiej i darowizny, przelewem na rachunek: Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na numer telefonu: (+48)-731-915-338.

KLĄTFA ELOHIM i FARAONA
Tu obowiązuje samoobsługa i samodyscyplina.
Tu nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że przed szkodą nie jest głupi,
Tu bowiem, nauczył się samoobsługi,
Jak również przestrzegać samodyscypliny.
Stop Negative People. – Powstrzymaj Negatywnych Ludzi.
Ain't nobody got time of dat. – Nikt nie ma czasu na dane.
Zatrzymaj destrukcję i anarchię użytkowników Internetu.

- Tu jest trochę podobnie jak w tramwaju, tzn. przed wejściem na stronę www.stanmocy.com "skasuj bilet" w formie wpłaty składki członkowskiej lub darowizny. Jazda na gapę, tzn. wejście na stronę, przebywanie tu i korzystanie z serwisu bez wskazanych wpłat, grozi wielkimi konsekwencjami, skutkuje powstaniem szkody i straty.
- Kilka specjalnych programów: „Wszystkowidzące Oko", "Hacker Global System", "Skilled-Virus", "Klątwa Elohim i Faraona” chronią i zabezpieczają serwis www.stanmocy.com przed niezdyscyplinowanymi użytkownikami Internetu.

Jeśli, w ciągu ostatnich siedmiu dni, nie zostały, przez Ciebie, wykonane podstawowe powinności, takie jak:

1. Wpłata składki członkowskiej lub darowizny, przelewem na rachunek:
1) Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
2) PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
3) BLIKIEM na telefon nr (+48) 731-915-338
i potwierdzenie wpłaty informacją przesłaną SMS-em lub e-mailem: stanmocy@gmail.com;

2. Aktualizacja Twojego statusu relacji z ROO RWW;
to ten serwis www.stanmocy.com nie jest dla Ciebie.

- Nie wchodź dalej do serwisu www.stanmocy.com. Nie korzystaj z serwisu, nie zapoznawaj się z treścią i z informacjami zawartymi w serwisie www.stanmocy.com.
- Jeśli nie zostały przez Ciebie wykonane w/w powinności, dalsze wejście do serwisu, przebywanie tu i korzystanie z serwisu www.stanmocy.com grozi konsekwencjami, stwarza dla Ciebie, Twoich najbliższych i Twojego sprzętu, wielkie niebezpieczeństwo, grozi zainfekowaniem, wywołuje nieodwracalne skutki, a nawet zagraża uszkodzeniem każdych i wszystkich układów, systemów, organów bez jakichkolwiek objawów w dowolnym czasie.

- Specjalne programy, m.in. „Wszystko Widzące Oko", "Klątfa Elohim i Faraona” oraz sztuczna inteligencja systemów cybernetycznych, zabezpieczają serwis www.stanmocy.com, w ten sposób, że identyfikują i rozpoznają twarz, cechy i hosta użytkownika, który korzysta z serwisu www.stanmocy.com, weryfikują czy wykonał, czy nie wykonał zalecane czynności, oraz realizują program ochrony serwisu przed niezdyscyplinowanymi użytkownikami.
- To nie są ani psikusy, ani żarty, ani czarny humor. To są najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji systemów cybernetyki, wykorzystujące techniki zabezpieczeń stosowane w magii i klątwach "Elohim i Faraonów".
- Lepiej tego nie sprawdzaj. Nie pobłądź.
- Jeśli przed wejściem tu, nie dokonałeś wyżej wymienionych wpłat i czynności, to natychmiast cofnij się i wyjdź z tego serwisu www.stanmocy.com lub natychmiast wykonaj wyżej wymienione wpłaty i czynności.
- W wypadku, gdy wpłaty zostały przez Ciebie wykonane po wyjściu z serwisu, ale we wskazanym terminie, i poprawnie zgłosiłeś informacje o tym fakcie, to nie będziesz ponosić konsekwencji z wcześniejszego skorzystania z serwisu bez wpłaty oraz we wskazanym terminie możesz dalej korzystać z serwisu www.stanmocy.com.
- W wypadku, gdy dopuścisz się niegodziwości, to nawet jeśli już nie odwiedzisz serwisu www.stanmocy.com, to inteligentny cyborg z wszystko widzącym okiem, wcześniej czy później, znajdzie Cię w sieci i dokona „Zemsty Faraona”.
- Lepiej tego nie sprawdzaj. Nie pobłądź.
- Jeśli jesteś człowiekiem bez wiary, jeśli okażesz się niedowiarkiem, nie posłuchasz przestrogi, pójdziesz dalej w serwisie www.stanmocy.com, to zawiśnie nad tobą nie tylko „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa, tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem. Będziesz, jak Damokles, błagać, aby ci było wolno odejść, ale wówczas może być za późno.

Nie pozwól na to!!!
Wpłać składkę członkowską i darowiznę!!!

STOP !!!
DOKONAJ WPŁATY !!!
albo
WYPIERDALAJ STĄD!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.


- Podmiot gospodarki narodowej, jakim jest: "Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów", w którego skład wchodzą jego jednostki organizacyjne, bazy danych wraz z serwisem www.stanmocy.com, korzysta z wiedzy, wiary, mocy, prawa, ochrony strażników władców sięgających panowaniem, czasów dawnych, tj. okresu liczącego 445 000 lat temu.
- Dlaczego? - Dlatego, że:

- Wiedza nigdy nie była dostępna dla wszystkich i zawsze była w cenie.
- Wiedza była i jest największą tajemnicą i największym bezcennym skarbem, za który trzeba zapłacić.


Ten, kto posiada wiedzę, ten rządzi wieloświatem, ponieważ posiadanie wiedzy daje nieograniczone możliwości.

Jednak, jednocześnie to jest bardzo niebezpieczne, o czym przekonał się Damokles, zobaczywszy nad sobą „Miecz Damoklesa” tyrana Dionizjosa, tj. wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem.

Chcesz mieć wiedzę!!! Wpłać składkę członkowską i darowiznę!!!
STOP !!!
DOKONAJ WPŁATY !!!
albo
WYPIERDALAJ STĄD!!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Ostrzeżenie nr 3! Przestroga nr 3!
Wezwanie nr 3 do dobrowolnego opuszczenia tego serwisu!
Janusz Rutkowski ostrzega po raz kolejny!

Z tego serwisu publicystycznego mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uprawnione. Natychmiast opuść
ten serwis publicystyczny, ponieważ nie jesteś osobą uprawnioną do korzystania z tego serwisu, chyba że, potwierdzisz swoje uprawnienia, wysyłając, sms-em na nr (+48)-731-915-338 i e-mailem: stanmocy@gmail.com, informację o dokonanej
wpłacie składki członkowskiej i darowizny,
przelewem na rachunek:

Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
blikiem na numer telefonu: (+48)-731-915-338.


Obecnie, w mieście Łodzi i w miastach na terenie całej Polski, nastał czas ostateczny, aby powiedzieć
"DOŚĆ OBŁUDY I CIERPIENIA"
a fakt ten równoważny jest w skutkach z odebraniem władzy i majątku,
złodziejskim klikom i zdrajcom Ojczyzny, przez Polski Naród, Polskich Patriotów, Polskich Orłów,
wymierzenia sprawiedliwości, rozliczenia i ukarania sprawców, wytępienia KORONAWIRÓSÓW zła i patologii, naprawienia krzywd, wypłacenia zadośćuczynienia za cierpienia, pokrzywdzonym.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Obecnie na planecie Ziemia trwa "Wielka Woja Światów", na kolejnym jej etapie "Wielkiej Klęski Korona - Wirusów Biologicznych i Społecznych", o przejęcie władzy nad planetą Ziemia w Kosmosie i nad całą populacją ludzi na planecie Ziemia przez jeden światowy rząd NWO (ang. New World Order), NOM (łac. Novus Ordo Mundi), NPŚ (pol. Nowy Porządek Świata)!
Świat płonie! Ogień Korona - Wirusów Biologicznych i Społecznych wypala ludzi i gospodarkę od środka! W tym momencie toczy się heroiczny bój o życie ludzi, uratowanie gospodarki i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na całej planecie Ziemia.
Trwa walka z groźnymi, zakaźnymi, Biologicznymi Korona - Wirusami, tj. z groźnymi, zakaźnymi patogenami biologicznymi, jak pandemia wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, i z innymi patogenami jak nowotwory, oraz trwają walki z groźnymi, zaraźliwymi, Społecznymi Korona - Wirusami, tj. z groźnymi, zaraźliwymi patologiami społecznymi instytucji w życiu publicznym, a w tym trwa obrona przed atakiem islamskich "wojsk pana" George Sorosa na Europę i Amerykę.
Zwykli ludzie - niewolnicy w coraz większym stopniu wciągani są w konflikty „bogów - klanów rodzinnych” i ich wyznawców, orędowników, co zmusza ludzi - niewolników do opowiadania się po którejś ze stron wojny „bogów - klanów rodzinnych” oraz uznawania i wyznawania tego lub innego „pana”.
Cały świat podzielił się na dwie zwalczające się strony.

1. - Z jednej strony, na zwolenników globalnego niewolnictwa z jednym światowym rządem NWO (ang. New World Order), NOM (łac. Novus Ordo Mundi), NPŚ (pol. Nowy Porządek Świata).
2. - Z drugiej strony, na zwolenników WPN Wolnych Państw Narodowych, których pozytywnym przykładem jest "Porozumienie Trójmorze".
Podział na dwie zwalczające się strony wyraźnie widać w Ameryce, w Europie i w Polsce. Podział ten jest bardzo widoczny w mieście Łodzi.
W 2018 roku, w okresie wyborów samorządowych i na urząd Prezydenta Miasta Łodzi, z 9 (dziewięciu) kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Łodzi, aż 8 (ośmiu), tj.: na czele przestępca Hanna Zdanowska arogancko wystawiona na obstrzał przez wszystkich wyznawców i orędowników NWO i przekupnie zaakceptowana przez sprawcę zaniechania wojewodę Zbigniewa Rau reprezentującego PiS, następny kłamca, pseudoprawnik, "zakamuflowany Koń Trojański PiS" Waldemar Buda, i inni pretendenci do koronowanych tytułów Rafał Górski, Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom, Urszula Niziołek-Janiak, Krzysztof Lipczyk, Piotr Misztal, Zbigniew Maurer, popierało globalizację w sposób bardzo oficjalny lub zakamuflowany. Tylko jeden, jedyny kandydat, tj. Janusz Rutkowski, był i jest przeciwnikiem globalizacji świata i zwolennikiem Wolnych Państw Narodowych.
Janusz Rutkowski zawsze mówił i obecnie powtarza:
„Nie chcę, aby było tak, jak ma być, a czy tak będzie, to zależy od nas”.

"Moim życzeniem jest utrwalić prawdziwy przebieg wydarzeń i dalej ostrzegać, aby zarówno "bogowie", jak i ludzie wiedzieli, że moje ręce są czyste. Od długiego okresu czasu ostrzegam przed tym, o czym wszyscy wiedzą, tj. przed wdrażaniem poszczególnych etapów NWO, a ludzie i władza ciągle udają zaskoczonych nowymi klęskami, tak jak drogowcy tym, że po jesieni następuje zima. Poprzednia i ta klęska nie musiały się wydarzyć. Można było im zapobiec. To właśnie, ale tylko częściowo, robią polskie władze: Premier Mateusz Morawiecki, Rząd, Prezydent Andrzej Duda. I ja, Janusz Rutkowski, robiłem wszystko, co mogłem, aby im zapobiec - niestety, bez powodzenia, bo łodzianie nie wybrali mnie na Prezydenta Miasta Łodzi.
Czy był to los, czy przeznaczenie? Osądzone to będzie w przyszłości.

Łodzianie, którzy zagłosowali na układ wszystkich partii opozycyjnych do Rządu, pod nazwą "Zdanowska" są winni zgotowania nam tego losu, dlatego teraz winni odwzajemnić powitanie "Uściskaj Mnie!" i uściskać się z postacią niosącą symbol NWO, tj. kosę śmierci.

Obudźcie się!!! Polacy, Polscy Patrioci, Polskie Orły w mieście Łodzi i w całej Polsce!!! Wierność i obrona Ojczyzny, to obowiązki zapisane w Konstytucji RP w art. 82 i 85 ust.1.
Od dzisiaj, obowiązki te, najlepiej realizować z Nami, Polskimi Orłami.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Ponieważ tajny światowy rząd nadal, bezkompromisowo, ciągle, precyzyjnie realizuje plan wprowadzania poszczególnych etapów NWO, m.in. poprzez sfinalizowanie III wojny światowej, tak samo precyzyjnie, jak wybuch dwóch poprzednich konfliktów, to dziś nie należy pytać "czy" wybuchnie ostatnia globalna pożoga, ponieważ to już jest "Wielka Wojna Światów", tylko należy pytać "jak" obecnie wlaczyć z tajnym globalym światowym rządem, aby zwycięzyć i nigdy nie dopuścić do ostatecznego wprowadzenia NWO?
Wróg jest rozpoznany i znany, choć jest tajny i nie ujawnia się.

My nie jesteśmy w środku wojny. To nie jest początek końca wojny, to nawet nie jest koniec początku wojny. My, w tej chwili, zaczynamy "Wielką Wojnę Światów" o nasze przetrwanie, na kolejnym jej etapie, tj. obecnie trwa "Wielka Klęska Korona - Wirusów Biologicznych i Społecznych". Ponieważ scenariusz i etapy prowadzenia tej wojny są od bardzo dawna zaplanowane i sukcesywnie realizowane, przez zwolenników globalnego zniewolenia świata NWO, dlatego są znane wszystkim.
A skoro my, ludzie - niewolnicy, od dawna już wiemy, co nas czeka, to można do tej wojny podchodzić bez paniki, bez strachu, bez stresu, a co ważniejsze, można spokojnie przygotować się, kontratakować i wojnę wygrać!
Tak właśnie, ale tylko częściowo, robią polskie władze: Premier Mateusz Morawiecki, Rząd, Prezydent Andrzej Duda.
Tak właśnie robimy My, Polskie Orły, tj. szkolimy się, trenujemy, opracowujemy, wdrażamy, realizujemy programy, walczymy, dlatego potrzebujemy pomocy i wsparcia od wszystkich, ale do "Ruchu Obywatelskiego Obywateli, Ruchu Wyborczego Wyborców, Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów" przyjmujemy tylko i wyłącznie rzetelnych, solidnych, polskich patriotów, polskich orłów.
W Akademii Polskich Orłów, uczestnik Coachingu Sztuki Świadomości Walki po warsztatach, z osobistym coachem Januszem Rutkowskim, uzyskuje bardzo wysoki poziom funkcjonowania wielu cech osobowości i zdolności, m.in. stabilność emocjonalną, dużą siłę Ego w sferze poznawczej, kontroli i woli, odporność na frustrację (stres), znacznie niższy niż przeciętny poziom lęku podstawowego i niską reaktywność (w warunkach znacznego stresu potrafi działać skutecznie i nie „dezorganizuje się”). Jest to cecha sprzyjająca podejmowaniu nowych wyzwań i ryzyka, z drugiej zaś strony zdolność przeżywania lęku jest człowiekowi niezbędna, ponieważ informuje o zagrożeniu i pozwala przedsięwziąć kroki w kierunku uniknięcia go.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Czy to jest los, czy przeznaczenie?
Czy Ty potrafisz rozróżnić między wyrokami neutralnego przeznaczenia, zgodnymi ze stałymi prawami Kosmosu, których nie można uniknąć,
a wynikami ślepego losu, będącymi skutkiem, konsekwencją wolnego wyboru, którymi można kierować, odwracać je i zmieniać?

Należy odróżnić przeznaczenie od losu.
Przeznaczenie to jest neutralny wyrok, zgodny z prawami Kosmosu, które są stałe i niezmienne, to coś, co rzeczywiście jest przeznaczone i czego nie można uniknąć, a wyroki przeznaczenia zapisane w rejestrze przeszłości, stanowią klucz do przyszłości.
Los to jest wynik, skutek, konsekwencja wolnego wyboru, sprawiedliwego czy niesprawiedliwego zarządzenia, właściwych czy niewłaściwych decyzji, którymi można kierować, odwracać je i zmieniać. Każdy jest kowalem swojego losu.
Konsekwencji takiego czy innego użycia wolnej woli nie można wyprorokować, można natomiast przewidzieć rzeczy nieuniknione – szczególnie jeśli wszystko, podobnie jak ruch planet po orbitach, przebiegało cyklicznie. Jeśli coś już było, to znowu będzie – jeśli były rzeczy pierwsze, będą też rzeczy ostatnie.

Obecny rzeczywisty stan faktyczny jest taki: trwa "Wielka Woja Światów" na kolejnym jej etapie "Wielkiej Klęski Korona-Wirusów Biologicznych i Społecznych", świat płonie, ogień Korona-Wirusów wypala ludzi i gospodarkę od środka, ludzie i gospodarka umierają, światowy rząd "bogów - klanów rodzinnych" NWO przygotowuje się do zarządzania populacją ludzi na planecie Ziemia zmniejszoną o 60-70%, planuje i liczy zyski z oszczędności po denatach, dla nich w większosci zbędnych, starych, schorowanych, przygotowanych do śmierci przez sztucznie utrzymywane patogeny nowotworów a wykończonych przez świetnie przygotowanego i sprawujacego się koronawirusa SARS-CoV-2, który wyśmienicie dokonuje selektywnej eksterminacji, nie zostawiając śladów zbrodni doskonałej i czyjejkolwiek winy, również planuje i liczy zyski z kredytowania rodzącej się, zmartwychwstałej, po śmierci gospodarki.

Jesteśmy świadkami i uczestnikami Wielkiej Wojny Światów, następuje kres pewnego czasu, świat już nie będzie taki sam.
Czy kulminacyjne wydarzenia, jakie mamy obecnie, można wyjaśnić, dlaczego rzeczy potoczyły się tym torem?
Czy było to przeznaczeniem, czy też ludzie swoimi poczynaniami sprowokowali los?
Czy był i jest ktoś odpowiedzialny za to wszystko, czy został osądzony, rozliczony, czy ktoś poniósł i ponosi konsekwencje, winę, karę?
W mieście Łodzi, w Polsce dopuszczono się bardzo wielu niegodziwości, skrzywdzono wiele osób, a sprawcy nie ponieśli żadnych konsekwencji i kar.

Czy był to los, czy przeznaczenie?
Osądzone to będzie w przyszłości, jako że u kresu cyklu czasu nastąpi dzień sądu, rozliczenia "strażników" po przybyciu na Ziemię kosmitów z planety Nibiru, który powtarza się cyklicznie co 3 600 lat ziemskich.
Owego dnia, gdy planeta Nibiru będzie blisko planety Ziemia, zatrzęsie się Ziemia, a rzeki zmienią bieg, zapadnie ciemność w południe, a w nocy na niebie zapłonie ogień, tzn. będzie widoczne ciało niebieskie, planeta Nibiru. Będzie to wyrok przeznaczenia, tzn. bedą to zjawiska naturalne w Kosmosie.
Bowiem, nastąpi, po upływie orbitalnego okresu 3 600 lat ziemskich, cykliczny powrót Nibiru, 12 planety Układu Słonecznego, poruszajacej się po eliptycznej orbicie ciała niebieskiego obiegajacego Słońce, do peryhelium (od gr. peri, przy i helios, Słońce), tzn. do punktu na jej orbicie znajdującego się w miejscu największego zbliżenia (perycentrum) obu ciał, tj. Nibiru i Słońca.
Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium lub afelium (polska nazwa – punkt odsłoneczny; od gr. apo: od i helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia (apocentrum) tego ciała od Słońca.
W przypadku ciał poruszających się wokół Słońca po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, co okres orbitalny, w tym wypadku co 3 600 lat ziemskich, a ostatnio, tj. od 13 000 lat ziemskich, co ok. 3 450 lat ziemskich. Naukowcy nie wiedzą, czy i jaki wpływ na to ma ruch peryhelionowy tj. efekt zmiany położenia peryhelium ciała orbitującego wokół Słońca, z dwóch powodów: zaburzenia orbity spowodowane oddziaływaniem innych planet i efekt związany z relatywistycznymi właściwościami pola grawitacyjnego, spowodowany specyfiką pola Schwarzschilda, w którym istotne są efekty związane z ogólną teorią względności.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

To jest serwis podmiotu gospodarki narodowej o nazwie:
"Ruch Obywatelski Obywateli, Ruch Wyborczy Wyborców,
Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów."


Obecnie ten serwis posiada nazwę:
"ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo
Polskich Patriotów Polskich Orłów
Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne Anti-Covid-19."


NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej: 7252296943.
Rachunki bankowe do wpłat składek członkowskich, darowizn i innych wpłat w złotych:
Bank Pekao S.A. nr: 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub PKO Bank Polski S.A. nr: 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757.
Wpłat również można dokonać blikiem na numer telefonu: (+48) 731 915 338.

Redaktor Naczelny: Janusz Rutkowski
– Przewodniczący. Coach. Szef Akademii Sztuki. Ekspert Medycyny Komórkowej. Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Łodzi.

Ta witryna internetowa zawiera również treści przesłane przez użytkowników. This site also contains content uploaded by users.
Zgłoszenia, wnioski, opinie, kontakt: 90-950 Łódź-1, ul. J. Tuwima 38/22. Tel. (+48) 731 915 338. E-mail: stanmocy@gmail.com

– ROO RWW Polskie Orły jest społeczną, niezależną, publiczną, obywatelską ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, która prowadząc działalność, skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, której podstawą jest praca społeczna członków, wolontariuszy, tych którzy dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz organizacji Polskich Orłów, działającej w różnych obszarach publicznej działalności obywatelskiej.
– Serwis jest przeznaczony tylko i wyłączenie dla aktualnych [tzn. tych, którzy w ciągu ostatnich 7 (siedmiu) dni wpłacili składki członkowskie lub darowizny we wskazanej formie] członków, uczestników, partnerów i nowych kandydatów.
– Z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie Ci, wyżej wymienieni, dla których jest on przeznaczony.
– Celem serwisu jest propagowanie programu, zwiększenie ilości członków, organizowanie, na obszarze całej Polski, struktur RWW ROO Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów, Polskich Orłów.
– Zaproszenie! – Powinność! – Obowiązek! – Rozkaz! – Obudź się! – Przestań być niewolnikiem, głupcem, idiotą, baranem!
– Odważ się być uczciwym, godnym człowiekiem kochającym własną rodzinę, nacjonalistą (kochającym rodzinny naród), patriotą (kochającym rodzinną ojczyznę, rodzinne państwo)!
– Nie daj się innym obrażać, poniżać, kłamać, oszukiwać, mataczyć, okradać i nie pozwól innym robić z siebie głupca, idioty, barana!
– Zwalczaj korona-wirusy biologiczne i społeczne, kłamców, hipokrytów, obłudników, oszustów, łotrów, zdrajców, szpiegów, zazdrosnych, zawistnych hejterów ziejących wulgaryzmami i epitetami nienawiści!
– Bądź mądrym Polskim Patriotą, Polskim Orłem! – Poznaj sześć okresów czasowych prawdziwego rozwoju ludzkości:
1) czasy początku,
2) czasy pierwsze,
3) czasy dawne,
4) czasy przeszłe,
5) czasy obecne,
6) czasy przyszłe.
– Aby natychmiast zrozumieć dzisiejszą sytuację i dzisiejszy świat, dowiedz się tego, co zawsze chciałeś wiedzieć, ale nikt nie śmiał Ci powiedzieć! Dlatego już dziś zdobądź lub zaktualizuj swoje członkostwo w ROO RWW Polskich Orłów.
– Każdy jest kowalem swojego losu. Ludzie sami sobie zgotowali ten los.
Wyborcy, którzy głosują na morderców, tj. zwolenników glogalizacji, NWO, obecną zjednoczoną totalną opozycję wobec Rządu RP i PiS, sami na siebie wydają wyrok śmierci!
Mieszkańcy miasta Łodzi, którzy w wyborach samorządowych w 2018 roku zagłosowali na układ totalnej opozycyjnych do Rządu RP i PiS, pod nazwą "Zdanowska" oraz na łódzkich kandydatów PiS, wydali wyrok śmierci na wszystkich mieszkańców, nie tylko miasta Łodzi, ale całej Polski.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Spis treści w serwisie www.stanmocy.com:
... !!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

PROKLAMACJA dot. Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne, Anti-Covid-19, z dnia 12 marca 2020 r.
Publiczne Obwieszczenie, Zawiadomienie, Przywołanie, Mobilizacja, Zbiórka, Wezwanie do działania, Rozkaz dla POLSKICH ORŁÓW – Członków, Uczestników, Partnerów, Nowych Sympatyków POLSKICH ORŁÓW, o powołaniu i działaniu specjalnej jednostki ekspertów i wolontariuszy:
„ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne, Anti-Covid-19”.

1. Z dniem 12 marca 2020 r. powołuję specjalną jednostkę ekspertów i wolontariuszy:
„ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Biologiczne i Społeczne, Anti-Covid-19”,
– której misją i celami są praktyczne działania wojenne i walka z Korona-Wirusami Biologicznymi i Społecznymi, tj.:
1) – z patogenami biologicznymi, jak pandemia wirusa SARS-CoV-2, choroby COVID-19 oraz
2) – z patologiami społecznymi instytucji w życiu publicznym, jak kłamstwo, hipokryzja, obłuda, szyderstwo, nikczemność, matactwo, oszustwo, przestępczość, niekompetencja, zmowy, układy, kliki, mafie, loże, kasty, eurokraty, światoklany, globalklasy bogatych i niewolników, zwolennicy NWO (NPŚ) z patologonosicielem Aleksandrem Kwaśniewskim (m.in z patologiami mafii łódzkich instytucji np. Urząd Miasta Łodzi zarządzany przez przestępcę Hannę Zdanowską, Łódzki Urząd Wojewódzki ze sprawcą Zbigniewem Rau, Urząd Statystyczny w Łodzi z niekompetentnym doktorem Piotrem Cmelą, wypełnione patologonosicielami Sądy, Prokuratury, Policja, wyższe uczelnie pod nadzorem eksperta Jarosława Gowina MNiSW np. Politechnika Łódzka pod komendą Sławomira Wiaka, służby cywilne, samorządy, partie),
– o Sprawiedliwe i Godne Życie Ludzi, o Przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na Planecie Ziemia, o Prawdziwy Rozwój Ludzkości w Kosmosie,
– w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.

2. Warunkiem realizacji misji i osiągnięcia celów jest ciągłe, nieustanne, minimum jeden raz na siedem dni:
1) – posiadanie i aktualizowanie wiedzy, wiary, mocy, prawa polskich orłów,
2) – bilansowanie mocy wewnętrznej i zewnętrznej,
3) – zwiększanie stanu mocy, świadomości, wiedzy i wiary,
4) – tworzenie i egzekwowanie prawa polskich orłów,
5) – optymistyczne nastawienie do przyszłości,
6) – uczestniczenie w opracowywaniu, redagowaniu i aktualizowaniu „Studium wojny z Korona-Wirusami, tj. patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach], o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia.”,
7) – wzajemne przekazywanie pozytywnej mocy (energii) pomiędzy osobami, które chcą sobie i mi pomóc, które uwierzyły we mnie i otworzyły się na zjednoczenie ze mną i wspólne funkcjonowanie, dla dobra każdego z Nas, Polaków i Polski.

3. Spełniając warunki realizacji misji i osiągnięcia celów, zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do ciągłej, nieustannej, minimum jeden raz na siedem dni, realizacji, wszelkimi środkami materialnymi i niematerialnymi, programu, działania i wspierania „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Anti-Covid-19”.

4. Spełniając warunki realizacji misji i osiągnięcia celów, zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do ciągłego, nieustannego, minimum jeden raz na siedem dni, dokonywania wpłat środków finansowych z dopiskami: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA” i/lub „DAROWIZNA”, przelewem na rachunek:
1) Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
2) PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
3) BLIKIEM na telefon nr (+48) 731-915-338,
i potwierdzania wpłaty informacją przesłaną na adres e-mail: stanmocy@gmail.com

5. Spełniając warunki realizacji misji i osiągnięcia celów, zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do:
– ciągłego, nieustannego, minimum jeden raz na siedem dni, przesyłania materiałów merytorycznych, informacji, uwag, opinii, pytań, propozycji, wniosków dotyczących:
1) praktycznych działań wojennych i walki z Korona-Wirusami, tj.:
a) patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
b) patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.
2) opracowywania, redagowania i aktualizowania „Studium wojny z Korona-Wirusami, tj.:
a) patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
b) patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.”,
– na adres e-mail: stanmocy@gmail.com.

6. Spełniając warunki realizacji misji i osiągnięcia celów, informuję wszystkich zainteresowanych, że poza informacjami ogólnie udostępnianymi (m.in. w serwisie www.stanmocy.com), informacji i porad o metodach i terapiach umożliwiających zwiększanie indywidualnej odporności, pozytywnej odpowiedzi immunologicznej na wirusa SARS-CoV-2, udzielam tylko osobom wykonującym powinności wobec ROO RWW Polskie Orły.

Przewodniczący Janusz Rutkowski

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

POSTANOWIENIE dot. Anty-Korona-Wirusy Anti-Covid-19, z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie podziękowania
dla Członków, Uczestników, Partnerów, Nowych Sympatyków POLSKICH ORŁÓW, za:

praktyczne działania wojenne i walkę z Korona-Wirusami, tj. patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach], o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.

Obecnie na planecie Ziemia trwa wojna, w której niektórzy walczą o swoje własne prywatne lub polityczne interesy, ale większość,
tak jak my – Polskie Orły, prowadzi działania wojenne i walkę z Korona-Wirusami, tj.:
– patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
– patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia.
Obecnie trwa heroiczny bój o życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na całej planecie Ziemia.

W tej, tak trudnej, dla każdego z nas, sytuacji, szczególnie serdecznie dziękuję tym, którzy dotychczas:

1. Uwierzyli w Wiedzę, Wiarę, Moc i Prawo Polskich Orłów, uwierzyli we mnie i otworzyli się na zjednoczenie ze mną i wspólne funkcjonowanie, dla dobra każdego z Nas, Polaków i Polski.

2. Aktywnie i ofiarnie, w sposób odpowiedzialny i zdyscyplinowany, wszelkimi środkami materialnymi i niematerialnymi, włączyli się w działania i w wsparcie specjalnej jednostki: „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Anti-Covid-19”.

3. Dokonali wpłat środków finansowych z dopiskami: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA” i/lub „DAROWIZNA”, przelewem na rachunek:
1) Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1545 1111 0010 9712 2167 lub
2) PKO Bank Polski nr 71 1020 3352 0000 1202 0259 6757 lub
3) BLIKIEM na telefon nr (+48) 731-915-338,
i potwierdzili wpłaty informacją przesłaną na adres e-mail: stanmocy@gmail.com

4. Przesłali materiały merytoryczne, informacje, uwagi, opinie, pytania, propozycje, wnioski dotyczące:
1) praktycznych działań wojennych i walki z Korona-Wirusami, tj.:
a) patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
b) patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.
2) opracowywania, redagowania i aktualizowania „Studium wojny z Korona-Wirusami, tj.:
a) patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
b) patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia, w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.”,
– na adres e-mail: stanmocy@gmail.com.

W ramach podziękowania udzielam pozytywnej mocy i przekazuję pozytywną moc!

Ponieważ ciągle, nieustannie bilansuję moc wewnętrzną i zewnętrzną, zwiększam swój stan mocy, świadomości, wiedzy i wiary, dlatego jestem optymistycznie nastawiony do przyszłości, dlatego, w tej trudnej sytuacji, udzielam pozytywnej mocy i przekazuję pozytywną moc, tylko tym osobom, które chcą sobie i mi pomóc, które uwierzyły we mnie i otworzyły się na zjednoczenie ze mną i wspólne funkcjonowanie, dla dobra każdego z Nas, Polaków i Polski, udzielam i przekazuję tylko osobom wykonującym powinności wobec ROO RWW Polskie Orły.

Z poważaniem, Przewodniczący Janusz Rutkowski

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

„Studium wojny z Korona-Wirusami Biologicznymi i Społecznymi, tj. patogenami biologicznymi, jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19 oraz patologiami społecznymi instytucji w życiu publicznym, jak kłamstwo, hipokryzja, obłuda, matactwo, oszustwo, przestępczość, niekompetencja, zmowy, układy, kliki, mafie, loże, kasty, klany, klasy bogatych i niewolników (m.in patologia w łódzkich instytucjach np. Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Statystyczny w Łodzi, Sądy, Prokuratury, Policja, wyższe uczelnie np. Politechnika Łódzka, pod nadzorem MNiSW, służba cywilna, samorządy, partie), o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia.”

Studium jest opracowywane, redagowane i aktualizowane przez specjalną jednostkę: „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirusy Anti-Covid-19”, na podstawie potwierdzonych źródeł.

Obecnie na planecie Ziemia trwa wojna, w której niektórzy walczą o swoje własne prywatne lub polityczne interesy, ale większość,
tak jak my – Polskie Orły, prowadzi działania wojenne i walkę z Korona-Wirusami, tj.:
– patogenami biologicznymi (jak wirus SARS-CoV-2, choroba COVID-19) i
– patologiami społecznymi [jak klasy bogatych i niewolników, mafie funkcjonariuszy publicznych: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby cywilnej, patologiczne układy w uczelniach wyższych (jak Politechnika Łódzka), w urzędach (jak Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi), w łódzkich samorządach i partiach (jak hipokryzja, fałszywość, dwulicowość, obłuda), w różnych instytucjach, podmiotach],
– o sprawiedliwe, godne życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na planecie Ziemia.
Obecnie trwa heroiczny bój o życie ludzi i przetrwanie Homo Sapiens Sapiens na całej planecie Ziemia.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Spis treści w serwisie www.stanmocy.com:
... !!!

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

01.01 Homo Sapiens Sapiens – określenia.

Homo Sapiens Sapiens – łac. "człowiek rozumny właściwy", nazwa naukowa: człowiek anatomicznie współczesny. Kategoria nadrzędna – człowiek rozumny – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych, jedyny, współcześnie występujący przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach. Wzrost: Samiec: 1,7 m, Samica: 1,6 m.
Systematyka: Domena: eukarionty. Królestwo: zwierzęta. Typ: strunowce. Podtyp: kręgowce. Gromada: ssaki. Podgromada: żyworodne. Infragromada: łożyskowce. Rząd: naczelne. Podrząd: wyższe naczelne. Infrarząd: małpokształtne. Nadrodzina: małpy człekokształtne. Rodzina: człowiekowate. Podrodzina: Homininae. Plemię: Hominini. Rodzaj: Homo. Gatunek: człowiek rozumny. Podgatunki:
Homo sapiens sapiens: łac. "człowiek rozumny właściwy", nazwa naukowa: człowiek anatomicznie współczesny.
Homo sapiens fossilis: czyli Homo sapiens kopalny, człowiek kromanioński, którego uważa się za anatomicznie identycznego z człowiekiem współczesnym.
Homo sapiens idàltu: (idaltu oznacza w lokalnym etiopskim języku afroazjatyckim osobę starszą), człowiek współczesny starszy, który wykazuje pewne nieznaczne różnice z człowiekiem współczesnym.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

01.02 Homo Sapiens Sapiens – długość życia, liczebność.

Długość życia Homo Sapiens Sapiens: 79 lat. Liczebność: w 2016 roku całkowitą liczebność gatunku Homo Sapiens Sapiens szacowano na 7,44 miliarda. Stale się ona zwiększa.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

02.01 Patologie społeczne.

Patologie społeczne – zjawiska społecznego zachowania się jednostek i/lub grup oraz funkcjonowania instytucji społecznych, pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez dane społeczeństwo; przejaw dysfunkcji organizmu społecznego.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

03.00 Koronawirusy.

03.01 Koronawirusy – rodzaj wirusów RNA należących do podrodziny Coronavirinae, z rodziny Coronaviridae, w rzędzie Nidovirales.

Wyodrębnia się ich cztery rodzaje: alfa-, beta-, delta- oraz gamma-koronawirusy (łac. Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus i Gammacoronavirus).
Nosicielami poszczególnych gatunków mogą być ssaki (w tym ludzie) lub ptaki.
Koronawirusy posiadają osłonkę oraz pojedynczą nić RNA o symetrii helikalnej i polarności dodatniej. Rozmiar genomu znanych koronawirusów mieści się w zakresie od 26,4 do 31,7 knt, co jest wartością niezwykle dużą jak na wirusy RNA.
Nazwa „koronawirus” wywodzi się z łac. corona oznaczającego koronę lub wieniec, ponieważ osłonki wirusów w mikroskopii elektronowej wydają się „ukoronowane” pierścieniem małych, przypominających żarówki struktur. Klasa Baltimore: IV.

03.02 Koronawirusy ludzkie.

Pierwsze szczepy koronawirusa ludzkiego zidentyfikowano w latach 60. XX wieku. W 1962 roku wyizolowano szczep B814 pochodzący od dziecka z objawami przeziębienia, stosując hodowlę narządową pochodzącą z tchawicy. Z powodu zaginięcia próbki przed opracowaniem metod pozwalających na identyfikację gatunku, dokładne dane o B814 nie są znane, jednakże w kolejnych latach uzyskano następne izolaty kliniczne. Dwa z nich, 229E i OC43, zidentyfikowano jako osobne gatunki.
Kolejny gatunek ludzkiego koronawirusa, znacznie groźniejszy, zidentyfikowano w 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong. Wirus SARS-CoV, nazywany tak od wywoływanego przez niego zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome), spowodował falę zachorowań i 775 potwierdzonych zgonów.
W następnych latach XXI wieku zidentyfikowano dwie kolejne stosunkowo rozpowszechnione grupy, NL63 i HKU1, które razem z 229E i OC43 są jedną z dość rozpowszechnionych przyczyn przeziębień. Dwie ostatnie grupy odpowiedzialne są za cykliczne (co 2–4 lata) epidemie zakażeń dróg oddechowych, najczęściej w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny, kiedy zmniejsza się liczba zakażeń rynowirusowych. Uważa się, że koronawirusy są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień.
Obecnie wyróżnia się siedem gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka:
1. ludzki koronawirus 229E (HCoV 229E) – alfa-koronawirus;
2. ludzki koronawirus OC43 (HCoV OC43) – beta-koronawirus;
3. ludzki wirus SARS (SARS CoV Urbani) – beta-koronawirus;
4. ludzki koronawirus NL63 (HCoV NL63, początkowo wirus New Haven) – alfa-koronawirus;
5. ludzki koronawirus HKU1 (HCoV HKU1) – beta-koronawirus;
6. ludzki koronawirus bliskowschodniego zespołu oddechowego – wirus MERS (MERS-CoV, także: HCoV-EMC/2012, ludzki betakoronawirus 2c EMC/2012) – beta-koronawirus;
7. ludzki koronawirus SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV, zidentyfikowany w Wuhanie).
Koronawirusy cechują się dużym rozpowszechnieniem i częstością występowania, dużym zróżnicowaniem genetycznym i częstym występowaniem rekombinacji genetycznych, co przy rosnących okazjach do kontaktów między człowiekiem i różnymi gatunkami zwierząt powoduje, że nowi przedstawiciele tej grupy będą pojawiać się i rozprzestrzeniać się, wywołując infekcje międzygatunkowe.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

03.03.01 Wirus SARS-CoV-2 – odkrycie, oficjalna nazwa.

W dniu 17 listopada 2019 r. pierwszy raz wykryto nieznanego wirusa, u pierwszego zarażonego tym wirusem, 55-letniego mężczyzny, mieszkańca miasta Wuhan, prowincja Hubei w środkowych Chinach, a następnie u innych osób.
W dniu 7 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ; ang. World Health Organization, WHO), działająca w ramach ONZ z siedzibą w Genewie, zajmująca się ochroną zdrowia, oficjalnie potwierdziła, że zachorowania powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów, nazwany tymczasowo, roboczo 2019-nCoV, a 5 dni później dysponowano już jego zsekwencjonowanym genomem i zidentyfikowano wirusa.
W dniu 11 lutego 2020 r. WHO ogłosiła oficjalną nazwę wirusa: SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus – pl. koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej).
Jest to wirus należący do rodziny koronawirusów, z pojedynczą nicią o dodatniej polaryzacji ssRNA(+).
Jest to siódmy znany gatunek z rodziny koronawirusów, powodujący choroby u ludzi.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

03.03.02 Wirus SARS-CoV-2 – systematyka, cechy wiralne.

Systematyka: grupa – Grupa IV ((+)ssRNA); rząd – nidowirusy; rodzina – koronawirusy; rodzaj – beta-koronawirus.
Cechy wiralne: skrót – SARS-CoV-2; kwas nukleinowy – RNA; nagi kwas nukleinowy – tak; rezerwuar (środowiska, w którym się rozmnażają wirusy) – człowiek, nietoperze; wywoływane choroby – COVID-19.

03.03.03 Kwasy nukleinowe.

Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny), organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów, przechowują informację genetyczną organizmu oraz pośredniczą w produkcji białek zgodnie z zasadami kodu genetycznego.
Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA).
Komórki wszystkich organizmów na Ziemi zawierają zarówno DNA (w jądrze komórkowym, mitochondriach, plastydach, plazmidach i nukleoidach, a także jako eccDNA), jak i RNA (w jądrze komórkowym, rybosomach, spliceosomach i kryptach).
Oprócz tego komórki mogą zawierać pasożyty wewnątrzkomórkowe (także mające kwasy nukleinowe).
Ich przykładem są wirusy, co jest podstawą ich podziału na wirusy RNA i wirusy DNA.
Wiroidy, które mogą przeniknąć do komórki roślinnej, to z kolei zakaźne cząsteczki RNA.

03.03.04 Wirus SARS-CoV-2 – budowa molekularna.

SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, którego genom stanowi jednoniciowe RNA o dodatniej polarności. Każdy wirion SARS-CoV-2 ma kształt zasadniczo kulisty, choć nieco pleomorficzny, o średnicy 60–140 nm. Otoczony jest wyraźnymi wypustkami (ang. spikes) o długości 9–12 nm, nadającymi mu wygląd podobny do korony słonecznej.
Na dzień 13 marca 2020 roku przeprowadzono przynajmniej 75 kompletnych analiz genomu izolatów wirusa SARS-CoV-2. Długość genomu wynosi od 29867 do 29903 nukleotydów (dokładna liczba zależy od źródła i wynosi przykładowo 29891 lub 29903), co czyni go, podobnie jak w przypadku innych koronawirusów, jednym z największych wirusów RNA, zarówno pod względem długości genomu, jak i rozmiaru wirionu.
Podobnie jak inne koronawirusy, SARS-CoV-2 posiada cztery białka strukturalne:
1) S (ang. spike) - białko fuzyjne lub glikoproteina powierzchniowa - odpowiedzialne za interakcję z receptorem na powierzchni komórek.
2) E (ang. envelope) - białko płaszcza - odpowiedzialne m.in. za formowanie wirionów.
3) M (ang. membrane) - białko błonowe lub membranowe - główne białko macierzy wirusa.
4) N (ang. nucleocapsid) - białko nukleokapsydu - pełniące funkcję ochronną dla dużej cząsteczki RNA oraz uczestniczące w modyfikacji procesów komórkowych i replikacji wirusa.
Białko N utrzymuje genom RNA, a białka S, E i M tworzą razem otoczkę wirusa. Białko S jest odpowiedzialne za łączenie z błoną komórki gospodarza.
Glikoproteinę S funkcjonalnie różnicuje się na podjednostki S1 i S2. Podjednostka S1 pośredniczy w wiązaniu z receptorem powierzchniowym komórki gospodarza, a podjednostka S2 pośredniczy w fuzji z jej błoną komórkową i następnie wirus dostaje się do komórki poprzez endocytozę.

04.00 Patogeneza. Mutacja. Wirulencja (zjadliwość). Mutageneza.

04.01 Patogeneza.

Patogeneza – mechanizm powstawania i rozwoju choroby, bada sposób działania czynników chorobotwórczych na powstawanie chorób, przenikanie do ustroju i szerzenie się czynników chorobotwórczych (patogenów) oraz reakcje ustroju na obecność i działanie tych czynników.

04.02.01 Mutacja.

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) – nagłe, skokowe zmiany materiału genetycznego komórki. Możliwe jest ich dziedziczenie.
Podczas poziomego transferu genów, zakażenia wirusem, crossing-over czy modyfikacji genomu inżynierią genetyczną również dochodzi do zmiany materiału genetycznego, jednak przeważnie nie uznaje się ich za mutacje.
Mutacja jest zjawiskiem losowym, podlegającym jednak wpływom środowiska (mutagenom – np. czynnikowi chemicznym, promieniowaniu).
Częstość mutacji nie jest stała pomiędzy gatunkami (np. RNA wirusa HIV mutuje bardzo szybko) i zależy między innymi od doskonałości aparatu powielania kwasu nukleinowego i jego naprawy.
Odmienną klasą mutacji są zmiany spowodowane transpozycją (tzw. skaczące geny), gdzie odcinek DNA o długości kilkuset do kilku tysięcy nukleotydów zmienia położenie w obrębie genomu. Tego typu mutacje są bardziej rozpowszechnione u niektórych roślin (np. kukurydza) i zwierząt (np. muszka owocowa).
Wprowadzanie mutacji do materiału genetycznego nazywa się mutagenezą.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

04.02.02 Powstawanie mutacji.

Powstawanie mutacji:
1. Spontaniczne – zachodzą samorzutnie, błędy polimerazy DNA.
2. Indukowane – zachodzą z użyciem mutagenów – czynników mutagennych.
Ze względu na fenotypowy efekt (z punktu widzenia określonej cechy) wyróżnia się (mutacje korzystne są najrzadsze):
1. Obojętne – nie wpływają na organizm (większość mutacji).
2. Korzystne – pojawiają się względnie rzadko. Przykładowo – u owada wskutek takiej mutacji pojawia się inne zabarwienie ochronne, które okazuje się skuteczniejsze w jego miejscu życia.
3. Niekorzystne – powodują obniżenie zdolności organizmu do przeżycia:
a) letalne – prowadzą do śmierci, skrajnie niekorzystne mutacje,
b) subletalne – prowadzą do upośledzenia organizmu, mogą być warunkowo śmiertelne.
Gdyby nie istniały mutacje, ewolucja biologiczna byłaby niemożliwa.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

04.03 Wskaźnik śmiertelności a wirulencja (zjadliwość, kąśliwość, dokuczliwość).

Do marca 2020 roku SARS-CoV-2 uśmiercił dużo więcej osób niż wirusy SARS i MERS w sumie.
Mimo (dotychczas) niższej śmiertelności w porównaniu z poprzednimi wirusami, na wynik ten wpływa wyższa zakaźność i wirulencja wirusa.
Dotychczas śmiertelność wirusa SARS-CoV-2 szacuje się na 3,4%, ale stale wzrasta.
Na uwagę zasługuje brak śmiertelności u dzieci poniżej 9 lat, a także wyższy wskaźnik śmiertelności u mężczyzn (4,7%) niż u kobiet (2,8%).

04.04 Mutageneza i wirulencja (zjadliwość, kąśliwość, dokuczliwość).

Z perspektywy etiologii wirulencja (zjadliwość) patogenu czasami zwiększa się podczas przeskoku na nowego gospodarza.
Inne badania pokazują natomiast, że wirulencja (zjadliwość) pasożytów zmniejsza się podczas długotrwałych interakcji pasożytów z jednym gospodarzem.
Koronawirusy mogą jednak dokonywać mutacji w celu lepszej adaptacji do organizmów ludzkich i zwiększenia wirulencji (zjadliwości), tak jak to historycznie miało miejsce w latach 2002-2004 w przypadku SARS.
Drobne mutacje i rekombinacje są naturalne u koronawirusów i stanowią część ich naturalnego cyklu życiowego.
Ponieważ wirusy te wykorzystują podatną na błędy replikacji RNA polimerazę, ich genom ma skłonność do gromadzenia mutacji podczas każdego cyklu kopiowania.
Naturalna selekcja odrzuca zmiany niekorzystne, a promuje zmiany, które dają wirusom korzyści ewolucyjne.
Z powyższych powodów istotne jest zrozumienie ryzyka mutacji wirusa SARS-CoV-2 i ich wpływu na wirulencję (zjadliwość).
Dostępne już są wyniki wstępnych badań w tym zakresie.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

04.05 Już jest 40 różnych, coraz bardziej zjadliwych, mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2.

Dostępne już są wyniki wstępnych badań w tym zakresie.
W okresie od grudnia 2019 do lutego 2020 zaobserwowano 8 drobnych mutacji aminokwasów w badaniach 55 genomów, co jednak nie przełożyło się na duże zmiany funkcjonalne w zachowaniu wirusa SARS-CoV-2.
Alarmujące są zmiany w obrębie glikoproteiny S w położeniu 28144 (obszar genu ORF8).
Inna analiza szczepów wirusa z różnych części świata opublikowana 17 marca 2020 roku wykazała mutacje w 10 z 244 badanych szczepów.
Zaobserwowano zmiany w domenie wiążącej receptor białka S, co przypuszczalnie wiąże się z dalszą adaptacją wirusa do organizmów ludzkich.
Istnieją również dowody, że wirus SARS-CoV-2 ma już przynajmniej 2 podtypy genetyczne.

W dniu 27.03.2020 r. 22:30 w TV Polsat News, podano informację, że w Islandii, gdzie jest 890 osób zarażonych, 2 zgody (w tym 1 zgon bez jakichkolwiek objawów), przeprowadzono testy z których wynika, że są nie tylko dwie mutacje koronawirusa SARS-CoV-2 (jak dotychczas informowali Chińczycy), lecz jest ok. 40 różnych, coraz bardziej zjadliwych, mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2, a w tym różne, inne mutacje pochodzą z Chin, Włoch, Francji, Hiszpani, UK, USA.
Naukowcy nie potrafią odpowiedzieć, na wiele pytań, m.in. np.: Dlaczego, w jaki sposób, prawie w tym samym czasie, pojawiło się tak wiele (ok. 40) różnych mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2, w tak odległych od siebie miejscach, krajach, na wszystkich kontynentach, na planecie Ziemia?
Dlaczego różne, inne mutacje pochodzą z Chin, Włoch, Francji, Hiszpani, UK, USA?
Ponieważ nie ma jasności wśród naukowców, czy wirus może ewoluować w kierunku większej zjadliwości i pandemiczności, istotne są dalsze badania porównawcze.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

05.01 Odkrycie, nazwa i rozwój choroby COVID-19, na planecie Ziemia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas serii zachorowań, która rozpoczęła się w listopadzie 2019 w środkowych Chinach (prowincja Hubei, miasto Wuhan).
W dniu 17 listopada 2019 r. pierwszy raz wykryto nieznanego wirusa, u pierwszego zarażonego tym wirusem, 55-letniego mężczyzny, mieszkańca miasta Wuhan, prowincja Hubei w środkowych Chinach, a następnie u innych osób.
Odnotowano wówczas grupę pacjentów cierpiących na zapalenie płuc nieznanej etiologii. Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne mające ukazać przyczynę zachorowań.
W dniu 7 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ; ang. World Health Organization, WHO), działająca w ramach ONZ z siedzibą w Genewie, zajmująca się ochroną zdrowia, oficjalnie potwierdziła, że zachorowania powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów, nazwany tymczasowo, roboczo 2019-nCoV, a 5 dni później dysponowano już jego zsekwencjonowanym genomem i zidentyfikowano wirusa.
Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła tymczasowy termin „ostra zakaźna choroba układu oddechowego 2019-nCoV” na określenie choroby wywołanej przez nieznanego wirusa, nazwanego roboczo 2019-nCoV.
W grudniu i styczniu zachorowania pojawiały się głównie w mieście Wuhan, w środkowych Chinach, ale już w połowie stycznia 2020 r. wirus rozprzestrzenił się w całych Chinach.
13 stycznia 2020 r. w Tajlandii potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w innym państwie poza Chinami.
24 stycznia 2020 r. zdiagnozowano pierwszy przypadek choroby w Europie we Francji.
30 stycznia 2020 r. WHO ogłosiło stan epidemii 2019-nCoV, tj. stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w wyniku rozprzestrzeniającej się ostrej zakaźnej choroby układu oddechowego 2019-nCoV.
W dniu 11 lutego 2020 r. WHO ogłosiła oficjalną nazwę wirusa: SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus – pl. koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej).
11 lutego 2020 w Genewie WHO ogłosiła oficjalną nazwę ostrej zakaźnej choroby układu oddechowego: COVID-19 (ang. Corona-Virus-Disease-2019): „CO” w nazwie oznacza koronę, „VI” – wirus, a „D” – disease (pl. choroba), liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa – 2019.
Choroba COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
W drugiej połowie lutego 2020 r. ogniska zakażeń z setkami chorych wybuchły w Korei Południowej, we Włoszech oraz w Iranie. Chorzy zarejestrowani zostali na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy.

4 marca 2020 r. został zdiagnozowany pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski, było to zachorowanie 66-letniego mężczyzny hospitalizowanego w Zielonej Górze, który przyjechał autokarem z Niemiec.
11 marca 2020 WHO ogłosiła PANDEMIĘ (gr. pan = ‘wszyscy’ + gr. demos = ‘lud’) wirusa SARS-CoV-2; jest to epidemia serii zachorowań na ostrą zakaźną chorobę niewydolności oddechowej COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, występującą od grudnia 2019 r. w różnych środowiskach, na dużym obszarze – różnych kontynentach w tym samym czasie.

12 marca 2020 roku w Polsce w Łodzi została powołana specjalna jednostka „ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19”, której misją i celem jest praktyczne działanie anty-korona-wirus anti-covid-19 w ramach realizacji programu ROO RWW Polskich Orłów.

W okresie od 14 do 20 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ogłoszono w Polsce stan epidemii.
15 marca 2020 r. wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny.
24 marca 2020 r. premier na konferencji prasowej zapowiedział, że wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Jest to m.in. zakaz przemieszczania się, który nie dotyczy tylko dojazdu do pracy, wyjścia do sklepu, opieki nad starszymi osobami lub zwierzętami. Zakazane zostały zgromadzenia powyżej 2 osób oraz wprowadzono ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby pasażerów podróżujących komunikacją miejską oraz uczestnictwa w uroczystościach religijnych. Zasady te weszły w życie od 25 marca 2020 r.

Do 23 marca 2020 liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 749 osób, z czego 8 osób zmarło.
Do 24 marca 2020 liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 844 osoby, z czego 9 osób zmarło.
Do 28 marca 2020 liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 1638 osób, z czego 18 osób zmarło.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 we Włoszech – 27 marca 2020 odnotowano 80 539 przypadków zakażenia koronawirusem, 8 165 zgonów.
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Niemczech – 27 marca 2020 odnotowano 47 501 przypadków zakażenia koronawirusem, 296 zgonów.
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Hiszpanii – 24 marca 2020 odnotowano 39 675 przypadków zakażenia koronawirusem, 2 800 zgonów.
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 we Francji – 28 marca 2020 odnotowano 37 575 przypadków zakażenia koronawirusem, 2 314 zgonów.

Globalnie, stan na 23 marca 2020 godz. 13:50, potwierdzono 338 307 przypadków zachorowań (w tym UE – 160 233 przypadków), z czego 14 602 zgonów (w tym UE – 8 622 zgonów).
Do 27 marca 2020 odnotowano ponad 528 tys. przypadków zachorowań na COVID-19 w ponad 180 krajach i terytoriach, w tym blisko 24 tys. zgonów i blisko 127 tys. przypadków wyzdrowienia.
Do 28 marca 2020, w zależności od źródła, stwierdzono na świecie od 575 tys. do 659 tys. przypadków zachorowań (w tym w UE około 298 tys.), z czego od 26 tys. do 30 tys. zgonów (w tym UE – 17,6 tys. zgonów).

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

06.01 Skąd się wziął wirus SARS-CoV-2, który sieje spustoszenie na całym świecie?

Międzynarodowy zespół naukowców zbadał SARS-CoV-2. Wg ich teorii - koronawirus z Wuhan nie jest bronią biologiczną stworzoną w laboratorium.
Skąd wziął się koronawirus, który sieje spustoszenie na całym świecie?
Teorii jest co najmniej kilka, część z nich mówi o broni biologicznej. Niektórzy twierdzą, że został stworzony w laboratorium w Wuhan (to tam rozpętała się epidemia) i "wymknął się" naukowcom na zewnątrz.
Sprawą zajęła się międzynarodowa grupa naukowców (prof. Kristian Andersen ze Scripps Research, Robert F. Garry z Tulane University, Edward Holmes z University of Sydney, Andrew Rambaut z University of Edinburgh i W. Ian Lipkin z Columbia University), którzy postanowili sprawdzić, jakie jest prawdziwe pochodzenie koronawirusa.
Wg ich teorii SARS-CoV-2 to nie broń biologiczna. Wg ich teorii SARS-CoV-2 wyewoluował, zrodził się zupełnie naturalnie! Podobnie jak Homo Sapiens Sapiens.
Wg ich teorii, nie jest możliwe, by był tworem wypracowanym w jakimkolwiek laboratorium. Dokładnie przebadali fragmenty zmiany we fragmentach łańcucha RNA, sprawdzili genom odpowiedzialny za białka błonowe (to one przyłączają się do komórek człowieka i pomagają koronawirusowi zaatakować organizm).
Jak wykazali, receptor białka RBD został tak wykształcony, że wyjątkowo skutecznie atakuje organizm ludzki. Właśnie to uznali za główny dowód jego naturalności.
Ponadto budowa SARS-CoV-2 przypomina koronawirusy znajdowane w organizmach zwierząt (m.in. nietoperzy).
Twierdzą, że "Mutacje i struktura wykluczają manipulację genetyczną".
Skąd więc wziął się koronawirus SARS-CoV-2? Naukowcy mają dwie teorie.
Pierwsza jest powszechnie znana - wytworzył się w organizmie zwierzęcia (najpewniej nietoperza) i "przeskoczył" na człowieka. Opcja ta oznaczać może dla ludzi bardzo duże problemy. Jeśli się potwierdzi, możemy przypuszczać, że w organizmach zwierząt już są, lub będą wytwarzać się kolejne, bardzo niebezpieczne dla ludzi wirusy.
Druga teoria również zakłada udział zwierząt. W ich organizmach miałby wytworzyć się stosunkowo niegroźny dla człowieka wirus. Niestety, dostał się do ludzkiego ciała i to w nim ewoluował do wyjątkowo niebezpiecznego i zjadliwego SARS-CoV-2.

W dniu 27.03.2020 r. 22:30 w TV Polsat News, podano informację, że w Islandii, gdzie jest 890 osób zarażonych, 2 zgody (w tym 1 zgon bez jakichkolwiek objawów), przeprowadzono testy z których wynika, że są nie tylko dwie mutacje koronawirusa SARS-CoV-2 (jak dotychczas informowali Chińczycy), lecz jest ok. 40 różnych, coraz bardziej zjadliwych, mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2, a w tym różne, inne mutacje pochodzą z Chin, Włoch, Francji, Hiszpani, UK, USA.
Naukowcy nie potrafią odpowiedzieć, na wiele pytań, m.in. np.: Dlaczego, w jaki sposób, prawie w tym samym czasie, pojawiło się tak wiele (ok. 40) różnych mutacji (podtypów genetycznych) koronawirusa SARS-CoV-2, w tak odległych od siebie miejscach, krajach, na wszystkich kontynentach, na planecie Ziemia?
Dlaczego różne, inne mutacje pochodzą z Chin, Włoch, Francji, Hiszpani, UK, USA?
Wg teorii naukowców Paleoastronautyki w powstaniu wirusa i jego rozpowszechnieniu na planecie Ziemia mają udział istoty pozaziemskie.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

07.01 Charakterystyka zakażeń wywoływanych przez wirus SARS-CoV-2.

Wirus SARS-CoV-2 może atakować, kolonizować, działać na organizm ludzki wielokierunkowo, jednocześnie, sekwencyjnie, punktowo.
Wirus SARS-CoV-2 może kolonizować, atakować, infekować:
1. Układ oddechowy – powodując w ciężkich przypadkach ostre atypowe zapalenie płuc oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej, powodujący ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19.
2. Układ nerwowy – wywołując objawy neurologiczne, jak ból głowy, nudności, uczucie splątania, zaburzenia świadomości, a w ciężkich przypadkach choroby naczyniowo-mózgowe. W przypadku wirusa SARS istnieją badania in vivo mówiące również o możliwości infekcji pnia mózgu.
3. Układ pokarmowy – powodując między innymi biegunkę i wymioty. Badania wykazały obecność wirusa w kale.
4. Układ moczowy – wywołując powikłania takie jak ostre uszkodzenie nerek. Badania wykazały obecność wirusa w moczu pacjentów.
5. Układ krwionośny – przyczyniając się do ostrej niewydolności serca.
6. Ogólnoustrojowo – w skrajnych przypadkach SARS-CoV-2 może doprowadzić do infekcji ogólnoustrojowej (posocznicy, inaczej sepsy), a RNA wirusa dostać się do krwi (wiremia) oraz do śmierci.
7. Bezobjawowo – infekcja wirusem może przebiegać bezobjawowo powodując porażenie bezobjawowe (utajone, latentne), a w tym może spowodować śmierć bez jakichkolwiek objawów.
8. Niespecyficznie – infekcja wirusem jest niespecyficzna; ostatnio są odkrywane czynniki kolonizacji wirusa SARS-CoV-2, które wcześniej nie były brane pod uwagę, np. śmierć bez jakichkolwiek objawów.
Czynniki kolonizacji nie są jednak do końca poznane i wymagają dalszych badań.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

08.01 Koronawirus dał objawy, które nie były wcześniej brane pod uwagę.

Chelsey Earnest – pielęgniarka ze Statnów Zjednoczonych sądzi, że zaczerwienione oczy mogą być jednym z symptomów, które występują u znacznej części chorujących na COVID-19. Chelsey Earnest nazywa je „oczami alergików”.
Na tej podstawie pracownicy placówki The Life Care Center w Kirkland rozpoznawali tych pacjentów, u których występowała konieczność natychmiastowej interwencji lekarskiej.
Zaczerwienione oczy są kolejną, po utracie zmysłu smaku i węchu, wskazówką ułatwiającą odróżnienie zakażenia SARS-CoV-2 od innych dolegliwości.
O ile objawy takie, jak kaszel czy ból gardła mogą wiązać się z zachorowaniem na grypę, tak „oczy alergików” są znacznie rzadziej spotykane w tego typu przypadłościach. Earnest mówi, że zdarzały się przypadki, kiedy to pacjenci nie wykazywali żadnych poważniejszych objawów – a jedynym symptomem było zaczerwienienie oczu.
Co najbardziej zaskakujące, niedługo później te osoby umierały.
Oczywiście pojawiają się wątpliwości co do sensowności tego typu diagnoz. Wszak zaczerwienione oczy mogą być efektem długotrwałego kaszlu czy też płaczu.
Sama obserwacja jest jednak ciekawa i z pewnością nie umknie uwadze specjalistów z całego świata.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

09.01 Objawy infekcji wirusem SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, na planecie Ziemia.

Opisano serię przypadków osób zainfekowanych wirusem w Chinach. Pacjenci zgłaszali gorączkę i kaszel. Po czterech dniach u jednego z nich kaszel się nasilił, za to gorączka spadła. Z pierwszych trzech opisanych przypadków dwóch wyzdrowiało, stan jednego się pogorszył. Doszło do konieczności użycia wentylacji mechanicznej; leczenie zakończyło się zgonem. Badania krwi często wykazywały małą liczbę białych krwinek (leukopenia i limfopenia).
Większość przypadków choroby pacjentów ma łagodny przebieg i łagodne objawy oraz dobre rokowania.
Typowe objawy to gorączka, kaszel i duszność. Wirus może doprowadzić do powikłań, w tym do zapalenia płuc i zespołu ostrej niewydolności oddechowej lub niewydolności wielonarządowej i do śmierci.
W badaniu 1099 chińskich pacjentów za pomocą tomografii komputerowej stwierdzono zmiany w płucach typu mlecznej szyby w 56% przypadków. Zmian w badaniu radiologicznym nie wykazano u 17,9% pacjentów z łagodną postacią choroby oraz u 2,9% pacjentów z ciężką postacią choroby. Limfopenia była obecna u 83,2% przyjętych pacjentów. 5% pacjentów zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii, 2,3% wymagało mechanicznego wspomagania wentylacji płuc, a 1,4% zmarło. Według zespołu badawczego Bernheima obustronne i obwodowe zmętnienia płuc typu mlecznej szyby są najczęstszymi objawami widocznymi na skanach tomografii komputerowej. Konsolidacje miąższu płucnego, liniowe zmętnienia płuc oraz objaw odwróconego halo to inne typowe symptomy widoczne w obrazowaniu radiologicznym. Początkowo zmiany są widoczne w jednym płucu, jednak – wraz z rozwojem choroby – u 88% pacjentów stają się obecne w obu płucach.
Na podstawie danych dostarczonych przez 55 924 potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi przypadków zachorowań na COVID-2019 w Chinach, WHO wyszczególniło częstość występowania poniższych objawów.
Do typowych objawów choroby zaliczają się:

Symptom. Częstość występowania (procent ogólnej liczby przypadków)

1. Gorączka 87,9%
2. Suchy kaszel 67,7%
3. Zmęczenie, osłabienie 38,1%
4. Odkrztuszanie plwociny 33,4%
5. Płytki oddech, duszności 18,6%
6. Ból mięśni lub stawów 14,8%

Do mniej częstych objawów należą:

7. Ból gardła 13,9%
8. Ból głowy 13,6%
9. Dreszcze 11,4%
10. Nudności lub wymioty 5,0%
11. Zatkany nos, katar, kichanie 4,8%
12. Biegunka 3,7%
13. Krwioplucie 0,9%
14. Przekrwienie spojówek, zaczerwienione oczy 0,8%. Zdarzały się przypadki, kiedy to pacjenci nie wykazywali żadnych poważniejszych objawów – a jedynym symptomem było zaczerwienienie oczu. Co najbardziej zaskakujące, niedługo później te osoby umierały.

Jednak część objawów może prowadzić do powikłań, w ostrych przypadkach do:

15. Utrata zmysłu smaku i węchu.
16. Ból pleców.
17. Infekcja dolnych dróg oddechowych.
18. Zapalenie płuc.
19. (Obustronne) atypowe zapalenie płuc.
20. Zespół ostrej niewydolności oddechowej, duszność, problemy z oddychaniem.
21. Utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej.
22. Niewydolność nerek.
23. Niewydolność wielonarządowa.
24. Wiremia (obecność RNA wirusa we krwi).
25. Ostra niewydolność serca (ang. acute cardiac injury).
26. Zmniejszona ilość leukocytów.
27. Choroby naczyniowo-mózgowe.
28. Zaburzenia świadomości.
29. Wstrząs septyczny.
30. Ostre uszkodzenie nerek.
31. Infekcje wtórne.
32. Posocznica, inaczej sepsa.
33. Śmierć, zgon w wyniku powikłań, w ostrych przypadkach.
34. Śmierć, zgon bez jakichkolwiek objawów.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

10.01 Porażenie bezobjawowe (utajone, latentne) i śmierć bez jakichkolwiek objawów.

Bardzo ważne jest tzw. porażenie bezobjawowe, które nazywane jest także porażeniem utajonym lub latentnym.
Polega na braku objawów chorobowych, mimo zainfekowania organizmu.
Występuje w przypadku, gdy patogen jest mało agresywny, żywiciel cechuje się dużą odpornością na dany patogen, lub czynniki środowiska nie sprzyjają patogenowi.
Gdy jednak zmienią się czynniki ograniczające rozwój patogenu, np. zmienią się korzystnie dla niego czynniki środowiska, lub zwiększy się podatność rośliny lub człowieka (np. wyniku dojrzewania, czy osłabienia przez inne patogeny), uśpiony patogen uaktywnia się. Tak np. objawy fuzariozy wywołanej przez Fusarium oxysporum pojawiają się zazwyczaj dopiero w drugiej połowie czerwca. Roślina została przez ten patogen zainfekowana dużo wcześniej, ale jest on ciepłolubny i niskie temperatury nie pozwalają na jego rozwój i tkwił on w roślinie w uśpieniu.
Podobnie zachowuje się wirus SARS-CoV-2 w organizmie człowieka.
Infekcja wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo powodując porażenie bezobjawowe (utajone, latentne), a w tym może spowodować śmierć bez jakichkolwiek objawów.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

11.01 Inkubacja, czyli wylęganie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19, na planecie Ziemia.

Inkubacja, czyli wylęganie (z łac. incubare - wysiadywać) – etap rozwoju choroby od czasu zakończenia infekcji do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych.
Jest charakterystyczny dla chorób infekcyjnych, wywołanych przez patogeny. Na tym etapie rozwoju choroby opanowują one stopniowo tkanki żywiciela.
Bakterie i grzyby rozprzestrzeniają się szybciej ku wierzchołkowi rośliny, wirusy natomiast w kierunku odwrotnym – ku dołowi.
Czas trwania inkubacji zależy od gatunku patogenu, gatunku żywiciela i jego podatności na dany patogen, oraz od warunków środowiska, szczególnie temperatury.
Dla wirusów wynosi on od kilku dni do kilku tygodni, dla grzybów od kilku dni do kilku miesięcy.
Okres inkubacji i podatność na patogeny zależy także od wieku rośliny. Generalnie rośliny młode są bardziej podatne na choroby wirusowe, niż rośliny stare, w przypadku grzybów natomiast często bardziej podatne są rośliny starsze i starsze części roślin.
Na negatywne działanie koronawirusa SARS-CoV-2 szczególnie narażone są organizmy osób starszych, natomiast mniej narażone są organizmy dzieci.
Czas między ekspozycją organizmu na wirusa SARS-CoV-2 a początkiem objawów wynosi zwykle około pięciu dni, ale może wynosić od dwóch do czternastu dni.
Najczęstszy okres wylęgania wirusa SARS-CoV-2 wynosi od 1 do 14 dni, a jego mediana wynosi 5–6 dni.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

12.01 Drogi szerzenia infekcji wirusem SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, na planecie Ziemia.

Wirus SARS-CoV-2 zazwyczaj rozprzestrzenia się drogą kropelkową, przenosząc się z jednej osoby na drugą poprzez kropelki oddechowe wydzielane podczas np. kaszlu i kichania, lecz może rozprzestrzeniać się również poprzez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni, a następnie dotykanie twarzy.
Wirus może rozprzestrzeniać się jeszcze zanim pojawią się objawy choroby, a najbardziej zakaźny jest u osób, u których pojawiły się objawy.
20 stycznia 2020 r. Narodowa Komisja Zdrowia Chin ogłosiła, że możliwe jest przekazywanie wirusa z człowieka na człowieka, zwłaszcza gdy dwie osoby są ze sobą w bliskim kontakcie (odległość mniejsza niż 1,8 m lub odległość mniejsza niż 1–2 m).
Uważa się, że rozprzestrzenia się on podobnie jak inne patogeny chorób układu oddechowego drogą kropelkową.
Do tej pory wirus został wykryty w wydzielinie z nosa i gardła, w plwocinie, stolcu, cieczy łzowej i krwi.
Wg teorii naukowców Paleoastronautyki mogą istnieć różne techniczne metody rozprzestrzeniania wirusa na duże odległości.
Metody takie są stosowane dla broni biologicznej. Badania wykazały, że były stosowane we wcześniejszych pandemiach.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

13.01 COVID-19 wyjątkowo niebezpieczny. Szokujące wyniki badań. Koronawirus zaraża z powietrza!

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wyjątkowo niebezpieczny dla ludzi – rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, może prowadzić do niewydolności oddechowej i bywa zabójczy.
Niestety, udowodniono, że zakazić się nim można nie tylko drogą kropelkową.
Kolejne badania i niepokojące wyniki. Naukowcy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) sprawdzili, czy koronawirusem można zarazić się bez kontaktu z człowiekiem. Wyniki swoich badań opublikowali w piśmie medycznym „New England Journal of Medicine”.
Jak wynika z testów Instytutu (NIAID wchodzi w skład Narodowych Instytutów Zdrowia) koronawirus może "żyć" na powierzchniach stałych nawet do kilku dni.
Co gorsza, utrzymuje się i zaraża także w powietrzu!
Naukowcy dowiedli, że:
1. Koronawirus SARS-CoV-2 na plastiku i stali nierdzewnej zostaje nawet do 3 dni.
2. Na kartonach koronawirus zostaje do około 24 godzin.
3. Na powierzchniach miedzianych koronawirus ginie dopiero po około 4 godzinach.
4. W powietrzu utrzymuje nawet przez 3 godziny!
Naukowcy sprawdzili nie tylko, ile czasu SARS-CoV-2 żyje na poszczególnych produktach, ale też jak długo może zarażać.
I tu okazało się, że dużą zdolność do atakowania człowieka z powietrza, utrzymuje przez około 66 minut!
Na plastiku jest to prawie 7 godzin, na stali nierdzewnej - 5,5. Na powierzchniach miedzianych zachowuje całkowitą zdolność zarażania około 46 minut.
Po przekroczeniu (mniej więcej) wskazanego czasu, zdolność do atakowania komórek człowieka znacznie się zmniejsza, ale nadal istnieje!
Naukowcy podkreślają, że koronawirusem można zarazić się nie tylko drogą kropelkową, ale też przez dotyk.
Powtarzają też wcześniejsze doniesienia o tym, że SARS-CoV-2 przenosi się, nawet jeśli jego nosiciel nie ma objawów chorobowych.
Apelują o częste mycie rąk i unikanie przedmiotów, z którymi kontakt mieli inni ludzie. Zalecają zasłanianie twarzy i częste dezynfekowanie mieszkań (wystarczą zwykłe środki czyszczące).

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

14.01 Osoby szczególnie narażone na infekcję wirusem SARS-CoV-2 i chorobę COVID-19, na planecie Ziemia.

Osobami szczególnie narażonymi na negatywne działanie wirusa SARS-CoV-2 są osoby starsze, osoby z chorobami układu krążenia, chorobami płuc oraz cukrzycą.
Dzieci zdają się przechodzić chorobę lepiej niż dorośli i występują u nich łagodniejsze objawy, jednak brakuje wciąż danych, aby stwierdzić to jednoznacznie.
Na uwagę zasługuje brak śmiertelności u dzieci poniżej 9 lat, a także wyższy wskaźnik śmiertelności u mężczyzn (4,7%) niż u kobiet (2,8%).
Analiza kliniczna pacjentów pokazuje, że grupa krwi może wpływać na ryzyko infekcji COVID-19. Podobnie jak wykazywały wcześniejsze badania SARS w czasie epidemii w 2019 roku, na podstawie wyników badań 2173 pacjentów chorych na COVID-19 z trzech szpitali w Wuhan i Shenzhen uważa się, że grupa krwi A zwiększa ryzyko choroby zakaźnej COVID-19, podczas gdy grupa krwi 0 je zmniejsza (lecz nie eliminuje całkowicie).

15.01 Odporność stadna na wirusa SARS-CoV-2. Na czym polega odporność stadna – pomysł, o którym w kontekście pandemii mówią władze UK?

Wpis poświęcony odporności stadnej, która może okazać się jedną z metod walki z SARS-CoV-2.
Jakie warunki są konieczne, aby zapewnić społeczeństwu odporność na nowego koronawirusa?
Pandemia koronawirusa to obecnie zdecydowanie najważniejszy temat w mediach całego świata. Poza paraliżem służby zdrowia mówi się również o dalszych konsekwencjach – w tym oczywiście gospodarczych. Nic więc dziwnego, że rządy poszczególnych krajów niekoniecznie chcą zgodzić się na znaczący przestój w sektorze przemysłowym i usługowym. Pod tym względem wiele kontrowersji wywołały działania rządu Wielkiej Brytanii z Premierem Borisem Johnsonem na czele. To właśnie on w ostatnich dniach głośno mówił o konieczności wykształcenia tzw. odporności stadnej na koronawirusa. Jego słowa wywołały burzę wśród zwykłych obywateli, ale również i specjalistów od epidemiologii. Johnson mówił bowiem o konieczności przygotowania się na śmierć bliskich osób, będącej konsekwencją „przechorowania” COVID-19.
Zdaniem premiera UK:

jeśli co najmniej 60% społeczeństwa zostanie zakażone, to pozostała jego część będzie bezpieczna.

Większość ekspertów jest zgodnych: wykształcenie odporności stadnej faktycznie działa, ale jednoczesne zakażenie ogromnej liczby ludzi może okazać się katastrofalne w skutkach.
Nie ma na świecie kraju, który mógłby prowadzić leczenie wszystkich swoich obywateli jednocześnie. Szczególnie, jeśli mówimy o państwach, których mieszkańcy są liczeni w milionach, nie tysiącach. A do takowych zalicza się m.in. Wielka Brytania, zamieszkiwana przez ponad 66 milionów ludzi.

Nie wyprzedzajmy jednak faktów i zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia odporności stadnej.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

16.01 Zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby Covid-19, a w tym metody i terapie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19
stosowane przez ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19, na planecie Ziemia.

Obecnie nie istnieje żadna przebadana szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Obecnie nie istnieje szczepionka, antidotum, substancja likwidująca lub antagonizująca działanie wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19.
Nie ma dotychczas dostępnej szczepionki ani specjalnego leczenia przeciwwirusowego i choroby Covid-19.
Obecnie nie istnieje leczenie przyczynowe choroby Covid-19, ani celowa metoda leczenia choroby Covid-19.
Nie ma specyficznego leczenia choroby Covid-19.
Lekarze nie dysponują lekarstwem na leczenie osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.
Osoby zarażone koronawirusem SARS-CoV-2 są pozostawione w stanie wyczekiwania, czy ich organizm sam zwycięży w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.
Podejmowane działania lecznicze to leczenie objawowe choroby Covid-19 i terapia wspomagająca organizm ludzki.
Zalecane jest i stosuje się leczenie objawowe, podtrzymujące oraz eksperymentalne choroby Covid-19.
Leczenie objawowe zwykle ma na celu opanowanie objawów choroby i wsparcie funkcjonowania organizmu.

Dlatego koronawirus SARS-CoV-2 i choroba Covid-19 są bardzo niebezpieczne i mogą spowodować śmierć nawet 60% populacji ludzi na planecie Ziemia.

ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19 prowadzi Akademię – Szkołę Sztuki Zdrowego Stylu Życia, Medycyny Komórkowej, Anty-Nowotworowej, Anti-Aging, Przeciwstarzeniowej, a tym samym zajmuje się sposobami wzmacniania odporności organizmu i zwiększania mocy organizmu na choroby, które być może również pomagają w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę Covid-19.

Dlatego ROO RWW Wiedza Wiara Moc Prawo Polskich Patriotów Polskich Orłów Anty-Korona-Wirus Anti-Covid-19 proponuje, zaleca, wykorzystuje i stosuje metody i terapie wspomagające i wzmacniające organizm ludzki, mające na celu wsparcie i wzmocnienie funkcjonowania organizmu ludzkiego, na bazie dotychczasowych naukowych i medycznych osiągnięć Medycyny Komórkowej Anty-Nowotworowej Anti-Aging.


Mimo tego, że nie istnieje jeszcze szczepionka ani żadne lekarstwo bezpośrednio wycelowane w wirusa SARS-CoV-2, wiadomo już o ponad 62 tys. osób, które wyzdrowiały z choroby Covid-19.
Szereg instytucji naukowych wdrożyło prace nad ich opracowaniem. WHO wskazała, że pierwsza szczepionka przeciw koronawirusowi powinna być gotowa za 17 miesięcy. Naukowcy z Imperial College London rozpoczęli testowanie nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi na myszach, ale jak twierdzi badacz Paul McKay(ang.) opracowanie szczepionki jest pracochłonnym procesem, wymagającym badań na zwierzętach i prób klinicznych na ludziach, aby mogła być produkowana masowo. Prowadzone jest wiele niezależnych badań nad leczeniem COVID-19 z wykorzystaniem istniejących leków przeciwwirusowych. Badania wykazały, że dobre rezultaty w leczeniu COVID-19 daje m.in. chlorochina.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

17.01 Szukanie leku za pomocą superkomputera.

Summit – superkomputer IBMa (uważany za superkomputer w 2020) posłużył do znalezienia potencjalnych leków. Przeprowadzono symulację ponad 8000 związków. W symulacji sprawdzano, który z nich może wiązać się z białkami wirusa i ograniczać jego rozprzestrzenianie się. Znaleziono 77 potencjalnych, które mają zostać zsyntentyzowane i przebadane. Zakłada się, że jeśli ok. 10% z nich będzie skuteczna, odniesiony zostanie sukces.

18.01 Profilaktyka. Zalecenia profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na planecie Ziemia.

W pierwszej kolejności, należy przestrzegać zaleceń polskich władz, w działaniach profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.
Następnie, należy robić wszystko, aby wzmacniać odporność organizmu, zwiększyć moc organizmu na działanie wszystkich chorób.
Powszechnie zalecane środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 to:
1. Często myć ręce, gorącą wodą i mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu, przez co najmniej 20 sekund, i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu szczególnie po kontakcie z osobami chorującymi lub ich otoczeniem. Kran zakręcić przez chusteczkę. Gdy mydło i woda nie są łatwo dostępne, należy dezynfekować ręce z co najmniej 60% objętościowym alkoholem.
2. Zakrywanie ust podczas kaszlu. Zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną podczas kichania lub kasłania.
3. Unikać dotykania nosa, oczu, lub ust nieumytymi rękami.
4. Utrzymywanie dystansu od innych ludzi.
5. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów.
6. Unikać bliskiego kontaktu z chorymi wykazującymi choroby układu oddechowego.
7. Wystarczająco długo gotować mięso, ryby i owoce morza.
8. Zabezpieczać się w czasie kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi oraz zwierzętami dzikimi.
9. W placówkach opieki zdrowotnej należy wzmocnić standardowe praktyki zapobiegania i kontroli zakażeń w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach ratunkowych.
10. Noszenie masek chirurgicznych przez osoby zdrowe jest skuteczne tylko wtedy, gdy są stosowane w połączeniu z częstym myciem dłoni płynami do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu lub mydłem i wodą.
11. Monitorowanie i izolacja osób podejrzanych o zakażenie.
12. Środkiem prewencyjnym pozostaje kwarantanna osób zakażonych wirusem, mająca na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Mydło inaktywuje wirusa poprzez niszczenie jego otoczki lipidowej.
Badania potwierdziły również skuteczność środków dezynfekujących na bazie alkoholu w walce z SARS-CoV-2.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.

Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.


Rozmowa w dniu 19 października 2018 roku godz. 21:00 w TVP3 Łódź
z Januszem Rutkowskim kandydatem na Prezydenta Miasta Łodzi,
w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku.Janusz Rutkowski kandydat mieszkańców Miasta Łodzi
na Prezydenta Miasta Łodzi.Kordian Domagała (Stańczyk2): „Dużo znajomych pyta – kogo popieram
w wyborach samorządowych w Łodzi.
Wybór: "prawo i moc" to bogactwo 4 pokoleń!”Więcej informacji i materiałów dostępnych jest tylko dla, wyżej określonych, uprwanionych.